DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-67-73

СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПО ОПЕРАЦІЯХ З АТМОСФЕРНИМ ПОВІТРЯМ

Ганна Вікторівна Кірейцева

Анотація


Проведено критичний аналіз теоретичних підходів щодо інтерпретації поняття “екологічні витрати”, визначено їх сутність. В загальній сукупності екологічних витрат підприємства окремим елементом були виділені екологічні витрати по операціях з атмосферним повітрям. Розроблено класифікацію екологічних витрат по операціях з атмосферним повітрям з метою формування необхідної інформації про екологічну діяльність підприємства


Ключові слова


екологічна діяльність підприємства; охорона атмосферного повітря; зміна клімату; екологічні витрати по операціях з атмосферним повітрям; класифікація екологічних витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Бешуля І.В. Напрямки стандартизації екологічного обліку // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2-3 (15-16). 2. Гавривлюк А.В. Управління екологічними витратами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_15/96_ aw.pdf 3. Демина Т.А. Учет и анализ затрат на природо охранную деятельность: [Текст] монография/ Т.А. Демина. М.: Финансы и статистка, 1990. – 112 с. 4. Економічний словник-довідник: За ред. д.е.н., проф. Мочерного / Худож. оформ. В.М. Штогрина – К.., Феміна, 1995. – 386 с. 5. Замула І.В. Бухгалтерській облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки [Текст]: монографія / І.В. Замула. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 440с. 6. Звіт зі сталого розвитку корпорації “Оболонь” 30 роківуспіху за 2010-2011рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://obolon.ua/rus/. 7. Кірсанова Т.О. Екологічний контролінгв системі управління підприємством: Автореф. дис... канд. екон. наук / Т.О. Кірсанова; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2004. –20 с. 8. Кондратюк О.М.Облік і аналіз екологічних витрат промислових підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук /О.М. Кондратюк; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-тім. В.Гетьмана". – К., 2008. – 20 с. 9. Лапин Е.В. Экологические издержки в экономике предприятия /Е.В. Лапин // Вісник Сумського державного університету. –1998. – № 3 (11). – С. 3–9. 10. Макар С.В. Основы экономики природопользования / С. В. Макар. – М. : Институт международного права и экономикиим. А. С. Грибоедова, 1998. – 192 с. 11. Максимів Л.І. Тенденції розвитку екологічно зорієнтованого бухгалтерського обліку / Л. Максимів // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журнал. – 2005. – № 5. – С. 18-23. 12. Мамчук І.В. Врахування природоохоронних витрат під час проведення реструктуризації еколого-шкідливих підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Tiru/2009_27/10.pdf 13. Манкуєв О.О. Екологічні витрати в системі категорій екологічної економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://rsee.chitgu.ru/pages/rsee2003/file3ru.htm 14. Мельник Л.Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника та к.е.н., проф. М.К. Шапочки. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 759 с. 15. Насакина Л.А.Особенности бухгалтерского учета затрат на природоохранную деятельность на предприятиях химической промышленности: дис. к.э.н.: 08.00.12/ Насакина Лилия Арькадьевна. – Москва, 1999. – 175 с. 16. Палий В.В. Финансовыйучет. Ч. 1 / В.В. Палий, В.Ф. Палий. – М., 1998. – 49 с. 17. Попова Е.Л., Морозова Е.В. Учет затрат на охрануокружающейсреды [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.rae.ru/forum2012/pdf/1820.pdf 18. Потапенко Н.Є. Екологічні витрати та доходи макроекономічних суб’єктів // Економіка природокористування і охорона довкілля: Щорічник наук. праць НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України / Відп. ред. Б. М. Данилишин. – К., 2005. – 376 с. 19. Проекты совместного осуществления [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecopolis04.ru/site/33 20. Сметанко О. Класифікація витрат і їх облік в організаціях,що займаються туристською діяльністю / О. Сметанко //Схід. – 2002. – № 3(46). – С. 19-24. 21. Соколов Я.В. История бухгалтерського учета : Учебник / Я.В. Соколов, В.Я. Соколов – М.: Финансы и статистика, 2004. –272 с. 22. Социальный отчет группы Метинвест за 2009- 2010 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.metinvestholding.com/ru/investors/reports. 23. Сухіна О.М. Дослідження екологічної складової у виробничій діяльності підприємств гірничодобувної промисловості // Економіка природокористування і охорони довкілля: Щорічник наук. праць НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України / Відп. ред. Б.М. Данилишин. – К., 2005. – 376 с. 24. Туниця Ю.Ю. Еко- економіка і ринок: подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця. –К. : Изд-во "Знання", 2006. – 314 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ганна Вікторівна Кірейцева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.