DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-146-149

ГЕНЕЗИС ТЕОРІЇ ТА АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ

К. С. Сурніна

Анотація


Досліджено визначення поняття “аналітичні процедури” в аудиті різними науковцями, визначено власне бачення необхідності широкого застосування аналітичних процедур в аудиті. Представлено класифікацію аналітичних процедур з урахуванням специфіки аудиторського процесу в цілому


Ключові слова


аудит; аналітичні процедури

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудиторский словарь / С.М. Бычкова, М.В. Райхман, В.Я.Соколов [и др.] -М. : Финансы и статистика, 2003.- 192 с. 2. Бондар В.П. Аудиторські процедури та проблеми їх розробки / В.П. Бондар // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2008. – № 1 (43) – С. 18-27. 3. Кудрицький Б.В. "Методичні та організаційні аспекти аудиту фінансової звітності в умовах сучасних інформаційних технологій". Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня, канд. екон. наук КНЕУ;. – К., 2007 4. Гизятова А.Ш. Аналитические процедуры аудита страховых организаций [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук :08.00.12 / А. Ш. Гизятова. - М., 2003. - 22 с 5. Аудит у зарубіжних країнах: [навч. посібник.] / О.А. Петрик, М.Т.Фенченко. -К.: Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана, 2002.-168 с. 6. Дорош Н.І. Аудит: Методологія і організація: [монографія] / Ніна Іванівна Дорош. – К.: Знання, 2001.- 402с 7. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры./ В.В. Ковалев - М.: Финансы и статистика, 2002. – 560 с. 8. Аудит / Аренс Э.Л, Лоббек Дж.К.; пер. с англ.; под ред. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 560 с. 9. Аудит Монтгомері /[Ф.Л.Дефлиз, Г.Р.Дженник, В.М. O’Рейли, М.Б.Хирш]; пер. с англ. С.М. Бычковой; под ред. Я.В.Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1977, - 542 с. 10. Андреев В.Д. Практический аудит: [cправ. пособ.] / В.Д. Андреев. -М. : Экономика, 1994.- 366 с. 11. Полисюк Г.Б. и др. Аудит предприятия. Организация аудиторских проверок и комплексный анализ финансовых результатов деятельности предприятия: уУчебное пособие /Г.Б. Полисюк, Ю.Д. Кузьмина, Г.И. Сухачева; М.: “Екзамен”, 2001. – 352 с


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 К. С. Сурніна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.