DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-237-244

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НАУКОВА КАТЕГОРІЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФЕНОМЕН: ЗМІСТ, СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Ольга Петрівна Мельничук

Анотація


Проаналізовано особливості наукової категорії “трудовий потенціал” та погляд різних науковців на її зміст. Досліджено фактори впливу на трудовий потенціал та визначено найважливіші з них. Запропоновано шляхи покращення процесу формування та розвитку трудового потенціалу


Ключові слова


трудовий потенціал; трудові ресурси; вплив освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Указ Президента України Л. Кучми від 3 серпня 1999 року N 958/99 “Про основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.kuchma.gov.ua 2. Статистичний щорічник України за 2010 рік. Державний комітет статистики України. За ред. О.Г. Осауленка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua 3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО “ИТИ технологии”, 2003. – 944 с. 4. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Бабынина Л.С. ЭКОНОМИКА ТРУДА: ученик. В 2 т. Т.1. – М.: Издательство “Альфа- Пресс”, 2007. – 760 с. 5. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. – К. Т-во “Знання”, 2001. – 254 с 6. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 327 с. 7. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с. 8. Управление персоналом организации: Учебник / Под. ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд.доп. и перераб. – М.: ИНФА-М – c. 757. 9. Галина Баб’як, Василь Файфура, Дмитро Шушпанов “З історії географічного та соціально- економічного вивчення поняття “трудовий потенціал” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrtur. narod.ru/istoukrgeo/allpubl/krajeznavstvo/zistorgeotasoc1. htm 10. Ільїч Л.М. Ефективність відтворення трудового потенціалу України: Монографія. – К.: Енергія плюс, 2007. – 212 с. 11. Онсович А.Л. Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України “Трудовий потенціал сфери освіти: складові та чинники формування” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/2010_7_4/18.pdf 12. Іванов В.Б., Кохась, О.М., Хмелевський С.М. Потенціал підприємства: Науково-методю посібник – К.: Кондор, 2009. 13. Врублевский В.К. Развитой социализм: труд и НТР/ В.К. Врублевский / Очерки теории труда. – М.: Политиздат, 1984. – 450 с. 14. Лошенюк І.Р. Проблеми формування ефективного кадрового потенціалу керівників підприємств торгівлі // Матеріали VII Міжнародної науково- практичної конференції “Наука і освіта '2004”. Том 15. Управління трудовими ресурсами. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. 16. Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с. 17. Сайко Ю.І. Теоретичні основи відтворення трудового потенціалу. Миколаївський державний аграрний університет. 2009 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/index.php operat ion=1&iid=57 18. Пирожков С.І. Вибрані наукові праці: У 2 т. – Т. 1. Демографічний і трудовий потенціал. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т, 2008. – 934 с. 19. Скаржинский М.И., Баландин И.Ю., Попов А.И. Трудовой потенциал социалистического общества. Москва: Экономика, 1987. 20. Черніченко В.В. Економічні чинники відтворення трудового потенціалу аграрної сфери: Автореф. дис. канд. екон. наук /В.В.Черніченко// - К., 2005. 21. Назарова М.І., Старостенко Г.Г. “Сучасні підходи формування, використання та управління трудового потенціалу області” Вісник Хмельницького національного університету 2009, № 2, Т.1. Економічні науки. с. 86 22. Онікієнко В.В. Самозайнятість населення: процес формування та деякі проблеми // Зайнятість та ринок праці. – К.: НЦЗРП, 1996. – Вип.3. – с. 31-34. 23. Рубан В.М., Пустовіт М.В. Визначення трудового потенціалу в контексті сучасних світових економічних трансформацій. Теория и практика управления. Экономика и управление №6 – 2009 г. 24. Семикіна М. Регіональні аспекти збереження та розвитку трудового потенціалу в умовах глобальної кризи. 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Rarpsu/2010_15/Se mikina.pdf 25. Янковська Л.А. Оптимізація трудового потенціалу в системі менеджменту персоналу промислового підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №9. – С. 200-203


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ольга Петрівна Мельничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.