DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-122-129

МОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Катерина Василівна Романчук

Анотація


Систематизовано проблеми мови бухгалтерського обліку, проаналізовано використання таких понять як “активи”, “майно”, “ресурси”, “господарські засоби”, “капітал” в бухгалтерському обліку та інших економічних науках


Ключові слова


мова обліку; активи; майно; господарські засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамов Н.А. Основы бухгалтерского учета / Н.А. Адамов, Т.М. Рогуленко, Н.И. Александрова и др.; Под общей редакцией Н.А. Адамова. – СПб.: Питер, 2005. – 256 с. 2. Алборов Р.А. Основы бухгалтерского учета: [учебное пособие] / Р.А. Алборов. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2002. – 288 с. 3. Антіпова О.П. Культурно-історичний контекст взаємодії мови науки та природної мови / О.П. Антіпова // “Гілея: науковий вісник”: збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 33. – С. 249-255. 4. Ашмарина Е.М. Правовые основы бухгалтерского учета и и налогового учета, аудита в Российской Федерации: [учебник] / Отв. ред. Е.М. Ашмарина. – М.: Юристъ, 2003. – 255 с. 5. Бойко С.В. Суперечність поглядів на визначення повної і обмеженої собівартості / С.В. Бойко // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева: Збірник тез та текстів виступів. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – С. 28-30. 6. Бугорская Н.В. Язык науки и проблемы теории языка: синхрония и диахрония / Н.В. Бугорская // Известия Алтайского государственного университета / Научный журнал. – 2002. – № 4 (26). – С. 55-60. 7. Булатова З.Г. Теория бухгалтерського учета: [учебное пособие] / З.Г. Булатова, М.А. Булатов. – М.: Издательство “Гриф К”, 1997. – 148 с. 8. Бурмистрова Л.М. Финансы и бухгалтерский учет предприятия: [учебник] / Л.М. Бурмистрова. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 224 с. 9. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: [конспект для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець. – Ч. 1. – Житомир: ЖІТІ, 1997. – 236 с. 10. Валуєв Б.І. Теорія бухгалтерського обліку: [навчальний посібник] / Б.І. Валуєв. – Одесса: ОДЕУ; “Принт Майстер”, 2001. – 256 с. 11. Воронина Л.И. Основы бухгалтерского учета и аудита: [учебное пособие: в 2-х ч.] / Л.И. Воронина. – Часть 1. Основы бухгалтерского учета. – М.: ПРИОР, 1999. – 240 с. 12. Воронина Л.И. Теория бухгалтерского учета: [учебное пособие] / Л.И. Воронина. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 480 с. 13. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: 2001: [навч. посіб.] / Н.М. Грабова; під ред. М.В. Кужельного. – [6-те вид.]. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с. 14. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: [Учебник] / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2008. – 368 с. 15. Дротянко Л. Наукова і побутова мови у процесі взаємопроникнення культур / Л. Дротянко // Вісник НАН України. – 2005. – № 11. – С. 51-58. 16. Жигалкін П.І. Актуальні проблеми кодифікації законодавства про працю / П.І. Жигалкін // Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. – Харків: Національна юридична академія України, 2001. – Вип. 51. – С. 8-12. 17. Закон Азербайджанской Республики “О бухгалтерском учете” № 999 от 24 марта 1995 г. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.zewo.ru/laws/0998.html. 18. Закон Республики Казахстан “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности” № 234-III от 28.02.2007 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.minfin.kz/index.php uin=1163568134&chapter=11658 20004&lang=rus. 19. Закон Республики Молдова “О бухгалтерском учете” № 113-XVI от 27.04.2007. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.mf.gov.md/ru/ actnorm/contabil/lawcontabil. 20. Закон Российской Федерации “О бухгалтерском учете” № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.consultant.ru/popular/buch/53_1.html#p40. 21. Закон Туркменистана “О бухгалтерском учете” от 20 декабря 1996 г. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.zakonyturkmenistana. narod.ru/buh-uchet.htm. 22. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16 липня 1999 р. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=996-14. 23. Закон Эстонии “О бухгалтерском учете” Електронний ресурс. – Режим доступу: http://hot.ee/estonianlegislation/11.htm. 24. Зарицкий А.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности / А.Е. Зарицкий. – М.: АСТ; СПб.: Сова; Владимир: ВКТ, 2010. – 160 с. 25. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/instr291. 26. Катасонов В.Ю. “Смерь экономики” и кое-что об “экономической филологии” [Електронний ресурс] / В.Ю. Катасонов – Режим доступу: http://warrax. net/95/09/economics.html. 27. Кожарский В.В. Основы бухучета / В.В. Кожарский, Н.В. Кожарская. – Мн.: ООО “Соврем. шк.”, 2006. – 350 с. 28. Кожарский В.В. Теория бухгалтерского учета в вопросах и ответах / В.В. Кожарский, Н.В. Кожарская. – Минск: Изд-во Гревцова, 2009. – 224 с. 29. Козлова М.О. Резерви, забезпечення, регулятиви: сутність та проблеми термінології / М.О. Козлова // Вісник ЖІТІ / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – № 1(27). – С. 80-89. 30. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: [учеб.] / Н.П. Кондраков. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 448 с. 31. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: [учебник] / Н.П. Кондраков. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 592 с. 32. Кондратьева Т.Н. Финансы предприятий. В схемах и таблицах: [пособие] / Т.Н. Кондратьева. – Минск: Выш. шк., 2007. – 238 с. 33. Кривецкая Т.П. Модели учетных систем в мировой практике / Т.П. Кривецкая // Институциональные аспекты бухгалтерского учета и контроля: материалы Международной научно- практической конференции, посвященной 80-летию кафедры бухгалтерского учета и аудита (30 июня 2011 г.) / Под ред. В.В. Панкова, В.И. Петровой. – в 2 т.– Т. 1.– Москва: ГОУ ВПО “РЭУ им. Г.В. Плеханова”, 2011. – 40 с.– С. 66-73. 34. Кутер М.И. Бухгалтерский учет: основы теории: [учебное пособие] / М.И. Куттер. – М.: “Экспертное бюро-М”, 1997. – 496 с. 35. Легенчук С.Ф. Необхідність розробки системи бухгалтерський категорій /C.Ф. Легенчук // Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ (Київ, 15 березня 2012 р.) /відп. ред. Л.В. Нападовська. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун т, 2012. – 356 с. – С. 91-92. 36. Легенчук С.Ф. Про необхідність побудови бухгалтерської наукової картини світу / С.Ф. Легенчук // Соколовские чтения в Житомире: наследие и развитие идей великого ученого: сборник тезисов научной Интернет-конференции, посвященной памяти Заслуженного профессора Житомирского государственного технологичесокого университета Я.В. Соколова (17 июня 2011 г., Житомир). – Житомир: ЖГТУ, 2011. – 164 с. – С. 88-89. 37. Лысенко Л.И. Бухгалтерский учет: основы теории: [учеб. пособие] / Л.И. Лысенко. – Севастополь: Изд-воСевНТУ, 2006. – 380 с. 38. Магамадов А.Р. Становление теории конкурентного менеджмента / А.Р. Магамадов // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем. – 2011. – № 18. – С. 18-32. 39. Медведев М.Ю. Как понимать баланс: [Учебно практическое пособие] / М.Ю. Медведев. – М.: Проспект, 2008. – 232 с. 40. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков / В.В. Налимов. – М.: Наука, 1979. – 68 с. 41. Нидлз Б. Принципы бухгалтерського учета: [пер. с англ.] / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл; под. ред. Я.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 2000. – и496 с. 42. Никитин В.М. Теория бухгалтерского учета: [курс лекций] / В.М. Никитин, Д.А. Никитина. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 1999. – 320 с. 43. Орлов І.В. Подвійна природа акцій: особливості термінології та обліку / І.В. Орлов // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева: Збірник тез та текстів виступів. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 80 с. – С. 55. 44. Павленко А.Ф. Галузевий стандарт вищої освіти: [освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”] / колектив авторів під загальним керівництвом А.Ф. Павленка. – К.: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2006. – 126 с. 45. Палий В.Ф. Новая бухгалтерская отчетность. Содержание и методика анализа / В.Ф. Палий. – М.: “Журнал“Контроллинг””, 1991. – 64 с. 46. Панков Д.А. Учет и экономическая теория: проблемы гармонизации / Д.А. Панков // Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-річчю кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ (Київ, 15 березня 2012 р.) / відп. ред. Л.В. Нападовська. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2012.– 356 с. – С. 121-122. 47. Панков В.В. Институциональный подход и теория учета / В.В. Панков // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 1. – С. 51–55. 48. Панков Д.А. Бухгалтерский учет: [учеб.- практ. пособие] / Д.А. Панков, Л.В. Глотова, Л.С. Воскресенская и др.; под ред. д-ра экон. наук, проф. Д.А. Панкова. – Минск: БГЭУ, 2008. – 289 с. 49. Панченко І.А. Предмет і об’єкт судово-бухгалтерської експертизи: проблема визначення / Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева: Збірник тез та текстів виступів – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 80 с. – С. 60. 50. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi nreg=z0892- 99. 51. Податковий кодекс України № 2856-VI (2856-17) від 23.12.2010 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755 17. 52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” № 87 від 31.03.99, затверджено наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 № 87 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0396- 99&p=1315484835558777. 53. Райковська І.Т. Фінансовий та управлінський аналіз: проблема термінології / І.Т. Райковська // Зимові читання, присвячені ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева: Збірник тез та текстів виступів. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 80 с. – С. 71-72. 54. Ришар Ж. Бухгалтерсий учет: теория и практика / Ж. Ришар: [Пер. с фр. под ред. Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 56 с. 55. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации: [учеб. пособие для студентов вузов по специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (080109), слушателей курсов по подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов] / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 583 с. 56. Словарь логики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mirslovarei.com/content_log/JAzyk-Nauki-417/html. 57. Соколов В.Я. Теоретические начала двойной записи: автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.12 / В.Я. Соколов. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. – 50 с. 58. Соколов Я.В. Актив – это очень сложно / Я.В. Соколов // Бухгалтерский учет – веселая наука: Сборник Статей. – М., ООО “1С-Паблишинг”, 2011. – 638 с. 59. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет для руководителя: [Учебно-практ. пособие] / Я.В. Соколов, М.Л. Пятов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК “Велби”, Изд-во “Проспект” 2005. – 232 с. 60. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії: [навчально-практичний посібник] / під заг. ред. В.В. Сопко. – Київ: ТОВ “Видавничий дім “Професіонал””, 2004. – 180 с. 61. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: основи теорії та концептуальні засади побудови: [навч.-метод. посібник] / В.В. Сопко, О.В. Сопко. – К.:. Товариство “Знання” України, 2002. – 231 с. 62. Степин В.С. Философия науки. Общие проблеми / В.С. Степин. – М.: Гардарики, 2006. – 384 с. 63. Стражев В.И. Теория бухгалтерського учета: [учеб. пособие] / В.И. Стражев, О.В. Латыпова. – Мн.: Выш. шк., 2003. – 205 с. 64. Сурніна К.С. Зобов’язання і кредиторська заборгованість: проблеми термінології та класифікації / К.С. Сурніна // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2000. – Випуск 42. – С. 56-57. 65. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку: [навчальний посібник] / [Деващук Л.Г., Єрмалаєва В.І., Квач Я.П., Рудинська О.В.]. – Частина І. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2001. – 496 с. 66. Тимофіїва Г.А. Термінологічні проблеми сучасного трудового права та права соціального забезпечення України / Г.А. Тимофіїва // Вісник Донецького національного університету / СЕР. В: Економіка і право, 2011. – Вип. 1. – Т. 2. – С. 493-498. 67. Ткачук Н.В. Методологические основы формирования информации о собственном капитале / Н.В. Ткачук. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 176 с. 68. Тумасян Р.З. Бухгалтерский учет: [учеб.-практ. пособие] / Р.З. Тумасян. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство “Омега-Л”, 2010. – 883 с. 69. Узбек К.М. Соотношении науки и философии в познании [Електронний ресурс] / К.М. Узбек. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/#hl=ru&q=Узбек+К.М.+Соотноше нии+науки+и+философии+в+познании&oq=Узбек+К.М.+С оотношении+науки+и+философии+в+познании&gs_l=serp .3...393851.393851.8.394243.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.jjo_I6c z4Lc&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=ff583ffcaa046279&bi w=1246&bih=822. 70. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник] / В.Г. Швець. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 535 с. 71. Шигун М.М. Вибіркова перевірка: термінологічний аспект / М.М. Шигун // Вісник ЖІТІ / Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – № 17. – С. 161-169. 72. Шпицнер Р. Азбука бизнесмена: [практ. пособие] / Р. Шпицнер. – Мн.: ООО “Мисанта”, 1994. – 200 с. 73. Эйнштейн А. Всеобщий язык науки [Електронний ресурс] / А. Эйнштейн. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Article/Ein_Vs ob.php. 74. Яблукова Р.З. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах: [учеб. пособие] / Р.З. Яблукова. – М.: Лига, 2006. – 256 с. 75. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: монографія / І.Й. Яремко. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с. 76. Яремко І.Й. Теорія бухгалтерського обліку: [навчальний посібник] / І.Й. Яремко. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. – 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Катерина Василівна Романчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.