DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-134-139

СКЛАДОВІ ЗМІШАНИХ АКТИВІВ ТА УМОВИ НАБУТТЯ НИМИ ОЗНАК МОНЕТАРНОСТІ

Вікторія Вікторівна Скоробогатова

Анотація


Досліджено склад та економічну природу змішаних активів підприємства, визначено умови за яких вони можуть відноситися до монетарних


Ключові слова


змішані активи; монетарні та немонетарні активи; дебіторська заборгованість; вексель; фінансові інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производственных финансовых инструментов: [учебное пособие] / А.Н. Буренин. – М.,1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. – 352 с. 2. Ворсовський О.Л. Формування ринкових відносин в Україні / О.Л. Ворсовський. – 2008. – №3(82). – с. 58-75. 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 4. Економічна теорія: політекономія: [підручник] / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знанн-Прес, 2007. – 719 с. 5. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 № 979-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/979-15 6. Закон України “Про іпотечні облігації” від 22.12.2005 № 3273-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3273 15 7. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 № 3480-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/3480-15 8. Здреник В.С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: дис. кандидата екон. наук: 08.00.09 / Василь Степанович Здреник. – Житомир, 2010. – 305 с. 9. Ивашевская Е.М. Учет товарных и финансовых операций с векселем: проблемы и пути решения / Е.М. Ивашевская // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету. Збірка наукових праць. – Випуск 24. – Харків: НТУ “Харківський політехнічний інститут”, 2001. – С. 185-187. 10. Коренєва О.Г. Облік операцій з іпотечного кредитування: стан і перспективи / О.Г. Коренєва, О.В. Карпенко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/5072/1/ ipoteka.pdf&sa=U&ei=zYz2T5WfK86Lswb4_t2tBQ&ved=0CBI QFjAA&usg=AFQjCNFDCl-vxD3FRmDv_tM1Q-OxRwfqOA 11. Лень В.С. Облік депозитів та ощадних сертифікатів / В.С. Лень, Ю.А. Гливенко. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vcndtu/ 2009_38/14.htm 12. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків” затверджені Постановою Правлінням Національного банку України від 15.03.2004 № 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04 13. Нижний С.В. Правове регулювання застави корпоративних прав / С.В. Нижний // Університетські наукові записки. – 2006. – №3-4 (19-20). – С. 187-192. 14. Пилипенко О.І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: монографія // О.І. Пилипенко. – Житомир: ФОП Кузьмін Дн.Л., 2010. – 612 с. 15. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755 VI зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. ada.gov.ua/laws/show/z0284-00 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 “Фінансові інструменти”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.01 № 559 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/z1050-01 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.00 № 193 559 зі змінами та доповненнями Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00 19. Полозова В.М. Особливості управління портфелем фінансових інвестицій підприємства / В.М. Полозова [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/Vchnu/Ekon/2009_4_2/pdf/114 117.pdf&sa=U&ei=wJfNT5izInd4QT7jcW_ Ag&ved=0CBgQFjAB&usg=AFQjCNFyWkw0tse 2keivm4W-QeFovdhxLg 20. Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України “Про затвердження Порядку придбання товарів, робіт і послуг ліцензіатами, ціни (тарифи) на відповідну діяльність яких встановлюються НКРЕ” від 25.12.2002 № 1455 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v1455227-02 21. Резнікова О.О. Іноземні інвестиції та економічний розвиток України / О.О. Резнікова // Науковий вісник. Державна академія статистики, обліку та аудиту. Збірник наукових праць. – Київ, 2003. – №1. – 100 с. 22. Шик Л.М. Стан іноземного інвестування в Україну: проблеми та шляхи їх вирішення / Л.М. Шик // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – №3(7). – с. 217-224.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Вікторія Вікторівна Скоробогатова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.