ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ: ВІДМІННОСТІ МСФЗ (IAS) 18 “ВИРУЧКА” ТА П(С)БО 15 “ДОХІД”

Світлана Борисівна Шипіна

Анотація


Вдосконалено облікове відображення та визнання доходів від реалізації продукції (товарів) відповідно до вимог міжнародних стандартів з метою достовірного визначення фінансового результату у відповідний звітний період та дотримання принципів бухгалтерського обліку


Ключові слова


доходи; дохід від реалізації; фінансові результати

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверчев И.В. МСФО. 1000 примеров применения / И.В. Аверчев. – М.: Рид Групп, 2011. – 992 с. 2. Выпуск нового проекта стандарта по признанию выручки IASB/FASB [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.pwc.ru/ru/ifrs/express/november-2011-1.jhtml 3. Гавриленко О.Є. Умови визнання доходу: основні проблеми та шляхи їхнього вирішення [Електронний ресурс] / О.Є. Гавриленко. – Режим доступу: www.nbuv.gov. ua/portal/...3/Gavrilen.pdf 4. Гоголь Т.А. Деякі особливості визначення та обліку доходів згідно національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / Т.А. Гоголь // Науковий потенціал світу 2004: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (1-15 листопада 2004 р.). – Дніпропетровськ, 2004. – Том 16. – С. 13-15. 5. Голуб Н.М. Вдосконалення обліку доходів відповідно до вимог міжнародних стандартів / Н.М. Голуб // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2009. – № 4(50). – С. 31-32. 6. Гринчишин Я.М. Відмінності національних і міжнародних стандартів уформуванні та відображенні інформації про доходи підприємств / Я.М. Гринчишин // Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління: матеріали VI науково- практичної конференції (28-29 квітня 2011 р.). – Львів: Львівська комерційна академія, 2011. – С. 126-128 7. Ложкина С.Л. Применение стандарта МСФО (IAS) 18 “Выручка” в управленческом учете при переходе на международные стандарты финансовой отчетности / С.Л. Ложкина // Вестник Брянского государственного университета. – 2010. – № 3. – С. 204-209. 8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 “Подання фінансової звітності“ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/929_013 9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 “Податки на прибуток” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2 rada.gov.ua/laws/show/929_012 10. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 “Дохід” [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/929_025. 11. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ document/237457/19_IAS8_IFRS_2009_GVT.pdf 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Доходи”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://buhgalter911. com/Res/PSBO/PSBO15.aspx 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України 31.12.99 р. № 318 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO16.aspx 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (z0391 99) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99. 15. Признание выручки “кардинально изменится” [Електронний ресурс] // Вестник МСФО – Июль / Август 2010. – С. 1-3. – Режим доступу: http://www.pwc.ru/ru_RU/RU/ifrs/bulletin/IFRS-Newletter- Jul-Aug10.pdf 16. Рaбошук А.В. Деякі аспекти бухгалтерського обліку доходів на міжнародному рівні / А.В. Рaбошук, О.О. Токарчук // Тези XXXV науково-практичної міжвузівської конференції присвяченої Дню університету (25-28 травня 2010 р.). – Том 2. – 2010. – С. 158 17. Сахарцеві Л.В. Моделювання признання та оцінки доходу від операційної діяльності по вимогам міжнародних та національних стандартів України / Л.В. Сахарцева, І.І. Сахарцева // Розвиток науки про бухгалтерський облік: збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції (23-24.11.2000). – Житомир: Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2000. – Частина IV. – С. 139-144. 18. Швиденько А.І. Облік доходів підприємства: сучасна практика, проблеми, шляхи вдосконалення [Електронний ресурс] / А.І. Швиденко, В.М. Бровко. – Режим доступу: khibs.edu.ua/1(6)2009/R2/4.pdf 19. Шматова Е.В. МСФО/ПБУ: признание доходов и расходов [Електронний ресурс] / Е.В. Шматова, А.В. Рябченко. – Режим доступу: www.vestnik.adygnet. ru/files/2012.1/1624/shmatova2012_1.pdf 20. Шульга Н.В. Облік фінансових результатів: національний та міжнародний підходи [Електронний ресурс] / Н.В. Шульга. – Режим доступу: www.nbuv.gov. ua/portal/.../70_31.pdf 21. FASB изменил порядок учета виручки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gaap.ru/news/125134/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-165-170

Copyright (c) 2012 Світлана Борисівна Шипіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.