DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-103-107

ПАСИВ – КАТЕГОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Наталія Іванівна Петренко

Анотація


Доведено, що пасиви є категорією, яка характеризує джерела утворення активів. Пасивам характерна спільна властивість: належність активів підприємству та відносна пасивність зміни таких об’єктів. Визначено категорій пасиви, власний капітал, залучений капітал та зобов’язання, що сприятиме створенню системної класифікації об’єктів пасиву та розширенню його інформативної місткості для максимального задоволення потреб різних груп користувачів звітності


Ключові слова


категорія; поняття; пасив; власний капітал; залучений капітал; зобов’язання

Повний текст:

PDF

Посилання


Большая Советская Энциклопедия. (В 30 томах). / Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. – М.: Советская Энциклопедия, 1975. – Т. 20. Струнино-Тихорецк. 1975. –608 с. 2. Бекон Ф. О достоинстве и приумножении наук / Ф. Бэкон. – Соч. в двух томах.– Т.1.– М.: Мысль, 1971. – 500 с. 3. Гегель Г.В.Ф. Наука логики / Г.В.Ф. Гегель. – Т. 1. – М.: Мысль, 1970. – 501 с. 4. Головач В.В. Поняття аудиту / В.Ф. Головач // Аудитор України, 2012. – № 2 (196). – С. 3-6 5. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки / П.В. Копнин. – М.: Мысль, 1974. – 566с. 6. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, B.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина– М.: Изд-во МГУ, 1997. 7. Легенчук С.Ф. Необхідність розробки системи бухгалтерських категорій / С.Ф. Легенчук // Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 берез. 2012 р.): тези доп. / відп. ред. Л.В. Нападовська. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 91-92 8. Легенчук С.Ф. Теоретичні передумови систематизації бухгалтерських категорій / С.Ф. Легенчук // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1 (59). – С. 108-113 9. Ортега-и-Гассет Х. Веласкес. Гойя. – М.: Республика, 1997. – 351 с. 10. Павлов И.П. Об уме вообще / И.П. Павлов: pro et contra. – СПб.: Издательство Русского Христианского Гуманитарного Института, 1999. 11. Сиверс Е.Е. Счетоводстсво и счетоведение / Е.Е. Сиверс. – СПб, 1892. 12. Сноу Ч.П. Смерть под парусом // Английский детектив.– М.: Правда, 1983 – С. 19-258. 13. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как сумма фактов хозяйственной жизни: [учеб. пособие] / Я.В. Соколов. – М.: Магистр; ИНФРА-М, 2010. – 224 с. 14. Старко В.Ф. Категоризація категоризацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Pzs/2009_9/11.pdf 15. Урсул А. Д. Проблема информации в современной науке. Философские очерки / А. Д. Урсул. – М.: Наука, 1975. - 275 с. 16. Шерр И.Ф. Бухгалтерия и баланс / И.Ф. Шерр. – М.: Экономическая жизнь, 1925. – 247 с. 17. Kleiber G. Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne. – Kraków: Universitas, 2003. 18. Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. –Chicago, L.: The Univ. of Chicago Press, 1987. 19. Mary Michael Spangler. Logic. An Aristotelean Approach. Revised Edition. (Логіка. Арістотельський підхід. Переглянуте видання). – Ленгем, Меріленд: Університетська Друкарня Америки, 1986


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Наталія Іванівна Петренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.