DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-63-69

КЛАСИФІКАЦІЯ ВТРАТ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Вікторія Валеріївна Мірошник

Анотація


Розроблена класифікація втрат на основі конкретизації наукової ідентифікації втрат майна з метою підвищення інформаційної, контрольної та аналітичної функцій бухгалтерського обліку


Ключові слова


втрати; майно; збиток; класифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Блатов Н.А. Балансоведение: Общий курс. – 3-е изд., перераб. – Л.-М.: Государственное торговое издательство, 1931. – С. 134. 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с. 3. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4-те вид., випр.. та доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО; Л.: Вид-во Львів. Банк. ін-ту НБУ. – 566 с. 4. Костюкова И.Н., Луговской Д.В. Недостачи, потери от порчи и обесценение активов и их финансово- экономические последствия // Международный бухгалтерский учет № 4 (202), январь – 2012, С. 32 - 39 5. Кузьмін Д.Л. Бухгалтерський облік і контроль збереження та втрат майна підприємства: організаційно- правовий підхід [Текст]: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Кузьмін Дмитро Леонідович ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - К., 2010. – С. 104 6. Ожегов С.И. Словарь руського языка / Под ред.. Н.Ю. Шведовой. – М., 1989. – С. 273 7. Осовська Г.В., Юшкевич О.О., Завадський Й.С. економічний словник – К.: Кондор. 2007. – 358 с. 8. Редько А.Ю., Сикорский В.Ф. Повышение роли бухгалтерського учета в сокращении товарных потерь в торговле / А.Ю. Редько, В.Ф. Сикорский. – К., Общество “Знание” Украинской ССР, – 1987. 15 с. 9. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерського учета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 383-384. 10. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого:підручник для науковця / Ю.П. Сурмін. – К.: Навчально-методичний центр “Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2006. – 302 с. 11. Философский словарь / [ред. упоряд И.Т. Фролова]. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1987. – 590с. 12. Чижевські Л.В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики. – Житомир. ЖІТІ, 1998. – 408 с. 13. Шер И.Ф. Бухгалтерия и баланс. – М.: Экономическая жизнь, 1925. – С. 293. 14. Янушкевич И.В. Совершенствование организации учета товарных потерь в торговле / И.В. Янушкевич // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию БГЭУ (Минск, 20 мая 2008 г.): в 2 т. – Минск: БГЭУ, 2008. – Т. 1. – 563


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Вікторія Валеріївна Мірошник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.