№ 2(60) (2012)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ PDF
Франц Францович Бутинець
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ФОРМИ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ВІД “СТАРОГО” ДО “НОВОГО” КОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ Й МЕТОДИКИ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОРЕНДОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА PDF
Катерина Павлівна Боримська, Тетяна Вавилівна Кирик
СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ВИТОКИ ІДЕЇ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ PDF
Ганна В'ячеславівна Герасименко
РОЗМЕЖУВАННЯ СУТНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАТЕГОРІЙ “ЗОБОВ’ЯЗАННЯ”, “ЗАБОРГОВАНІСТЬ”, “РОЗРАХУНКИ” PDF
Наталя Валеріївна Гойло
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТИТУЛЬНИХ ЗНАКІВ WEBMONEY PDF
Михайло Олександрович Гончарук
АНАЛІЗ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ АБО НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ PDF
Світлана Іванівна Здан
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ PDF
Василь Здреник
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН) PDF
Генріхй Генріхович Казарян
ПРОБЛЕМА ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ В ЧАСТИНІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Тетяна Юріївна Климко
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ХЕДЖУВАННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ PDF
Ірина Юріївна Ковтун
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ СТОСОВНО ОБЛІКОВИХ РЕЗЕРВІВ: НАПРЯМИ НЕВИРІШЕНИХ ПИТАНЬ PDF
Марія Олегівна Козлова
ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Максим Вікторович Корягін
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін, Денис Леонідович Кузьмін
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ГЕНЕРУВАННЯ ЙОГО ВАРТОСТІ PDF
Олена Адамівна Лаговська
КЛАСИФІКАЦІЯ ВТРАТ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Вікторія Валеріївна Мірошник
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ PDF
Алла Анатоліївна Михалків
ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВЗАЄМОВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ PDF
Каріна Олександрівна Назарова
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ВИКОНАВЦЯ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька
ОБЛІКОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА PDF
Тетяна Петрівна Остапчук
МЕТОДИКА ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Інна Анатоліївна Панченко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ PDF
О. А. Пашечко
МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА, МЕТОД: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ PDF
І. І. Пашинська
ПАСИВ – КАТЕГОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Іванівна Петренко
ОГЛЯД АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ТА НАУКОВИХ СТАТЕЙ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Стелла Євгеніївна Пиріжок
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ НЕРУХОМОСТІ ЗА РАХУНОК НЕРОЗПОДІЛЕНОГО ПРИБУТКУ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Анатоліївна Пономарьова
АНАЛІЗ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Й ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ PDF
Ольга Сергіївна Резнікова
МОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ PDF
Катерина Василівна Романчук
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРИБУТКУ ТА ОСНОВ ЙОГО РОЗПОДІЛУ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ PDF
Олена Борисівна Сивак
СКЛАДОВІ ЗМІШАНИХ АКТИВІВ ТА УМОВИ НАБУТТЯ НИМИ ОЗНАК МОНЕТАРНОСТІ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКІВ ПОСТІЙНОДІЮЧОЇ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ PDF
Лілія Миколаївна Стиренко, Катерина Володимирівна Шиманська
ОБЛІКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Миколаївна Столяренко
ГЕНЕЗИС ТЕОРІЇ ТА АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ PDF
К. С. Сурніна
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТУРОПЕРАТОРІВ ЯК СИСТЕМА: МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ PDF
Л. О. Сухарева, О. О. Мігуліна
АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Маркіянівна Щирба
ФОРМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ PDF
Олег Анатолійович Шевчук
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ: ВІДМІННОСТІ МСФЗ (IAS) 18 “ВИРУЧКА” ТА П(С)БО 15 “ДОХІД” PDF
Світлана Борисівна Шипіна
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Марія Юріївна Чік
ІДЕНТИФІКАЦІЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Олександр Леонідович Шерстюк

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ PDF
Леся Миколаївна Білорусець
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯ ДОХОДУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Юріївна Бірюченко
КОНЦЕПЦИЯ РАБОЧЕЙ АКЦИОНЕРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА PDF (Русский)
Алексей Леонтьевич Еськов, Светлана Николаевна Грибкова, Наталия Васильевна Чернышова, Николай Сергеевич Рыжиков
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАГОСТРЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ PDF
Олена Олександрівна Зеленська
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О. Я. Іванків
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВНЗ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ PDF
Леся Іванівна Іщук
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В РЕГІОНІ ЗА КРИТЕРІЄМ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Анатолій Єгорович Кальницький, Валерія Олегівна Огородник
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВОЧЕПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯКІСНОЮ СИРОВИНОЮ PDF
Галина Миколаївна Косовець
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ PDF (Русский)
Наталья Сергеевна Курина, Виктория Вячеславовна Ровенкая
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА РЕСУРСНІ ОБМЕЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Леонід Леонідович Кушнір
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ТА УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ТИПУ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ЗМІСТ, СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ PDF
Ольга Петрівна Мельничук
ВИЗНАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ PDF
Євген Володимирович Мних
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ В КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Оксана Павлівна Осадчук
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПЕРАТИВНИХ ФОРМУВАНЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Галина Ігорівна Пиріг, Ірина Богданівна Лещик
АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ РОСТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА PDF
Наталія Борисівна Проценко, Борис Андрійович Писаренко
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ В СЕРЕДОВИЩІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Аліна Володимирівна Рабошук
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА PDF (Русский)
Анна Викторовна Ростовская, Яна Николаевна Науменко
СТАН РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЕЛЕМЕНТАМИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ АР КРИМ PDF
Вікторія Сергіївна Семененко
ОЦІНКА ЗЕМЛІ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У БУДІВНИЦТВІ PDF
Марія Михайлівна Шестерняк
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПОДАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
Максим Вікторович Яцко
МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОГО СЕГМЕНТУ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ PDF
Наталія Юріївна Мардус

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

РИЗИКИ ПЕРЕДАЧІ ПРОБЛЕМНИХ КРЕДИТІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ PDF
І. В. Бєлова, Л. Ю. Сисоєва
МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НБУ PDF
Вадим Михайлович Градісов, Оксана Олександрівна Євтухова, Сергій Володимирович Касьянюк
НОВІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АПК PDF
Віта Валентинівна Довгалюк
ПРАКТИКА ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ PDF
Зоряна Миколаївна Криховецька
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА PDF
Андрій Ярославович Крупка
ЗАХОДИ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Л. Г. Олейнікова
АНАЛІЗ НЕОБХІДНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ PDF
М. В. Руденко
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ PDF
О. А. Грищенко