DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-321-324

МАТРИЦЯ САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА ВИБІР СТРАТЕГІЙ САНАЦІЇ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Оксана Андріївна Ліснічук

Анотація


Запропоновано методику формування санаційної матриці, що повинна стати фундаментом для визначення диференційованої санаційної стратегії підприємств. Визначено набір критеріїв
та показників, що характеризують санаційні спроможність підприємства, запропоновано методи їх оцінювання. Сформовані альтернативні санаційні стратегії для українських
машинобудівних підприємств


Ключові слова


кризові явища в діяльності підприємств; санаційна спроможність підприємства; фінансовий стан; ресурсний та ринковий потенціал; матриця санаційних стратегій

Повний текст:

PDF

Посилання


Багацька К.В. Проблемні питання визначення санаційної спроможності підприємств // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2005. – №1. – С. 56-62. 2. Білоконь Т.М., Несен Л.М. Санація підприємств: організаційно-економічний механізм. – Вінниця : ВНТУ. – 2010. – 152 с. 3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2011. – 527с. 4. Бригхен Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс. В 2-х т./ Пер. с англ. – СПб.: Экономическая школа, 2009. – 725с. 5. Ван Хоpн Дж. К. Основы упpавления финансами: [Пеp. с англ.]. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 799 с. 6. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: Монографія. – К.: Международная академия оценки и консалтинга, 2003. – 475 с. 7. Основні показники соціально-економічного розвитку України за 2011 рік.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua 8. Санаційний потенціал, як ключова категорія кризового менеджменту [Текст] / К.О. Соломянова-Кирильчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 3. 9. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2008. – 272 с. 10. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004 – 412 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Оксана Андріївна Ліснічук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.