DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-122-126

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ФІНАНСОВОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

Вікторія Костянтинівна Макарович

Анотація


Сформовано модель взаємозв’язку відображення факторингових операцій в системі рахунків фінансового обліку і відповідно до вимог Податкового Кодексу України для учасників факторингового процесу


Ключові слова


факторингові операції; оподаткування; фінансовий облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Бануляк В.П. Податковий облік факторингових операцій [Електронний ресурс] / В.П. Бануляк, Н.Д. Глазко Економічні науки. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ 10_NPE_2010/ Economics/62277. doc.htm. 2. Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика дис. кандидата екон. наук: 08.06.04 [Текст] /Береза Світлана Леонідівна; [Місто захисту: Житомирський інженерно технологічний інститут] – Житомир, 2002. – 308 с. 3. Веренич О.Г. Облікові аспекти факторингу/ О.Г. Веренич, А.П. Шаповалова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку; Зб. наук. mпр. – Львів:“Львівська Політехніка”. – 2007 р. – № 577. – С. 50-54. 4. Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств вумовах ризику: організація та методика автор. кандидата екон. наук: 08.00.09 [Текст] / Вигівська Ірина Миколаївна / Житомир,2010. – 20 с. 5. Грачова Р.Е. Енциклопедія бухгалтерського обліку/ Р.Е. Грачова – К.: “Галицькі контракти”, 2004 р. – 832 с. 6. Евсейкина Е.Ю. Бухгалтерский учет факторинговых операций в организациях: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.12 / Евсейкина Елена Юрьевна; [Место защиты: Сибирский университет потребительской кооперации]. – Новосибирск, 2008 – 175 с. 7. Елуфимова Е.А. Формирование и развитие факторинговых услуг в современной экономике: дис. кандидата ек. наук: 08.00.10 [Текст]/ Елуфимова Екатерина Андреевна. – М. – 2009. – 146 с. 8. Євлаш Т.О. Удосконалення обліку рефінансування дебіторської заборгованості шляхом проведення факторингових операцій [Текст] / Т.О. Євлаш // Вісник ДонНУЕТ. – 2011. – № 4 (52). – С. 319-324. 9. Зеленіна О.О. Бухгалтерський облік факторингу як елемента позикового капіталу підприємства / О.О. Зеленіна // Вісник ЖДТУ: зб. наук. пр. Сер. “Економічні науки”. – Житомир:. – 2010. – № 4 (54). – С. 78-81. 10. Ишкова Н.А. Бухгалтерский учет и анализ вексельных и факторинговых операций: дис. кандидата экономических наук: 08.00.12 / Ишкова Наталья Алексеевна;[Место защиты: Моск. гос. ун-т комерции] – Москва, 2001. – 238 с. 11. Левченко О.М. Факторинг: методика облікового процесу / О.М. Левченко //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11 (113). – С. 219-233. 12. Марченко В. Факторинг: особливості обліку / В. Марченко // Дебет-Кредит – № 25 – 19 червня 2006. – С. 25-27. 13. Мисака Г.В. Особливості оподаткування та обліку факторингових операцій /Г.В. Мисака // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 11. – С. 109-115. 14. Омеляненко Т.В. Особливості обліку операцій факторингу з правом регресу / Т.В. Омеляненко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 3. – С. 19-23. 15. Орлова О.В. Систематизація наукових досліджень з проблематики факторингових операцій / О.В. Орлова / Вісник ЖДТУ : зб. наук. пр. Сер. “Економічні науки”. -Житомир:. –2012. – № 1 (59). – С. 131-135. 16. Податковий Кодекс України: Кодекс України прийнятий Верховною Радою України від 02.12.2011 № 2755-VI. [Електронний ресурс]: / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua 17. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства: Наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2011 № 1213 [Електронний ресурс]: / Міністерство фінансів України – Режим доступу: http://www.kyivsta.gov.ua/zakon/pributok2.htm. 18. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 [Електронний ресурс]: Кабінет міністрів України – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=15-93 19. Струк Н.С. Фінансово- облікове забезпечення факторингових партнерських угод в Україні / Н.С. Струк // Вісник нац. ун-ту “Львівська політехніка”: зб. наук. праць. – 2009. – № 647. – С. 221-228. 20. Сурніна К.С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств: дис. канд. ек. наук. – 08.06.04 / К.С. Сурніна– Житомир, 2002. – 242 с. 21. Фаринович І.В. Факторинг як механізм пришвидшення обіговості обігових коштів підприємств / І.В. Фаринович // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. пр. – 2010. – Вип. 20.15. – С. 248-252. 22. Фартушняк О.В. Учетные аспекты отражения факторинга в учете факторинговой компании [Текст] / О.В. Фартушняк // Бизнес Информ. – Харків:.– 2009. – № 4(3). – С. 119-122. 23. Цивільний кодекс України: Кодекс України прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 р. № 435-IV. [Електронний ресурс]: / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua 24. Чинахова С.Е. Учет и внутренний контроль дебиторской задолженности при осуществлении факторинговых операций [Электронный ресурс]: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.12 / Чинахова Светлана Едвартовна; [Место защиты: Сарат. гос. СОЦ.-ЖОНОМ. ун т]. – Москва: РГБ, 2007 – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/diss/07/0759/ 070759032.pdf 25. Salinberg F.R. A Guide to factoring. Practice and Law. Tolley Publishing Company Ltd. Croydon. 1984 26. Factors Chain International [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.fci.nl/home.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Вікторія Костянтинівна Макарович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.