DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-189-200

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ.

Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко

Анотація


Визначено, що в сучасних умовах розвитку та реформування вітчизняної системи державного фінансового контролю на перший план виходить питання якості, що є складовою будь-якої наданої послуги або виробленого продукту. В контексті нашого дослідження якість стосується оцінки діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в системі Держземагентства, тобто ефективності його функціонування. Авторами розроблено науково-методичний підхід до оцінки якості внутрішнього аудиту в системі Державного земельного агентства України шляхом уточнення переліку оціночних критеріїв та імплементації моделі ризик-орієнтованого відбору підконтрольних суб’єктів, що дозволило визначити можливий ризик фінансових порушень та періодичність проведення перевірок органами Державної фінансової інспекції. Визначено, що планові перевірки Держземагентства слід проводити не рідше одного разу на два роки. Застосування зазначеного вище підходу дозволить скоротити кількість фінансових порушень у бюджетних установах, покращити якість організації контрольної роботи відділом внутрішнього аудиту, підвищити відповідальність керівника за ефективне, законне та цільове використання коштів. Авторами було запропоновано форму звіту за результатами проведення оцінки якості внутрішнього аудиту в бюджетних установах і визначено, що для налагодження співпраці відділів внутрішнього аудиту з органами Державної фінансової інспекції необхідно дозволити останнім користуватися такими звітами для надання рекомендацій з удосконалення функціонування систем внутрішнього контролю в підконтрольних суб’єктах.


Ключові слова


внутрішній аудит; внутрішній контроль; ризик-орієнтований підхід; якість контролю; оцінка якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ. – К. : Атіка, 2001. – 80 с.

Внутрішня та зовнішня оцінка якості функцій внутрішнього аудиту в органах державного сектору України / Ян ван Тайтен, П.П. Андрєєв, О.О. Чечуліна та ін. – К. : Кафедра, 2012. – 70 с.

Дорошенко О.О. Оцінка системи внутрішнього контролю бюджетної установи / О.О. Дорошенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Npkntu_e/2009_16_1/stat_16_1/31.pdf.

Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 р. : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-р.

Наказ Держземагентства від 07.06.2012 № 253 «Про затвердження Порядку управління ризиками у Державному агентстві земельних ресурсів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua/za-typamy-normatyvno-pravovoho-aktu/nakazy/105224-nakaz-derzhzemahentstva-ukrainy-vid-07-06-2013-253-pro-zatverdzhennia-poriadku-upravlinnia-ryzykamy-uderzhavnomu-ahentstvi-zemelnykh-resursiv-ukrainy.html.

Постанова «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» ; від 28 вересня 2011 р. № 1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-п.

Стандарти внутрішнього аудиту : Наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11.

Стеблянко О.Л. Внутрішній контроль та аудит в системі Держземагентства / О.Л. Стеблянко, Ю.О. Собченко // Розвиток економік Єврорегіонів: макро- та макрорівні ; у 2 ч. : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (29–30 бер. 2013 р.). – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. – Ч.I. – С. 18–19.

Стеблянко О.Л. Внутрішня та зовнішня оцінка якості функцій внутрішнього аудиту в системі Держземагентства / О.Л. Стеблянко, Ю.О. Собченко // Проблеми та перспективи економічного розвитку. – у 2 ч. – зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20 квітня 2013 р.). – Сімферополь : НО «Economics», 2013 – Ч. II. – С. 89–91.

Стеблянко О.Л. Моделі організації державного внутрішнього фінансового контролю в системі Держземагентства: адаптація закордонного досвіду / О.Л. Стеблянко // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 3. – С. 299–308.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.