DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-150-154

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТУРОПЕРАТОРІВ ЯК СИСТЕМА: МОДЕЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ

Л. О. Сухарева, О. О. Мігуліна

Анотація


Присвячена науковому обґрунтуванню аудиту фінансової звітності туроператорів як системи.
Дослідження ґрунтується на основах теорії систем і особливостях формування сукупного об’єкту аудиту – інформації фінансової звітності


Ключові слова


фінансова звітність; аудит фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ч. 1,2. – К.: МФБ, АПУ, 2011. – 1245 с. 2. Балченко З.А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України [Текст]: навч.пос. / З.А. Балченко (КУТЕП). – К.: КУТЕП, 2006.- 233с. 3. Богданова Ж.А. Бухгалтерський облік і контроль туристичної діяльності автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. ек. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / Ж.А. Богданова. – Житомир. – 2011. [Електронний ресурс]. – Системні вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 2007/XP. – Режим доступу: http:// http://zsas.zhitomir.org/ru 4. Сметанко О.В. Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств автономної республіки Крим) автореф. дис. на здобуття наук. ступ. к.е.н.: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та” / О.В. Сметанко. – Київ. - 2004. 5. Іваніна О.О. Аудит туристичної діяльності [Текст]: Навч. посібник (рос. мовою) / О.О. Іваніна, Я.І. Глущенко ДонНУЕТ імені Михайла Туган- Барановського. – Донецьк,2007. – 208с 6. Пожарицька І.М. Удосконалення обліку і аналізу витрат на виробництво туристичного продукту: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. ек. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та” / І.М. Пожарицька. – Луганськ. - 2004. 7. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація [Текст]: Монографія / О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с 8. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту [Текст]: Монографія / В.С. Рудницький . – Тернопіль: “Економічна думка”, 1998. – 192 с. 9. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід [Текст]: монографія / С.В. Бардаш. – К.: КНТЕУ. – 2010. – 656с. 10. Дмитренко І.М., Аудит: діагностика безперервності діяльності підприємств [Текст]: Монографія / І.М. Дмитренко, І.М. Бєлоусова ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського.– Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. 320 с. 11. Бутинець Ф.Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі [Текст]: Монографія / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 564 с. 12. Ерохина Е.А. Теория экономического развития: системно-синергетический поход / Е.А. Ерохина [Електронний ресурс]. – Системні вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 2007/XP. – Режим доступу: http://eklit. narod.ru/eroh/ref-1-1.html#20 13. Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку [Текст]: Монографія / В.Ф. Максімова. – К. : АВРІО, 2005. – 264 с. 14. Сухарева Л.О. Аудит: оцінка ефективності бухгалтерського контролю [Текст]: монографія / Л.О. Сухарева, А.М. Садекова ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського.– Донецьк: Вид-во “Ноулідж”, 2011. – 214 с. 15. Стефківський В.М. Контроль управлінських рішень в системі управління підприємства: Дисертація на здобуття наукового ступеня к.е.н. спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В.М. Стефківський. – Донецьк, 2012. УДК 005.53:005.953 16. Сіменко І.В. Якість систем управління підприємствами: методологія, організація, практика [Текст]: монографія / І.В. Сіменко. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2009. – 394 с. 17. Федченко Т.В. Системний підхід до дослідження аудиту ефективності виконання бюджетних програм / Т.В. Федченко // Вісник ДонНУЕТ №4(40), 2008 р.- 290 с.– С. 260-266. 18. Про аудиторську діяльність. Закон України [Електронний ресурс]. – Системні вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 2007/XP. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 19. Федченко Т.В. Система державного аудиту ефективності виконання бюджетних програм: Дисертація на здобуття наукового ступеня к.е.н. спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит/ Т.В.Федченко. – Донецьк, 2011 20. Сухарева Л.О. Облік, контроль і аналіз у міжнародному бізнесі: управлінський аспект [Текст]: Монографія / Л.О. Сухарева. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 213 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Л. О. Сухарева, О. О. Мігуліна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.