ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ.

Автор(и)

  • Олексій Вікторович Пащенко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-246-255

Ключові слова:

стратегія, фінансова стратегія, підприємство, галузь, фінансування, ефективність, потенціал, фінансові ресурси

Анотація

Розглядається вивчення історії походження та трактування генезису понять «стратегія», «фінансова стратегія», їх композиційних елементів і видів. Досліджено погляди різних вчених щодо розвитку поняття «стратегія». Розглянуто окремі позиції засновників різних підходів функціонуючих шкіл стратегій до визначення стратегії, які займалися функціонуванням і реалізацією даного поняття. Проведено оцінку різних шкіл стратегій, які поглибили розуміння стратегії галузі та її формування на початкових етапах. На основі вивчених праць різних вчених автором запропоновано власне трактування поняття «стратегія». Розглянуто загальні та функціональні стратегії галузі, до яких належать такі стратегії: інноваційна, ресурсна, фінансова, виробнича, маркетингова і кадрова. Виділено фінансову стратегію і її значний вплив на інші види стратегій. Автором розроблена фінансова стратегія галузі та фінансова стратегія конкурентного підприємства. Розкрито значення фінансової стратегії в умовах функціонування підприємств і галузі в цілому, а також складові формування фінансової стратегії підприємства. Висвітлено фактори, що потрібно враховувати під час побудови та реалізації фінансової стратегії. Проведено системний аналіз і визначено характер впливу стратегії на фінансовий результат, здійснено оцінку рівня їх привабливості та ризику. Розглянуто класифікацію фінансових стратегій за ознакою галузевої орієнтації та видів фінансової стратегії галузі залежно від розміру підприємств, що її утворюють, а також зазначено важливість цієї ознаки під час систематизації стратегій. Обґрунтовано доцільність видів фінансової стратегії. Визначено конкурентні переваги й ефективність діяльності підприємства і галузі на основі реалізації різних фінансових стратегій.

Посилання

Акмаєв А.І. Ресурсно-відновлювальний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства / А.І. Акмаєв, Н.В. Коваленко // Економіка промисловості. – 2007. – № 3. – С. 133.

Асаніна А.В. Фінансова стратегія як необхідний фактор успіху підприємства в умовах нестабільної економіки / А.В. Асаніна // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2011. – Вип. 30. – С. 11–18.

Базилевич В.Д. Метафізика економіки : наук. повідомлення / В.Д. Базилевич // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2006. – С. 64–65.

Боднар О.С. Концепція управління аналітико-експертною діяльністю у сфері освіти регіону / О.С. Боднар // Наукові записки / Серія : Педагогіка. – № 1. – 2013. – С. 60–66.

Геселева Н.В. Емерджентні властивості системи / Н.В. Геселева, Н.М. Заріцька // Бізнесінформ. – 2013. – № 7. – С. 93–97.

Гришова І.Ю. Принципи фінансової політики переробних підприємств АПК України / І.Ю. Гришова // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 93–96.

Гуменна О.В. Роль інформації в інноваційному розвитку емерджентної економіки / О.В. Гуменна, Л.В. Пан // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. пр. – Черкаси ; Одеса, 2010. – С. 66–67.

Давыдова Л.В. Выбор финансовой стратегии предприятия на основе факторного анализа финансовой среды / Л.В. Давыдова, Н.Н. Соколова // Вестник ОрелГИЭТ. – 2010. – № 3 (13). – С. 68–73.

Довгань Л.Є. Стратегічне управління : навч. посібник / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 440 с.

Єдність і боротьба протилежностей // Українська Радянська Енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leksika.com.ua/ure/.

Основы менеджмента : учеб. пособие / О.А. Зайцева, А.А. Радугин, К.А. Радугин, Н.И. Рогачева ; науч. ред. А.А. Радугин. – М. : Центр, 1998. – 432 с.

Ковальов А.В. Синергія. Синергетичний ефект / А.В. Ковальов, К.Гальченко : зб. пр. V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Альянс наук: вчений – вченому». – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/.

Кравець А.В. Економічна природа фінансової стратегії підприємства / А.В. Кравець, Н.П. Меда // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 200–208.

Кун Т. Структура наукових революцій / Т.Кун ; пер. О.Васильєва. – К. : Port-Royal, 2001. – 228 с.

Лузан А.О. Вступ до філософії : навч. посібник / А.О. Лузан. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 136 с.

Марцин В.С. Основи наукових досліджень : навч. посібник / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко. – Львів : Ромус-Поліграф, 2002. – 128 с.

Мица Н.В. Економічна сутність та роль фінансової стратегії в системі управління підприємством / Н.В. Мица // Вісник Запорізького нац. ун-ту. – 2010. – № 3 (7). – С. 239–247.

Оксененко С.П. Маркетинговий підхід до організації інноваційної діяльності підприємства / С.П. Оксененко // Современные научные достижения. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/.

Підвальна О.Г. Синергійний ефект в менеджменті / О.Г. Підвальна, Н.О. Козяр // Ефективна економіка. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.

Радова Л.Д. Фінансова стратегія в системі управління підприємством / Л.Д. Радова, А.В. Череп //Держава та регіони. – 2005. – № 2. – С. 130–135.

Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения : учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 5-ое изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 314 с.

Федорова Т.В. Оцінка ефективності управлінських рішень на аграрному підприємстві / Т.В. Федорова, К.М. Данелюк // Таврійський науковий вісник. – Херсон : Грінь Д.С., 2010. – Вип. 71. – С. 306–311.

Юридична бібліотека онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lvivpravo.at.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-15

Як цитувати

Пащенко, О. В. (2015). ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (1(71), 246–255. https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-246-255

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ