ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ У СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ.

Андрій Володимирович Янчев

Анотація


Міжнародні економічні стандарти обумовлюють необхідність впровадження системи електронного документообігу та поступове наближення української моделі оподаткування до структури сучасного оподаткування ЄС, посилення і зміцнення співробітництва, спрямованого на удосконалення і розвиток податкової системи та податкових органів України. Доведено, що застосовування системи електронного оподаткування  можливе лише після вирішення низки проблемних питань, зокрема, відсутність спільних форматів ЕЦП, наявність різних сертифікаційних центрів, інтерфейсну недосконалість діючих програмних продуктів, необхідність захищеності архівування електронних документів контролюючими органами. Досліджено місце податкового обліку в інформаційній системі управління підприємством; розкрито методологічні засади організації документообігу операцій з оподаткування результатів діяльності підприємства та розроблено рекомендації з гармонізації податкового та фінансового обліку в Україні в системі електронного документообігу. Поступовий перехід системи адміністрування податків на технології електронного врядування дозволяє стверджувати, що питання запровадження системи електронного документообігу вже не є справою окремих суб’єктів господарювання, а відноситься до низки пріоритетів держави, що актуалізує необхідність  розробки методологічних та організаційних засад електронного документообігу в сфері оподаткування. В роботі запропоновано модель електронного документування, яка враховує процедуру автентифікації платника податку в глобальній системі електронного уряду, вдосконалює форми облікових регістрів та податкової звітності, дозволяє забезпечити складання повної і правдивої звітності без додаткових витрат на утримання персоналу, підвищує якість інформаційних потоків з електронного документування податкових розрахунків.


Ключові слова


податковий облік; адміністрування податків та обов’язкових платежів; система електронного документообігу; електронний кабінет платника податків

Повний текст:

PDF

Посилання


Doing Business [Internet-resource]. – Access mode : http://www.doingbusiness.org/.

Кiev.ua [Internet-resource]. – Access mode : http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/iz-20-ti-do-9-ti.

Сколотій Л.О. Електронний документообіг в оподаткуванні, сучасний стан та перспективи розвитку / Л.О. Сколотій, І.В. Горковенко, І.В. Сколотій // Ефективна економіка – 2014. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

Котенко Л.М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / Л.М. Котенко, Г.М. Фадєєва. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – 483 с.

Козін Е.Г. Деякі проблеми та перспективи вдосконалення системи податкового обліку в Україні / Е.Г. Козін, І.В. Кладієнко // Вісник СумДУ / Серія : Економіка. – 2010. – № 1.– С. 87.

Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises Doing Business 2014 [Internet-resource]. – Access mode : http: //www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014.

Hugh Ault Comparative Income Taxation : тhird Edition / Ault Hugh, Brian Arnold. – Publisher : Aspen Publishers Inc.,U.S., 2010. – Р. 37.

Єфименко Т.І. Податок на прибуток; концепція визначення об’єкта оподаткування / Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінська, Ф.О. Ярошенко. – К. : НДФІ, 2004. – С. 74–115.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість ; затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/569-2014-%D0%BF.

Измерение информационного общества 2012 / Международный союз электросвязи Place des Nations CH-1211 Geneva Switzerland [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/material/2012/MIS2012-ExecSum-R.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-299-304

Copyright (c) 2016 Андрій Володимирович Янчев

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.