ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ЯК ФОРМА БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Михайло Олександрович Гончарук

Анотація


Розглянуто критерії визнання Інтернет-магазину (веб-сайту) як нематеріального активу, порядок оцінки такого об’єкта, формування його вартості та облікове відображення операцій зі створення Інтернет-магазину як форми електронної комерції


Ключові слова


безготівкові розрахунки; електронна комерція; Інтернет-магазин; нематеріальний актив; витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Бузак Н.І. Актуальні питання обліку затрат на впровадження та використання інтернет-магазину / Н.І. Бузак //Економіка ринкових відносин. – 2008. –№ 1. – С. 156-160. 2. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – [8-ме вид., доп. і перероб.] – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с. 3. Витрати на створення веб-сайту на інтернет-магазину // Бібліотека Головбуха. – 2007. – № 8(82). – С. 68-72. 4. Інтернет-сайт: проблеми бухгалтерського та податкового обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgaltera. blogspot.com/2009/02/blog-post_5557.html. 5. Корольова М. Створення інтернет-магазину / М. Корольова // Консультант бухгалтера. – 2007. – № 43 (427). – С. 24-39. 6. Криштопа І.І. Класифікація нематеріальних активів / І.І. Криштопа // Держава та регіони. – № 3. – 2009. – С. 76-82. 7. Легенчук С.Ф. Методика бухгалтерського обліку процесу електронної комерції / С.Ф. Легенчук, Н.. Королюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Vchtei/ 2010.../NV-2010-V4_55.pdf. 8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 “Оренда”[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua/ document/ 92428/МСБО_17.pdf. 9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 “Нематеріальні активи” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua/ document/92449/МСБО_38.pdf. 10. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] / Верховна рада України (закон № 2755-17). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi? page=1&nreg=2755-17. 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. 14. “Оренда” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nibu.factor.ua/ukr/info/ instrbuh/psbu14/. 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України (наказ). – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=z0288-00. 13. Солодченко И. Доменное имя: отражение в налоговом учете / И. Солодченко // Бухгалтерия. – 2003. – № 33(552). –С. 40-44. 14. Солтан А. Реальний облік віртуальних веб-сайтів / А. Солтан // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 116 (1027). – С. 5-8. 15. Чернова І. Обліковуємо домен / І. Чернова // Дебет Кредит. – 2004. – № 14. – С. 14-15. 16. Юрасов А.В. Электронная коммерция: [учеб. пособие] / Юрасов А.В. – М.: Дело, 2003. – 480 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-29-31

Copyright (c) 2012 Михайло Олександрович Гончарук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.