DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-112-115

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ НЕРУХОМОСТІ ЗА РАХУНОК НЕРОЗПОДІЛЕНОГО ПРИБУТКУ

Ірина Романівна Поліщук, Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук

Анотація


Досліджено підходи до відображення в бухгалтерському обліку операцій з надходження, експлуатації та вибуття нерухомості, запропоновано бухгалтерське відображення операцій з придбання та поліпшення нерухомості за рахунок нерозподіленого прибутку


Ключові слова


розподіл прибутку; придбання нерухомості; поліпшення нерухомості

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс вiд 16.01.2003 р. № 436-IV:[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 2. Закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 р. № 514-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua. 3. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rada.gov.ua. 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 N 291): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=7 &nreg=z0893-99. 5. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування в Україні за січень-вересень 2011 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 6. Кундицький О.О. Значення власних коштів підприємства при фінансуванні виробничої та господарської діяльності / О.О Кундицький, О.І. Грициняк // Науковий Вісник НАТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 199-204. 7. Ногіна С. Шляхи вдосконалення формування та розподілу прибутку / С. Ногіна, М. Свірідова // Економічний аналіз. – 2011. – Випуск 8. Частина 2. – С. 283-286. 8. Нусінов В.Я. Проблемні питання аналізу стану, ефективності придбання та використання основних засобів підприємства / В.Я. Нусінов, К.Г. Рябикіна // Вісник КТУ. – 2011. – вип. 28. – С. 260-263. 9. Петренко Н.І. Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком / Н.І. Петренко, Н.І. Локтіонова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2011. – № 4 (58). –С. 100-105. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nibu.factor. ua/ukr/info/instrbuh/psbu7. ї 11. Приварникова І.Ю. Тенденції використання та оновлення основних засобів промислових підприємств / І.Ю. Приварникова // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – № 1 (9). – С. 65-74. 12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg =435-15. 13. Яременко Л.М. Загальні підходи до формування та розподілу прибутку в обліку / Л.М. Яременко // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць. – 2011. – № 17/2: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evu/2011_17_2/zmist.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ірина Романівна Поліщук, Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.