№ 1(71) (2015)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Валеріївна Берляк 3-11
ЗВІТНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЦЕСІЇ PDF
Віталій Вікторович Бондарчук, Ірина Валеріївна Замула 12-16
УЧЕТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА PDF (Русский)
Ирина Николаевна Выговская, Ирина Леонидовна Грабчук, Елена Александровна Зеленина 17-24
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович 25-30
СИНТЕТИЧНА СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД PDF
Ольга Павлівна Дріга 31-40
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ Й ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександра Іванівна Олійничук 41-47
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ У КОНТЕКСТІ МСФЗ 13 «ОЦІНКА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ» PDF
Вікторія Вікторівна Свіцельська 48-55
КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Інна Вікторівна Первій 56-62
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF (English)
Ганна Юріївна Яковець 63-67

ЕКОНОМІКА

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЧЧИНИ PDF
Марина Володимирівна Бальзан 68-73
УЗАГАЛЬНЕННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПОНЯТТЯ «КРИЗА НА ПІДПРИЄМСТВІ» PDF
Катерина Сергіївна Головач 74-79
СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Григорівна Денисюк, Оксана Юріївна Дерев'янко 80-88
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Олександрівна Іванчук 89-96
ЗМІНА ПАРАДИГМИ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Інна Михайлівна Куліш 97-101
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Тарас Олександрович Мельник 102-109
ТИПОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ігор Іванович Світлишин 110-119
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БРЕНДА ВИТРАТНИМИ МЕТОДАМИ PDF
Галина Яківна Студінська 120-126
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Дмитро Ігорович Поліщук 127-134
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ І ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПОШУК БАЛАНСУ ПОТРЕБ ЕКОНОМІКИ І СОЦІУМУ PDF
Наталія Петрівна Топішко 135-143
ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: «ЕНДОГЕНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙ» ТА ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА PDF
Юрій Володимирович Ущаповський 144-151
ПОТЕНЦІАЛ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Наталія Андріївна Цимбаліста 152-158
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ У ЗАГАЛЬНІЙ ІЄРАРХІЇ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Вікторівна Шастун 159-164
МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 165-171
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕСІЙ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ PDF
Юлія Віталіївна Шматок 172-177
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Борисівна Юрчик 178-182

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ. PDF
Дарія Артурівна Ваніна 183-188
ОЦІНКА ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ. PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко 189-200
РИЗИК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ТА УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ. PDF
Володимир Георгійович Виговський 201-209
МОДЕРНІЗАЦІЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН. PDF
Світлана Василівна Волосович 210-214
ВПЛИВ СВІТОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК АКЦІЙ. PDF
Олена Костянтинівна Зоценко 215-221
ОЦІНКА СУКУПНИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Ірина Романівна Поліщук 222-229
ІНВЕСТУВАННЯ БАНКАМИ В АПК – АЛЬТЕРНАТИВА КРЕДИТУ. PDF
Олексій Володимирович Лисенок 230-233
ВІТЧИЗНЯНИЙ КРАУДФАНДІНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. PDF
Людмила Володимирівна Михальчук, Ольга Миколаївна Сипало 234-238
ІНСТРУМЕНТИ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ. PDF
Оксана Сергіївна Новак 239-245
ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ. PDF
Олексій Вікторович Пащенко 246-255
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ІНТЕРНЕТУ PDF
Андрій Юрійович Полчанов 256-261
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА «УКРТЕЛЕКОМ». PDF
Микола Іванович Яременко 262-268
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ НА УМОВАХ ЛІЗИНГУ. PDF
Ігор Віталійович Клименко 269-279
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНСТРУМЕНТІВ ХЕДЖУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ. PDF
Юрій Анатолійович Кузьмінський 280-284
ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТІВ КІНЕМАТОГРАФІЇ. PDF
Володимир Володимирович Жук 285-293
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЛІЗИНГУ У ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА. PDF
Анжеліка Сергіївна Крутова 294-298
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ. PDF
Андрій Володимирович Янчев 299-304
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. PDF
Димитрій Олександрович Грицишен, Віталій Вікторович Бондарчук 305-321