DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-79-85

ОБЛІКОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Тетяна Петрівна Остапчук

Анотація


Досліджено міжнародну практику оцінки земельних ресурсів та можливість удосконалення оцінки земель в Україні на основі її основних принципів


Ключові слова


земля; земельні ділянки; земельні ресурси; оцінка земель

Повний текст:

PDF

Посилання


Акіншева В.М. Проблеми оцінювання земель Акіншева В.М. Проблеми оцінювання земель сільськогосподарського призначення в Україні / В.М. Акіншева // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Npchdu/Economy/ 2009_96/96-22.pdf 2. Бавровська Н.М. Аналіз світового досвіду оцінки міських земель/ Н.М. Бавровська // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php operation=1&iid=825 3. Большаков С.І. Оцінка вартості активів в міжнародній та українській практиці / С.І.Большаков // Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю”. – № 2. – 2011. – С. 161–164. 4. Европейские стандарты оценки 2009. – Шестое издание. – Издательство: Российское общество оценщиков, 2010. – 128 с. 5. Загрішева Н. Правове регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів / Н. Загрішева // Теорія і практика інтелектуальної власності/ – № 6. – 2010. – С. 61-69 6. Карасик О.М. Теоретичні засади формування ціни на землю / О.М. Карасик // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 15-21 7. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 400 с. - (Портфель бухгалтера). 8. Кудінова О.Г. Зарубіжний досвід економічної оцінки земельного потенціалу / О.Г. Кудінова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – Черкаси. – 2009. – №1(5). – С. 13-24 9. Международные стандарты оценки. Седьмое издание. (МСО 2005) Аутентичный перевод на русский язык. /Пер. с англ. И.Л. Артеменков, Г.И. Микерин, Н.В. Павлов. – М.: РОО, 2005. – 414 с. 10. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку №16 “Основні засоби” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/ link/320308/file/IAS%2038.pdf 11. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку № 38 “Нематеріальні активи” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/ 320308/file/IAS%2038.pdf 12. Моделювання формування цін на земельні ділянки Московської області. Кадастрова оцінка земель [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://refs.co.ua/87211-Modelirovanie_formirovaniya_cen_ na_zemel_nye_uchastki_ Moskovskoiy_oblasti_ Kadastrovaya_ocenka_zemel.html 13. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"” за станом на 27 квітня 2000 р. № 92 [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 14. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" за станом на 18 жовтня 1999 р. № 242 [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750- 99 15. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" за станом на 05 березня 2008 р. № 353 [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0225-08 16. Панас Р. Порівняльна оцінка земельних кадастрів зарубіжних країн і України /Р. Панас, М. Маланчук// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ natural/Geodez/2008_70/12.pdf 17. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав””: за станом на 10 вересня 2003 р. № 1440 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ control/uk/cardnpd 18. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного стандарту № 2 “Оцінка нерухомого майна””: за станом на 28 жовтня 2004 р. № 1442 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uvecon.in.ua/ ?mod=content&page =nb _8&lang=ukr 19. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. – 2-ге видання, стереотипне. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2006. – 336 с. 20. Третьякова Г.Б. Оценка сельскохозяйственных угодий в условиях становлення земельного рынка: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредитч / Г.Б. Третьякова. – М.: 2007. – 24 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Тетяна Петрівна Остапчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.