DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-3(61)-104-106

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ ПРОКАТУ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ

Н. В. Куценко

Анотація


Досліджено підходи до трактування поняття “предмети прокату” та розкрито їх економічний зміст. Запропоновано власне бачення предметів прокатного фонду як облікової категорії на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду. Розглянуто
склад та аспекти класифікації предметів прокату для потреб раціональної організації внутрішньогосподарського обліку та контролю


Ключові слова


предмети прокату; прокатний фонд; оборотні та необоротні активи; класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлоусов А. Організація і облік діяльності пунктів прокату / А. Бєлоусов : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/1cid02676.html

Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : [навч. посіб.] / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.

Грачова Р. Бухгалтерський облік предметів прокату / Р. Грачова: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/42/42pr10.html

Диба В.М. Облік та аналіз необоротних активів : [монографія] / В.М. Диба. – К. : КНЕУ, 2008. – 288 с.

Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов : утверждена приказом Минфина Републики Узбекистан от 09 сентября 2002 г. № 103 (с изменениями): [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fmc.uz/legisl.php?n=21_2

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського облікуактивів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств: затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

Моссакявський В. Невирішені питання обліку непоточних активів / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 5. – С. 17 – 28.

Национальный стандарт бухгалтерского учета 16 “Учет долгосрочных материальных активов”: утвержден приказом Минфина Республики Молдова от 03 марта 2000 г. № 32(с изменениями) : [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.mf.gov.md/ common/actnorm/contabil/standarts/NSBU_16.doc

Податковий кодекс України : від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI, зі змінами і доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” : затв. наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92, зі змінами і доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu7/

Типовой план счетов бухгалтерского учета и инструкция по применению типового плана счетов бухгалтерского учета: утверждены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 89 (с изменениями) : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.by/rmenu/businessaccounting/ plans/30_05_03_N89/

Цивільний кодекс України : від 16 січня 2003 р. № 435 IV, зі змінами і доповненнями : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435 15


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Н. В. Куценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.