DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-127-134

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ В ПРОЦЕСІ ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ

Галина Миколаївна Тарасюк, Дмитро Ігорович Поліщук

Анотація


Розглянуто зміст ризику як економічної категорії, причини виникнення (зв’язок між поняттями «ризик» та «невизначеність») та його функції. Здійснено аналіз і наведено методи оцінювання ризиків. Розглянуто організаційно-економічні методи зниження ризиків для забезпечення його мінімальної шкоди господарській діяльності, рекомендовані основні принципи, яких необхідно дотримуватись, обираючи ту чи іншу стратегію діяльності.

Ключові слова


ризик; невизначеність; підприємницький ризик; управління ризиками; мінімізація ризиків; страхування ризиків; ризик-менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : навч. посібник / М.Д. Балджи, В.А. Карпов, А.І. Ковальов та ін. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 670 с.

Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посібник / О.І. Береславська, О.М. Наконечний, М.Г. П’ясецька та ін. – К. : КНЕУ, 2002. – 392 с.

Вовчак О.Д. Страхування : навч. посібник / О.Д. Вовчак. – Львів : Новий Світ, 2005. – 480 с.

Грабовський П.И. Риски в современном бизнесе / П.И. Грабовский. – М. : Инфра, 2001. – 378 с.

Дагаев А.А. Рычаги инновационного роста / А.А. Дагаев // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 5. – С. 70–76.

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посібник / Л.І. Донець, О.В. Шепеленко, С.М. Баранцева, та ін. ; за заг. ред. Л.І. Донець. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 472 с.

Жовніренко Г.О. Економічні ризики : навч. посіб. для для студ. економіч. спец. усіх форм навчання / Г.О. Жовніренко. – Донецьк : ДонІЗТ, 2011. – 142 с.

Фінанси : навч. посібник / В.Загорський, О.Вовчак, І.Благун, та ін. – К. : Знання, 2006. – 247 с.

Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент / Г.Г. Кірейцев. – Житомир : ЖІТІ, 2001. –440 с.

Лук’янова В.В. Економічний ризик : навч. посіб. для самост. вивч. дисц. / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К. : Акамдемвидав, 2007 – 464 с.

Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання : навч. посібник / Н.І. Машина ; М-во освіти і науки України, Донецький економіко-гуманітарний ін-т. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 187 с.

Партин Г.М. Фінанси підприємств : навч. посібник / Г.М. Партин, А.Загородній ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, ЛБІ. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с.

Писаревський І.М. Управління ризиками : навч. посібник / І.М. Писаревський, О.Д. Стешенко. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 124 с.

Тарасюк Г.М. Бізнес-план: розробка, обґрунтування та аналіз : навч. посібник / Г.М. Тарасюк. – К. : Каравела, 2006. – 280 с.

Романенко О.О. Фінанси : підручник / О.Романенко. – 2-ге вид., стереотип ; М-во освіти і науки України, Укр. фінансово-економічний ін-т. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 310 с.

Сайт Книга: Економічний ризик та методи його вимірювання : конспект лекцій / (КНЕУ) Способи зниження економічного ризику [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-634.htm.

Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : навч. посібник / Р.А.Слав’юк. – 3-тє вид., переробл. і доп ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 459 с.

Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посібник / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко. – К. : ІВЦ «Політехніка», 2004. – 200 с.

Фіщенко О.М. Особливості оцінювання інноваційних ризиків / О.М. Фіщенко, А.В. Халаімова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. ІІ. – С. 52–57.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Галина Миколаївна Тарасюк, Дмитро Ігорович Поліщук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.