СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕСІЙ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ

Автор(и)

  • Юлія Віталіївна Шматок Київська державна академія водного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-172-177

Ключові слова:

морський торговельний порт, системний аналіз, концесія, концесіонер

Анотація

Доведено вагомість морських торговельних портів як стратегічних об’єктів для країни. Обґрунтовано актуальність здійснення концесій портів для покращання транспортної інфраструктури. Запропоновано визначення портів (з точки зору системного аналізу) та системи управління портом. Зазначена послідовність системного аналізу концесій морських торговельних портів у вигляді таблиці. Вибір кваліфікованих управлінців проводиться на основі концесійного конкурсу відповідно до обраних умов. Наведені критерії, що необхідно враховувати при визначенні концесіонера. Наведені етапи проведення концесійного конкурсу. Задоволення потреб економіки, міжнародної торгівлі, запитів населення у транспортуванні вантажів неможливе без ефективної діяльності морських торгових портів. Лише їх комплексна технологічна модернізація дасть можливість зайняти лідируючі позиції. Зображено дерево цілей ефективного управління морськими торговельними портами. Тому ініціювання концесій має потребу в реалізації заходів для досягнення потрібного результату.

Посилання

Балабанова Л.В. Управління персоналом : підручник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 468 с.

Балабанова Л.В. Маркетинг підприємства : навч. посібник / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова. – К. : Центр навч. л-ри, 2012. – 612 с.

Базецька Г.І. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері : навч. посібник / Г.І. Базецька, Л.Г. Суботовська, Ю.В. Ткаченко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 292 с.

Ефективність управління підприємством в галузі зв’язку : навч. посібник / В.М. Орлов, І.В. Яцкевич, С.С. Новицька, Н.Ю. Потапова- Сінько. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013. – 292 с.

Медвідь Я.Ф. Концесія як механізм розвитку економіки держави / Я.Ф. Медвідь, Ю.С. Колюшко // Наукові праці МАУП. – К., 2010. – № 4 (27). – С. 95–100.

Павленко А.Ф. П 12 Маркетинг : підручник / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2003. – 246 с.

Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію ; затв. Постановою КМУ від 12.04.2000 № 642 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/642-2000-%D0%BF.

Соляр В.В. Організаційне забезпечення державної підтримки розвитку соціальної інфраструктури в регіонах країни / В.В. Соляр // Вісник Дніпропетровського університету ; Серія : Економіка. – Д., 2011. – № 5 (2). – С. 80–85.

Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року ; затв. Розпорядженням КМУ від 11.07.2013. – № 548-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/548-2013-%D1%80.

Стратегия развития морской торговой инфраструктуры России до 2030 года. – М. : ФГУП «Росморпорт», 2012. – 171 с.

Шарапов О.Д. Системний аналіз : навч.-метод. посібник / О.Д. Шарапов, В.Д. Дербенцев, Д.Є. Семьонов. – К. : КНЕУ, 2003. – 154 с.

Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой / Ю.И. Черняк. – М. : Экономика, 1975. – 193 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-15

Як цитувати

Шматок, Ю. В. (2015). СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕСІЙ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (1(71), 172–177. https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-172-177