DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-25-28

РОЗМЕЖУВАННЯ СУТНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАТЕГОРІЙ “ЗОБОВ’ЯЗАННЯ”, “ЗАБОРГОВАНІСТЬ”, “РОЗРАХУНКИ”

Наталя Валеріївна Гойло

Анотація


Проведено аналіз трактування сутності бухгалтерських категорій “зобов’язання”, “заборгованість”, “розрахунки”, здійснено їх розмежування та визначено умови їх виникнення


Ключові слова


зобов’язання; кредиторська заборгованість; заборгованість; розрахунки

Повний текст:

PDF

Посилання


Агеева Ю.Б. Экономический словарь (для бухгалтера, аудитора, директора) / Ю.Б. Агеева, А.Б Агеева. – М.: РедСо-Бератор-Паблишинг, 2006. – 256 с. 2. Бичик С.В. Словарь экономических терминов / Бичек С.В., Даморацкая А.С., Даморацкая И.В. – Минск; Выш.шк, 2009. – 271 с. 3. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с. 4. Бухгалтерский учёт: Учебник / И. И. Бочкарёва, В. А. Бычков, и.др.; Под ред. Я. В. Соколова. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2004. – 768 с. 5. Бухгалтерський словник / за ред.проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с. 6. Гаркавін Р. Розрахункові операції / Р. Гаркавін // Дебет- Кредит: школа бухгалтера. – 2004. – № 27. – С. 4. 7. Гуйда Л. Плюс інвентаризація всієї країни / Л. Гуйда // Дебет-Кредит. – 2001. -№ 38. –С.46-51. 8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт. Т. 2: И-О – Оформл. “Диамант”. – СПб.: ТОО “Диамант”, 1996. – 784 с. 9. Економічна енциклопедія: у трьох томах / редкол. С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін.. – К.- Видавничий центр “Академія”, 2002. – Т. ІІІ. – 952 с. 10. Економічна енциклопедія: у трьох томах / редкол: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – Т. І. – 664 с. 11. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.І / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – Т. ІІ. – 864 с. 12. Економічний енциклопедичний словник / [Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І.]: у двох томах / За ред.. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2002. – Т. 2. – 568 с. 13. Економічний енциклопедичний словник / [Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І.]: у двох томах / За ред.. С.В. Мочерного. – Львів: Світ, 2002. – Т. 1. – 616 с. 14. Загородній А.Г. Облік і аудит: термінологічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. – Львів: “Центр Європи”, 2002. – 671 с. 15. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV: Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 16. Методика визначення відносин контролю затверджена Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 24.12.2002 р. № 397-р: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/index.php/compo nent/lica/?href=0&view=text&base=1&id=4896 10&menu=618503 17. Міщук С.В. Проблемні аспекти обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Майбутнє – аудит”], (м. Кривий Ріг, 1 грудня 2008 р.) / С.В. Міщук, Ю.П. Товпаш. – Кривий Ріг, 2008. –357 с. 18. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов /Под ред. Чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1989. – 750 с. 19. Орлов І.В. Бухгалтерський облік і контроль зобов’язань суб’єктів господарювання: теорія і методологія [Текст]: монографія / І.В. Орлов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 400 с. 20. Пантелеєв В.П. Словник бухгалтера та аудитора / В.П. Пантелеєв, О.С. Сніжко. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2009. – 239 с. 21. Сліпушко О. Політичний і фінансово-економічний словник / Сліпушко О. – К.: Видавництво “Криниця”, 1999. – 389 с. 22. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998. – Т. 2: Д-Й. – 1999. – 744 с.: іл.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Наталя Валеріївна Гойло

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.