DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-283-287

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ПОДАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Максим Вікторович Яцко

Анотація


Проаналізовано та узагальнено досвід попередників щодо процесів подання та оприлюднення фінансової звітності за допомогою мережі Інтернет. Звернуто увагу на основні особливості запровадження даного процесу в Україні із урахуванням інтересів користувачів фінансової звітності. Виділено основні переваги електронного звітування в Україні. Досліджено діалектичний взаємозв’язок доступності фінансової звітності у контексті розвитку інформаційних технологій. Дано авторське бачення вирішення проблем електронного звітування в Україні


Ключові слова


подання; оприлюднення; фінансова звітність; Інтернет; інформаційні технології; електронне звітування; доступність

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про електронний документ та електронний документообіг” [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15. 2. Закон України “Про електронний цифровий підпис” [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/852-15. 3. Бєлоусова І.М. Проблеми аналізу фінансової звітності зовнішніми користувачами та можливості їх вирішення/ І.М. Бєлоусова, К.В. Федоренко/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sfpk.at.ua/_fr/ 0/0439046.doc 4. Бикова Г. Подання звітності в електронному вигляді / Г. Бикова // Дебет Кредит. – 2010. – № 47. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/show/1cid04703.html 5. Білуха М. Бухгалтерська наука в Україні в ХХІ столітті [Текст]// Бухгалтерський облік і ауди – 2001. – № 2. – с. 21-25 (с.26). 6. Брадул О.М. Проектування комп’ютерної інформаційної підсистеми “звітність” діяльності корпорацій/ О.М. Брадул [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2010_ _ 1/10.pdf 7. Голов С.Ф. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку [Текст]/ С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит – № 4/2011. – с. 3-12 8. Грінчак М.С. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності та її роль у системі реформування бухгалтерського обліку України/ М.С. Грінчук // [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/ 2009_4/NV%202009-V4_39.pdf 9. Дипиаза С.А. (младший), Экклз Р. Дж. Будущее корпоративной отчетности: Как вернуть доверие общества [Текст] / С.А. Дипиаза (младший), Р. Дж. Экклз; пер. с англ.: В. Ионов, Ю. Езерский. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 211 с. 10. Електронна комерція і право [навчально-методичний посібник]/ Уклад. А.А. Маєвська -Х.:2010. – 256 с. 11. Електронне оподаткування: сутність та перспективи застосування: [монографія] / Мельник П.В., Новицький A.M., Долгий О.А., Piппa СП. та ін.; за заг. ред. П.В. Мельника. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010.-332 с. 12. Єрмак О.І. Переваги електронної форми звітності/ О.І. Єрмак [Текст]/ Актуальні проблеми економіки. – № 9(111) – 2010. – с. 295 -299 13. Жук В.М. Теоретичні основи запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку / В.М. Жук / Науковий журнал. Вісник Житомирського державного технологічного університету: випуск 2 (52) / ред. Н.М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 408 с. – (Економічні науки). – С. 23-25. 14. Івахненков С.В. Електронні технології звітування як передумова аналізу та контролю фінансової звітності [Текст] / С.В. Івахненков // Облік і фінанси АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2008. – № 4. – С. 67-76 15. Кузнєцова С.А. Підготовка національної фінансової звітності за вимогами МСФЗ: адаптація підходів/ С.А. Кузнецова/ Економічний форум. – 4. – Луцьк. – 2011. -С. 265 – 270 16. Лукутін О.В. Перешкоди впровадженню ефективного механізму електронної звітності/ О.В. Лукутін, Ю.О. Савєнкова. – Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – № 17 (171). – 2011. – с. 249-256 17. Моссаковський В.Б. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні/ В.Б. Моссаковський [Текст]: Монографія. – К.: Інтерпрес ЛТД; 2009. – 326 с. 18. Новицький А.М. Перспектива електронної податкової звітності: правовий аспект/ А.М. Новицький [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/misb/2011_1-2/Novickiy.pdf 19. Панаско Ю.І. Теоретичні та правові засади подання електронної податкової звітності [Текст]/ Ю.І. Панаско /Управління розвитком. – № 2 (99). – 2011. с. 158-160 20. Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції “Облік, аудит, фінанси: сучасні проблеми теорії, практики та підготовки фахівців” (28-29 жовтня 2010 року, м. Харків) [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.hduht. edu.ua/News/resol_28-29.10.pdf 21. Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством” (29- 30 червня 2010 року, м. Луцьк ) [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://magazine.faaf.org.ua/content/view/952/35/ 22. Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції “Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації” (25 березня 2011 року, м. Дніпропетровськ) [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.confcontact.com/node/115 23. Сердюк А.І. Подання фінансової звітності в Інтернеті: українські реалії / А.І. Сердюк/ [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/ index.php? ELEMENT_ID=31646&print=Y 24. Собченко А.М. Висвітлення основних аспектів подання електронної податкової звітності/ А.М. Собченко [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ PORTAL/chem_biol/nppdaa/econ/2011_2_t1/280.pdf 25. Современный учет и контроль: подготовка кадров, проблемы теории и методики. Результаты диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы: Монография/ Отвест. ред. проф. Ф.Ф. Бутынец. – Житомир: ЖГТУ, 2006. – 396 с. 26. Тимофєєв В.М. Розвиток системи подання фінансової звітності в електронній формі, проблеми та шляхи їх подолання [Текст] // В.М. Тимофєєв, М.С. Бут / Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – №1 (4). – 2009. – с. 164-166 27. Шуляренко С.М. Запровадження електронної звітності на підприємствах України / С.М. Шуляренко, Є.Л. Шкурко [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vodt/2009_10/15_Zaprov adzhenna_elektronnoi_zvitnosti_.pdf 28. Яворська О.М. Необхідність переходу України на міжнародні стандарти фінансової звітності // О.М. Яворська, Т.В. Картузова [Текст]//Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – № 20(9). –С. 176-180 29. Яремко І.Й. Фінансова звітність підприємств корпоративного типу: стан і песпективи [Текст] / І.Й. Яремко/ Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – С. 201-207 30. Ярошинський В.М. Методичні особливості використання програмного комплексу “Бест звіт плюс” під час навчання дисципліні “Бухгалтерський облік” / В.М. Ярошинський, Я.М. Рудик/ [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ nvnau_ppf/2011_159_1/11yvm.pdf 31. http://www.zvitnist. com.ua/ 32. http://publication.in.ua/ua/ 33. http://www.epravda. com.ua/press/2012/01/27/314146/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Максим Вікторович Яцко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.