№ 2(60) (2012)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ PDF
Франц Францович Бутинець 7-10
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ФОРМИ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ВІД “СТАРОГО” ДО “НОВОГО” КОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 11-15
АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ Й МЕТОДИКИ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОРЕНДОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА PDF
Катерина Павлівна Боримська, Тетяна Вавилівна Кирик 16-20
СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ВИТОКИ ІДЕЇ ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ PDF
Ганна В'ячеславівна Герасименко 21-24
РОЗМЕЖУВАННЯ СУТНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАТЕГОРІЙ “ЗОБОВ’ЯЗАННЯ”, “ЗАБОРГОВАНІСТЬ”, “РОЗРАХУНКИ” PDF
Наталя Валеріївна Гойло 25-28
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТИТУЛЬНИХ ЗНАКІВ WEBMONEY PDF
Михайло Олександрович Гончарук 29-31
АНАЛІЗ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ АБО НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ PDF
Світлана Іванівна Здан 32-37
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ PDF
Василь Здреник 38-39
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН) PDF
Генріх Генріхович Казарян 40-42
ПРОБЛЕМА ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ В ЧАСТИНІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Тетяна Юріївна Климко 43-46
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ХЕДЖУВАННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ PDF
Ірина Юріївна Ковтун 47-49
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ СТОСОВНО ОБЛІКОВИХ РЕЗЕРВІВ: НАПРЯМИ НЕВИРІШЕНИХ ПИТАНЬ PDF
Марія Олегівна Козлова 50-52
ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Максим Вікторович Корягін 53-54
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін, Денис Леонідович Кузьмін 55-59
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ГЕНЕРУВАННЯ ЙОГО ВАРТОСТІ PDF
Олена Адамівна Лаговська 60-62
КЛАСИФІКАЦІЯ ВТРАТ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Вікторія Валеріївна Мірошник 63-69
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ PDF
Алла Анатоліївна Михалків 70-72
ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВЗАЄМОВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ PDF
Каріна Олександрівна Назарова 73-75
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ВИКОНАВЦЯ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька 76-78
ОБЛІКОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА PDF
Тетяна Петрівна Остапчук 79-85
МЕТОДИКА ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Інна Анатоліївна Панченко 86-92
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ PDF
О. А. Пашечко 93-95
МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА, МЕТОД: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ PDF
І. І. Пашинська 96-102
ПАСИВ – КАТЕГОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Наталія Іванівна Петренко 103-107
ОГЛЯД АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ТА НАУКОВИХ СТАТЕЙ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Стелла Євгеніївна Пиріжок 108-111
БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ НЕРУХОМОСТІ ЗА РАХУНОК НЕРОЗПОДІЛЕНОГО ПРИБУТКУ PDF
Ірина Романівна Поліщук, Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 112-115
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Анатоліївна Пономарьова 116-118
АНАЛІЗ ПРИВАБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Й ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ PDF
Ольга Сергіївна Резнікова 119-121
МОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ PDF
Катерина Василівна Романчук 122-129
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРИБУТКУ ТА ОСНОВ ЙОГО РОЗПОДІЛУ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ PDF
Олена Борисівна Сивак 130-133
СКЛАДОВІ ЗМІШАНИХ АКТИВІВ ТА УМОВИ НАБУТТЯ НИМИ ОЗНАК МОНЕТАРНОСТІ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова 134-139
ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКІВ ПОСТІЙНОДІЮЧОЇ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ PDF
Лілія Миколаївна Стиренко, Катерина Володимирівна Шиманська 140-142
ОБЛІКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Миколаївна Столяренко 143-145
ГЕНЕЗИС ТЕОРІЇ ТА АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ PDF
К. С. Сурніна 146-149
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТУРОПЕРАТОРІВ ЯК СИСТЕМА: МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ PDF
Л. О. Сухарева, О. О. Мігуліна 150-154
АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Маркіянівна Щирба 155-160
ФОРМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ PDF
Олег Анатолійович Шевчук 161-164
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ: ВІДМІННОСТІ МСФЗ (IAS) 18 “ВИРУЧКА” ТА П(С)БО 15 “ДОХІД” PDF
Світлана Борисівна Шипіна 165-170
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Марія Юріївна Чік 171-174
ІДЕНТИФІКАЦІЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Олександр Леонідович Шерстюк 175-177

ЕКОНОМІКА

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ PDF
Леся Миколаївна Білорусець 178-180
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯ ДОХОДУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Юріївна Бірюченко 181-184
КОНЦЕПЦИЯ РАБОЧЕЙ АКЦИОНЕРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА PDF (Русский)
Алексей Леонтьевич Еськов, Светлана Николаевна Грибкова, Наталия Васильевна Чернышова, Николай Сергеевич Рыжиков 185-187
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ОДИН ІЗ КЛЮЧОВИХ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАГОСТРЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ PDF
Олена Олександрівна Зеленська 188-191
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О. Я. Іванків 192-195
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВНЗ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ PDF
Леся Іванівна Іщук 196-198
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В РЕГІОНІ ЗА КРИТЕРІЄМ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ PDF
Анатолій Єгорович Кальницький, Валерія Олегівна Огородник 199-203
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОВОЧЕПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯКІСНОЮ СИРОВИНОЮ PDF
Галина Миколаївна Косовець 204-206
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ PDF (Русский)
Наталья Сергеевна Курина, Виктория Вячеславовна Ровенкая 207-211
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА РЕСУРСНІ ОБМЕЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Леонід Леонідович Кушнір 212-217
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ТА УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич 218-223
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ТИПУ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 232-236
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ЗМІСТ, СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ PDF
Ольга Петрівна Мельничук 237-244
ВИЗНАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ PDF
Євген Володимирович Мних 245-247
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ В КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Оксана Павлівна Осадчук 248-254
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПЕРАТИВНИХ ФОРМУВАНЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Галина Ігорівна Пиріг, Ірина Богданівна Лещик 255-259
АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ РОСТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА PDF
Наталія Борисівна Проценко, Борис Андрійович Писаренко 260-263
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ В СЕРЕДОВИЩІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Аліна Володимирівна Рабошук 264-268
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА PDF (Русский)
Анна Викторовна Ростовская, Яна Николаевна Науменко 269-271
СТАН РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЕЛЕМЕНТАМИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ АР КРИМ PDF
Вікторія Сергіївна Семененко 272-274
ОЦІНКА ЗЕМЛІ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 275-277
СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У БУДІВНИЦТВІ PDF
Марія Михайлівна Шестерняк 278-282
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПОДАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ PDF
Максим Вікторович Яцко 283-287
МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОВОГО СЕГМЕНТУ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ PDF
Наталія Юріївна Мардус 224-231

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

РИЗИКИ ПЕРЕДАЧІ ПРОБЛЕМНИХ КРЕДИТІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ PDF
І. В. Бєлова, Л. Ю. Сисоєва 288-289
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ PDF
О. А. Грищенко 290-293
МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НБУ PDF
Вадим Михайлович Грідасов, Оксана Олександрівна Євтухова, Сергій Володимирович Касьянюк 294-296
НОВІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АПК PDF
Віта Валентинівна Довгалюк 297-299
ПРАКТИКА ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ МАСОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ PDF
Зоряна Миколаївна Криховецька 300-306
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА PDF
Андрій Ярославович Крупка 307-309
ЗАХОДИ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Л. Г. Олейнікова 310-311
АНАЛІЗ НЕОБХІДНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ PDF
М. В. Руденко 312-314