№ 1(71) (2015)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Валеріївна Берляк
ЗВІТНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЦЕСІЇ PDF
Віталій Вікторович Бондарчук, Ірина Валеріївна Замула
УЧЕТНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА PDF (Русский)
Ирина Николаевна Выговская, Ирина Леонидовна Грабчук, Елена Александровна Зеленина
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович
СИНТЕТИЧНА СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД PDF
Ольга Павлівна Дріга
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ Й ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександра Іванівна Олійничук
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ У КОНТЕКСТІ МСФЗ 13 «ОЦІНКА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ» PDF
Вікторія Вікторівна Свіцельська
КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Інна Вікторівна Первій
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF (English)
Ганна Юріївна Яковець

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЧЧИНИ PDF
Марина Володимирівна Бальзан
УЗАГАЛЬНЕННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПОНЯТТЯ «КРИЗА НА ПІДПРИЄМСТВІ» PDF
Катерина Сергіївна Головач
СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Григорівна Денисюк, Оксана Юріївна Дерев'янко
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Олександрівна Іванчук
ЗМІНА ПАРАДИГМИ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Інна Михайлівна Куліш
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Тарас Олександрович Мельник
ТИПОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ігор Іванович Світлишин
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БРЕНДА ВИТРАТНИМИ МЕТОДАМИ PDF
Галина Яківна Студінська
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Дмитро Ігорович Поліщук
ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ І ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПОШУК БАЛАНСУ ПОТРЕБ ЕКОНОМІКИ І СОЦІУМУ PDF
Наталія Петрівна Топішко
ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: «ЕНДОГЕНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙ» ТА ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА PDF
Юрій Володимирович Ущаповський
ПОТЕНЦІАЛ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Наталія Андріївна Цимбаліста
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ У ЗАГАЛЬНІЙ ІЄРАРХІЇ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Світлана Вікторівна Шастун
МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕСІЙ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ PDF
Юлія Віталіївна Шматок
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Борисівна Юрчик

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ. PDF
Дарія Артурівна Ваніна
ОЦІНКА ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ. PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко
РИЗИК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ТА УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ. PDF
Володимир Георгійович Виговський
МОДЕРНІЗАЦІЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН. PDF
Світлана Василівна Волосович
ВПЛИВ СВІТОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК АКЦІЙ. PDF
Олена Костянтинівна Зоценко
ОЦІНКА СУКУПНИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ. PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Ірина Романівна Поліщук
ІНВЕСТУВАННЯ БАНКАМИ В АПК – АЛЬТЕРНАТИВА КРЕДИТУ. PDF
Олексій Володимирович Лисенок
ВІТЧИЗНЯНИЙ КРАУДФАНДІНГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. PDF
Людмила Володимирівна Михальчук, Ольга Миколаївна Сипало
ІНСТРУМЕНТИ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ НА ОСНОВІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ. PDF
Оксана Сергіївна Новак
ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ. PDF
Олексій Вікторович Пащенко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ ІНТЕРНЕТУ PDF
Андрій Юрійович Полчанов
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА «УКРТЕЛЕКОМ». PDF
Микола Іванович Яременко
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ НА УМОВАХ ЛІЗИНГУ. PDF
Ігор Віталійович Клименко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНСТРУМЕНТІВ ХЕДЖУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ. PDF
Юрій Анатолійович Кузьмінський
ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТІВ КІНЕМАТОГРАФІЇ. PDF
Володимир Володимирович Жук
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ЛІЗИНГУ У ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА. PDF
Анжеліка Сергіївна Крутова
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ. PDF
Андрій Володимирович Янчев
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ. PDF
Димитрій Олександрович Грицишен, Віталій Вікторович Бондарчук