DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-218-223

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ТА УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ

Яна Вікторівна Лебедзевич

Анотація


Розглянуто необхідність формування облікової політики як елемента оптимізації оподаткування та мінімізації непорозумінь між соціально-економічними партнерами


Ключові слова


облікова політика; фінансові результати (прибуток); податок на прибуток

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: дис. … канд. екон. наук: 08.06.04 / Тетяна Василівна Барановська. – Житомир, 2004. – 252 с. 2. Береза С.Л. Облікова політика в системі податкового обліку як елемент оптимізації оподаткування // Вісник ЖДТУ. – 2007. – № 2 (40). – С. 6-14. 3. Гусева Т.А. Налоговое планирование в предпринимательской деятельности: монография / Т.А. Гусева. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 472 с. 4. Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 3. – С. 3-10. 5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” // Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: тести: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 та 8.050106 “Облік і аудит”. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. “Рута”, 2006. – 180 с. – С. 6-13. 6. Костирко О.Ю. Облікова політика як інструмент системи податкового планування // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – № 12 (106). – С. 107-112. 7. Кузь В.І. Облік формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах: дис. … кандидата ек. наук: 08.00.09 / Василь Іванович Кузь. – Житомир, 2011. – 267 с. 8. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально орієнтованої економіки: організація та методика: дис …канд. екон. наук: 08.00.09 / Олена Адамівна Лаговська. – Житомир, 2007. – 280 с. 9. Микитенко Т.В. Облікова податкова політика, її формування й удосконалення // Вісник ЖДТУ. – 2003. – № 4 (26). – С. 156-158. 10. Пантелийчук Л. Лавирование учетной политики – важный этап работы предприятия // Все о бухгалтерском учете. – 2002. – № 9. – C. 3-11. 11. Податковий кодекс України № 2756-VI від 2 грудня 2010 р. // Голос України. – №№ 229-230 (4979-4980). – С. 4-62. 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 18 (1295) – C. 3-5. 13. Чалий І. Нова дивідендна політика? [Електронний ресурс] / І. Чалий. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/columns/2010/09/1/246648/vie _ print. 14. Чорна Л., Семенюта В.В. Особливості формування облікової політики в умовах реформування бухгалтерського обліку // Матеріали Всеукраїнської студентської конференції Облік і аудит: теорія, практика, перспективи 25-26 травня 2001 р. Мелітополь, – С. 33-34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Яна Вікторівна Лебедзевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.