DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-7-10

ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ

Франц Францович Бутинець

Анотація


Розглянуто основні елементи організації контролю витрат виробництва та принципи побудови ефективної системи їх контролю


Ключові слова


контроль; об’єкт контролю; суб’єкт контролю; виробничі витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановський Н.І. Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України: автореф. дис. на здобуття канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Н.І. Барановський. – Тернопіль, 2005. – 21 с. 2. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: елементи організації системи / Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць, Вип. 2 (11). – Житомир: ЖДТУ, 2009. 408 с. – с. 24. 3. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т.А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – №2(44). – С. 31-41. 4. Гордополов В.Ю. Особливості організації обліку за центрами відповідальності в системі бюджетування витрат підприємств торгівлі / В.Ю. Гордополов // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю", (Черкаси, 8-10 квітня 2009р.) - Черкаси, 2009. – 512 с. 5. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Н.І. Дорош – К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. – 402 с. 6. Дубовая В.В. Облік і контроль витрат основного виробництва машинобудівного підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук.: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / В.В. Дубовая. – Київ, 2008. – 20 с. 7. Калюга Є.В. Фінансово – господарський контроль у системі управління: [монографія] / Є.В. Калюга – К.: Ельга-Центр, 2002. – 360 с. 8. Ластовецький В. Облік і контроль технологічної та виробничої собівартості / В. Ластовецький // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 5. – С. 17-21. 9. Майданевич Ю.П. Облік і контроль процесу виробництва продукції молочної промисловості: організація і методика: автореф. дис. канд. екон. наук.: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / Ю.П. Майданевич. – Київ, 2008 – 21 с. 10. Принципи корпоративного управління, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, протокол засідання комісії від 11 грудня 2003 р. № 54 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=vr571312-03. – Назва з екрану. 11. Столяр Л.Г. Організація внутрішнього контролю [Електронний ресурс] / Л.Г. Столяр // Наукові конференції інтернет – Режим доступу: http://intkonf.org/stolyar-lg kontrol-vitrat-za-dopomogoyurozrobki- byudzhetiv/. – Назва з екрану. 12. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: [підручн.] / Б.Ф. Усач – [4 те вид.] – К.: Знання – Прес, 2002. – 253 с. 13. Шеметов П.В. Эффективний управленческий контроль [Электронный ресурс] / П.В. Шеметов – Режим доступа: http://www.bishelp.ru/uprbiz /opit/0705kontrol.php. – Назва з екрану.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Франц Францович Бутинець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.