DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-130-133

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПРИБУТКУ ТА ОСНОВ ЙОГО РОЗПОДІЛУ: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ

Олена Борисівна Сивак

Анотація


Окреслено та проаналізовано дискусійні питання, пов’язані з визначенням сутності прибутку та основ його розподілу для подальшої розробки пропозицій щодо удосконалення
бухгалтерського обліку та контролю процесу розподілу прибутку


Ключові слова


прибуток; теорії прибутку; розподіл прибутку

Повний текст:

PDF

Посилання


Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “РУТА”, 2007. – 328 с. 2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств : теорія, методика, аналіз: монографія / В.Г. Андрійчук. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ. – 2005. – 292 с. 3. Бабо А. Прибыль Пер.с фр. / А. Бабо / Общ.ред и коммент. В.И. Кузнецова. – М.: А/О Изд.группа “Прогресс”, “Универс”, 1993. – 176 с. 4. Бланк И.А. Управление прибылью. – 2-е изд., расш. и доп. / И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, Эльга, 2002. – 752 с. 5. Васильєв С.В. Словник економічних термінів / С.В. Васильєв, Н.В. Бондарчук, А.П. Макаренко та ін. – Дніпропетровськ : ДДАУ. – 192 с. 6. Греченко Ю.А. До питання про визначення показників прибутку (на прикладі сільськогосподарських підприємств) / Ю. А. Греченко // Вісник ХНАУ. Серія “Економіка АПК і природокористування”. – 2009. – № 10. – С. 212-220. 7. Забезпечення конкурентоспроможності і економічного зростання регіонального АПК / За ред. І.І. Червена, Л.А. Євчук, 2005. – 440 с. 8. Кодацкий В.П. Прибыль / В.П. Кодацкий. – М. : Финансы и статистика, 2002.– 128 с. 9. Конопліцький В.А. Економічний словник. Тлумачно термінологічний / В.А. Конопліцький, Г. І. Філіна. – К. : КНТ, 2007. – 580 с. 10. Костенко О.М. Формування прибутку в організаційно-правових формах господарювання / О.М. Костенко // Економіка АПК. – 2008. – № 2. – С. 74-76. 11. Кузь В.І. Трактування сутності прибутку підприємства: диференціація підходів / В.І. Кузь // Вісник ЖДТУ; Серія: Економічні науки. – 2007. – № 4 (42). – С. 88-98. 12. Кучер С.В. Еволюція поняття “прибуток” в загальній історії економічних учень / С.В. Кучер // Вісник ЖДТУ; Серія: Економічні науки. – 2009. – № 4 (50). – С. 76-78. 13. Кучеренко Т.Є. Методологія формування фінансових результатів у сучасних умовах / Т.Є. Кучеренко // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 11-12. – С. 163-167. 14. Кучеренко Т.Є. Теоретичне обґрунтування фінансових результатів в контексті моделі балансу / Т.Є. Кучеренко // Вісник ХНАУ. Серія “Економіка АПК і природокористування”. – 2009. – № 13. – С. 230-237. 15. Кучеркова С.О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств / С.О. Кучеркова // Економіка АПК. – 2005. – № 5. – С. 79-84. 16. Лебедзевич Я.В. Фінансові результати та їх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика: автореферат дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 / Я.В. Лебедзевич – К, 2002 – 20 с. 17. Малюга Н.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: монографія / Н.М. Малюга. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 388 с. 18. Маркс К. Заработная плата, цена и прибыль. Наемный труд и капитал / К. Маркс. – М. : Политиздат, 1990. – 110 с. 19. Назаренко Т.П. Аналіз наукових поглядів до розгляду проблемних питань пов’язаних з поняттям прибуток / Т.П. Назаренко // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева: зб. тез та текстів виступів на VI-ій всеукр. наук. конфер., присвяч. видатним вченим в галузі бух. обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову, 27-28 лют. 2008 р., м. Житомир. / М-во освіти і науки України, Житом. держ. технол. ун-т. Житомир: ЖДТУ, 2008. – 148 с. – С. 67. 20. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Найт Ф. Х. – М. : Дело, 2003 – 359 с. 21. Никитин С. Прибыль: теоретические и практические подходы / С. Никитин, Е. Глазова // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 5. – С. 20-27. 22. Огійчук М.Ф. Суть прибутку та підходи до методики його визначення / М.Ф. Огійчук, М.І. Бєлєнкова // Економіка АПК. – 1998. – № 6. – С. 31-45. 23. П(С)БО 17 “Податок на прибуток”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 [електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //zakon1.rada.gov.ua. 24. Павлишенко М.М. Прибуток: його суть і механізм формування в умовах ринкової економіки / М.М. Павлишенко, Р. М. Горинь // Науковий вісник НЛТУУ : Збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУУ. – 2005, вип. 15.5. – С. 321-330. 25. Панченко, І. ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД [Електронний ресурс] / Інна Панченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – N 1(59) Ч.1. – Режим доступу : URL : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/47023. 26. Посилаєва К.І. Підходи визначення прибутку для аналізу ефективності діяльності підприємства / К.І. Посилаєва // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2008. – № 7. – С. 83-87. 27. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період. – Матеріали Десятих річних зборів Всеукр. Конгресу вчених економістів-аграрників. – К. : ННЦ ІАЕ, 2008. – 101 с. 28. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. // Соч. Т. 1 / Д. Риккардо. – М. : Госполитиздат, 1957. – 360 с. 29. Самуельсон П.Э. Экономика / Самуельсон П. Э. ; пер. з англ. – М.: Прогресс, 1964. – 843 с. 30. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Антология экономической классики. Т.1 / А. Смит. – М., 1993. – 486 с. 31. Соколов Я.В. Основи теории бухгалтерського учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с. 32. Сопко В.В. Прибуток як об’єкт обліково-економічної інформаційної системи / В.В. Сопко, М.М. Бенько / Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали міжнар. наук.-практ.конф. (29-30 червня 2010 р.) / відп. За ред. З.В. Герасимчук. Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2010. – 260 с. – С. 40-41. 33. Тлумачний словник сучасної української мови: Загальновживана лексика: Близько 60000 слів / За заг. ред. проф. В. С. Калашника. – Х. : ФОП Співак Т. К., 2009. – 960 с. 34. Чемберлен Э. Теория монополистической конкуренции / Чемберлен Э. – М.: Экономика, 1996. – 351 с. 35. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олена Борисівна Сивак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.