СУБ’ЄКТИ ТА ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕДУРИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Досліджено економічну сутність поняття “суб’єкт інвентаризації”, визначенонеобхідність правильного формування складу інвентаризаційної комісії та виявлено їївплив на результати проведеної інвентаризації


Ключові слова


комісія; інвентаризація; склад інвентаризаційної комісії; відповідальність за результати проведеної інвентаризації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажан М.П. Українська Радянська Енциклопедія / Бажан М.П. – К.: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1962. – Т. 10. – 576 с. 2. Бардаш С.В. Сутність ізміст інвентаризації / Бардаш С.В. // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 1999. – № 9. – С. 216-226. 3. Бутинець Ф.Ф., Цал-Цалко Ю.С. Инвентаризация хозяйственных средств всельскохозяйственных предприятиях / Ф.Ф. Бутинець,Ю.С. Цал-Цалко. – К.: 1980. – 116с. 4. Вишнецький А.А.,Гальцов В.С., Сауткин И.В. Финансовый контроль /А.А. Вишнецкий, В.С. Гальцов, И.В. Сауткин. - Мн.: Акад.Беларусь, 2005. – 92. 5. Голов А.В. Украинская Советская Энциклопедия (на украинском языке) / А.В. Голов. – К.: УРЕ,1963. – 592 с. 6. Даль В.И. Толковый словарь живого Великорусского языка: в 4 тт. Т. ІV. / В.И. Даль – СПб.: ТОО “Диамант”, 1996. – 784 с. 7. Дем’яненко М.Я., Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку / М.Я. Дем’яненко, В.В. Чудовець. – К.: ННЦІАЕ, 2008 – 288с. 8. Дмитриев И.М. Бухгалтерский учет и аудит Учебное пособие / Под ред. проф. Баканова М.И. – М.: ИД ФБК-ПРЕС, 2002. – 216 с. 9. Друшляк О. Особливості та документальне оформлення проведення інвентаризації на підприємстві /О. Друшляк //Первинні документи та документообіг на підприємстві / Збірник систематизованого законодавства. – 2008. - Вип. 2. – С. 118-126. 10. Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ № 90 від 30.10.98 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0728-98 11. Кудрицький А.В. Український Радянський Енциклопедичний Словник: В 3-х т. Том ІІІ / А.В. Кудрицький. – К.: Голов. цели. УРЕ, 1987. – 736 с. 12. Кузьмін Дм.Л. Суб’єкти інвентаризації та порядок їх формування [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/1798/1/21.pdf. 13. Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1280 с. 14. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / С.В. Мочерний. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.– 952 с. 15. Пономарев Б.Н. Политический словарь /Б.Н. Пономарев. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1956 г. – с. 789. 16. Прохоров А.М. Большая Советская Энциклопедия (в 30 томах) / А.М. Прохоров. – М., “Советская энциклопедия”, 1974. – Т. 25. – 616 с. 17. Сергеева Т.С. Учет в общественном питании / Т.С. Сергеева – М.: “ПРИОР”, 1999. – 288с. 18. Сопко В. Бухгалтерський облік / В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-7-9

Copyright (c) 2012 Тетяна Анатоліївна Бутинець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.