DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-56-62

КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Інна Вікторівна Первій

Анотація


Розглянуто існуючі підходи до регулювання бухгалтерського обліку комп’ютерних програм як одного з видів нематеріальних активів підприємства. Проаналізовано особливості розвитку і сучасний стан правової охорони комп’ютерних програм. Виявлено причини необхідності застосування патентного права як засобу правової охорони окремих елементів комп’ютерних програм. Проаналізовано вплив правових аспектів використання комп’ютерних програм за вітчизняним законодавством на їх бухгалтерське відображення. Проаналізовано можливі варіанти передачі прав від суб’єктів авторського права на комп’ютерні програми, що слід враховувати при побудові системи обліку комп’ютерних програм на підприємстві. Виділено і проаналізовано характеристики комп’ютерної програми як нематеріального активу згідно з чинним законодавством. Обґгрунтовано загальноекономічні характеристики комп’ютерних програм як одного з видів нематеріальних активів. Виділено основні відмінні риси комп’ютерних програм, порівняно з іншими видами інтелектуальної власності.


Ключові слова


нематеріальні активи; комп’ютерна програма; об’єкти бухгалтерського обліку; облік програмного забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Валлє В. Спадок Джеймса І та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В.Валлє. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – 216 с.

Директива Совета Европейского сообщества о правовой охране компьютерных программ (91/250/ЕЭС). – Брюссель, 14 мая 1991 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_065.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, № 13, ст. 64. ; Вводиться в дію Постановою ВР № 3793-12 від 23.12.93, ВВР 1994, № 13, ст. 65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

Кантер Дж. Управленческие информационные системы / Дж.Кантер ; пер. с англ. ; под ред. А.А. Федулова и И.С. Горшкова. – М. : Радио и связь, 1982. – 208 с.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1591, із змінами внесеними наказами Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627, від 08.02.2014 р. N 48).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» зі змінами і доповненнями від 25.09.2009 року № 1125.

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40–44, ст. 356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Copyright Protectionof Computer Software [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wipo.int/copyright/en/activities/software.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Інна Вікторівна Первій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.