DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-43-46

СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ УКРАИНЫ И СОСТОЯНИЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Елена Александровна Дорошенко

Анотація


В связи с необходимостью унификации информационного обеспечения функционирования системы государственных финансов в Украине и приведение их в соответствие с Международными стандартами учета для государственного сектора осуществляется модернизация бухгалтерского
учета в государственном секторе. В статье проведен анализ направлений и задач, определенных в Стратегии модернизации системы бухгалтерского учета в государственном секторе Украины, а также состояния их реализации на современном этапе


Ключові слова


модернизация учета в государственном секторе; национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета; план счетов; бухгалтерская служба; стратегия модернизации

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Бюджетный кодекс Украины от 21.06.2001№ 2542-III [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2542-14. 2. Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010 № 2456-VI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2456-17. 3. Про внесення змін до бюджетної класифікації : приказ Министерства финансов Украины от 26.12.2011 № 1738 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ MF11130.html. 4. Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі : приказ Министерства финансов Украины № 1798 от 29.12.11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0120-12. 5. Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі: Приказ Министерства финансов Украины от 12.10.10№ 1202 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10. 6. Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі : приказ Министерства финансов Украины от 24.12.2010 № 1629 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11. 7. Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 “Вплив зімн валютних курсів” : приказ Министерства финансов Украины № 1022 от 11.08.11 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z1040-11. 8. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності”: приказ Министерства финансов Украины от № 1541 от 28.12.09 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/z0103-10. 9. Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 “Фінансовазвітність в умовах гіперінфляції” : приказ Министерства финансов Украины № 52 от 25.02.12 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0200-12. 10. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 – 2015 роки: постановление Кабинета министров Украини ISSN 1728-4236 ВІСНИК ЖДТУ. 2012. № 3 (61) СЕРІЯ: Економічні науки 46 от 16.01.2007 р. № 34 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF. 11. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: приказ Главного управления Государственного казначейства Украины от 10.12.1999 № 114 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0890-99. 12. Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів : приказ Главного управления Государственного казначейства Украины № 137 от 24.12.97 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon.nau.ua/doc/ code=v0137201-97. 13. Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень : приказ Министерства финансов Украины от 01.12.2011 № 1537 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1460-11 14. Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів: приказ Государственного казначейства Украины № 44 от 24.01.2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0196 12. 15. Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи: постановление Кабинета Министров Украины от 26.01.2011 № 59 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/59-2011- %D0%BF. 16. Про Положення про Державну казначейську службу України: указ Президента Украины № 460/2011 от 13.04.2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/460/2011. 17. Про схвалення Стратегії розвитку державної статистики України на період до 2012 року : распоряжение Кабинета Министров Украины от 5.11.2008 № 1413-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1413-2008-%D1%80. 18. Сушко Н.І. Бухгалтерський облік та внутрішній аудит у державному секторі. Ч.3: Бухгалтерський облік та звітність у бюджетній сфері України / Н.І. Сушко, Л.В. Гізатуліна, О.П. Куценко. – К.: Аграрна наука, 2009. – 336 с. 19. Сушко Н.І. Реалізація реформи бухгалтерського обліку в державному секторі / Н.І. Сушко // Державний бухгалтер & Аудитор. – № 1. – 2011. – С. 11-17. 20. Чумаченко М. Г. Пошуки нових орієнтирів української економічної освіти у підготовці фахівців за обліковими спеціальностями: реалії вітчизняних потреб та досвід розвинутих країн Заходу / М.Г. Чумаченко, С.В. Свірко// Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана . – Вип. 15. – 2010, С. 352- 365. 21. Green Brian Patric, Caplan John. Controllership: The Other Accounting Career[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.newaccountantusa.com/newsFeat/pdf/Co ntrollershipTheOtherAccountingCareer.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Елена Александровна Дорошенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.