DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-96-102

МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКА, МЕТОД: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

І. І. Пашинська

Анотація


Встановлено та узагальнено підходи до визначення суті понять“методологія”, “методика” й “метод”, окреслено зміст і складові виявлених підходів. За результатами проведеного дослідження сформовано та обґрунтовано дефініції зазначених категорій


Ключові слова


методологія; методика; метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Большая советская энциклопедия: в 30 т. / [гл. ред. А.М. Прохоров]. – 3-е изд. – М.: 7.Издательство8.“Советская энциклопедия”. – Т. 16. – 1974. – 616 с. 2. Большая советская энциклопедия: в 52 т. / [гл. ред. Б.А. Введенский]. – 2-е изд. – М.: Государственное научное издательство “Большая советская энциклопедия”. – Т. 27. – 1954. – 661 с. 3. Большая экономическая энциклопедия / [Варламова Т.П., Васильева Н.А., Неганова Л.М. и др.]. – М.: Эксмо, 2007. – 816 с. 4. Большой экономический словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2002. – 1280 с 5. Большой энциклопедический словарь / [под ред. А.М. Прохорова] – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: “Большая российская энциклопедия”: СПб: “Норинт”, 1998. – 1456 с. 6. Большой энциклопедический словарь: в 2-х т. / [гл. ред. А.М. Прохоров]. – М.: Издательство “Советская энциклопедия”. – Т.1. – 1991. – 863 с. 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с. 8. Ганін В.І. Методологія соціально-економічного дослідження / В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 9. Економічна енциклопедія: у 3-х т. / [відп. ред. С.В. Мочерний]. – К.: Видавничий центр “Академія”. – Т.2. –2001. – 848 с. 10. Енциклопедія освіти / [гол. ред. В.Т. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 11. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник / Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с. 12. Кожарская Н.В. Методология научных исследований в экономике / Н.В. Кожарская, В.В. Кожарский. – Минск: Соврем. шк., 2007. – 304 с. 13. Краткая советская энциклопедия / [под ред. А.Я. Вышинского]. – М.: Государственный институт “Советская энциклопедия”, 1943 – 374 с. 14. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М. Малюга. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 476 с. 15. Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный [Электронный ресурс] / Т.Ф. Ефремова – М.: Русский язык, 2000. − Режим доступа: http://www.efremova.info/word/uchenie.html 16. Первый толковый БЭС / [Снарская С.М.] – М.: ИД “РИПОЛ класик”, 2006.− 2144 с. 17. Пилипчик М.І. Основи наукових досліджень: Підручник / Пилипчик М.І., Григор’єв А.С., Шостак В.В. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 18. Психологічна енциклопедія / [автор-упорядник О.М. Степанов]. – К.: “Академвидав”, 2006. – 424 с. 19. Свердан М.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / М.М. Свердан, М.Р. Свердан. -Чернівці: Рута, 2006. – 352 с. 20. Словарь иностранных слов / [зав. ред. В.В. Пчелкина]. – 9-е изд., испр. − М.: Русский язык, 1982. – 608 с. 21. Словарь русского языка / [под ред. Н.Ю. Шведовой]. – М.: Русский язык, 1978. – 846 с 22. Словарь русского языка. Т.2 / [под ред. А.П. Евгеньевой]. – М.: Русский язык, 1983. – 736 с. 23. Словник іншомовних слів / [за ред. О.С. Мельничука]. – Київ: Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1985. – 966 с. 24. Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних сполучень / [уклад. Л.О. Пустовіт та ін.]. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с. 25. Словник української мови: в 11 т. / [ред.: Васильєва Н.С., Друченко М.М., Дудко В.Є та ін.]. – К.: Видавництво “Наукова думка”. – Т. 4. – 1973. – 840 с. 26. Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. А.М. Прохоров] – 4-е изд. – М.: Издательство “Советская энциклопедия”, 1988. – 1600 с. 27. Соціологічна енциклопедія / [укладач В.Г. Городяненко]. – К.: “Академвидав”, 2008. – 456 с. 2 8. Сурмі Ю.П. Майстерня вченого: Підручник для науковця. – К.: Навчально- методичний центр “Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2006. – 302 с. 29. Сучасний тлумачний психологічний словник / [В.Б. Шапар]. – Х.: Прапор, 2007. – 640 с. 30. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.2 / [В. Даль]. – М., 1881. – 779 с. 31. Толковый словарь русского языка: В 4 т. [Электронный ресурс] / [под ред. Д. Н. Ушакова. ]. − Репринтное издание: М., 2000. − Режим доступу: http:// www.dict.t-mm.ru/search?text=%F3%F7%E5%ED%E8%E5 32 Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / [Антонов О.К., Бабій Б.М., Бабичев Ф.С. та ін.]. – 2-ге вид. − К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії. – Т.6. – 1981. – 552 с. 33. Українська радянська енциклопедія : у 17 т. / [ред.кол.: Бажан М.П., Білодід І.К., Бондарчук В.Г. та ін.]. − К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії. – Т.9. – 1962. – 567 с. 34. Український радянський енциклопедичний и словник: в 3-х т. / [ред.кол.: Бажан М.П., Білодід І.К, Гуржій І.О. та ін.]. – К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії. – Т. 2. – 1967. – 736 с. 35. Философская энциклопедия: в 5 т. / [гл. ред. Ф.В. Константинов]. – М.: Издательство “Советская энциклопедия” – Т. 3. – 1964. – 584 с. 36. Философский словарь / [под. ред. И.Т. Фролова]. – М.: Политиздат, 1991. – 560 с. 37. Философский энциклопедический словарь / [гл. ред. Л.Ф. Ильичев]. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с. 38. Философский энциклопедический словарь / [Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко] – М.: ИНФРА-М, 1997. – 576 с. 39. Философский энциклопедический словарь / [ред.кол.: Аверинцев С.С., Араб-Оглы Э.А., Ильичев Л.Ф. и др.]. – М.: Издательство “Советская энциклопедия”, 1989. – 840 с. 40. Філософський енциклопедичний словник / [Н.В. Хамітов]. – К.: Інститут філософії Національної академії наук України, Абрис, 2002. – 744 с. 41. Філософський словник / [за ред. В.І. Шинкарука]. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. – 800 с. 42. Чернілевський Д.В. Методологія наукової діяльності: Навчальний посібник / За редакцією професора Д.В. Чернілевського. – К.: Видавництво Університету “Україна”, 2008. – 478 с. 43. Шейко В.М. Організація та методика науково дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2006. – 307 с. 44. Энциклопедический словарь: Экономика / В.Г. Золотогоров.− 2-е изд., стереотип. – Мн: Книжный Дом, 2004 – 720 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 І. І. Пашинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.