РИЗИК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ТА УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ.

Автор(и)

  • Володимир Георгійович Виговський Житомирський державний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5642-0774

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-201-209

Ключові слова:

ризик, ймовірність, подія, невизначеність

Анотація

Стаття присвячена вивченню категоріально-понятійного апарату ризику та його уточненню на підставі критичного аналізу існуючих систематизованих наукових підходів. Визначено, що при уточненні економічної природи ризику існує низка дискусійних питань щодо: визначення об’єктивної або суб’єктивної природи ризику; відповідності таких понять, як «ризик», «небезпека», «втрата», «імовірність втрати»; визначення негативних або позитивних наслідків ризику; ототожнення ризику із його наслідками або джерелом виникнення, що зумовлює актуальність теми наукового дослідження. В результаті наукового дослідження було уточнене трактування ризику як економічної категорії, характеристики діяльності підприємства, пов’язаної з імовірністю виникнення непередбачуваних ситуацій, що можуть призвести до негативних та позитивних наслідків, оцінка якого вимагає розробки альтернативних варіантів управлінських рішень. Уточнене визначення акцентує увагу на можливості (імовірності) настання сприятливих (несприятливих) подій, що потребують певних коригувальних дій управлінського апарату підприємства. Автором виділено обов’язкові ознаки категорії «ризик», зокрема: поняття «ризик» завжди пов’язане з невизначеністю майбутнього; подія, що відбувається, має певні наслідки для підприємства (як негативні, так і позитивні); настання певних наслідків зумовлює необхідність розробки низки альтернативних рішень для можливого усунення негативних наслідків ризикованої події; ризик – обов’язковий атрибут сучасного господарювання (його значення посилюється в ринкових умовах); ризик підлягає оцінці та управлінню з боку підприємства. Виділені та уточнені ознаки сприятимуть конкретизації економічної природи ризику та категоріально-понятійного апарату ризикології.

Посилання

Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. – М. : Дело, 1989. – 187 с.

Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.

Бахчеева М.Н. Страхование имущества предприятия как элемент комплексной системы управления рисками / М.Н. Бахчеева // Управление финансовыми рисками. – 2005. – № 3. – С. 5–16.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 2. – 512 c.

Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

Гольдштейн Г.Я. Экономический интрументарий принятия управленческих решений / Г.Я. Гольдштейн, А.Н. Гуц. – Таганрог : ТРТУ, 1999 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.aup.ru/ books/M69.

Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 312 с.

Ендовицкий Д. Систематизация методов анализа и оценка инвестиционного риска / Д.Ендовицкий, С.Коменденко // Инвестиции в России. – 2001. – № 3. – С. 39–46.

Жоваников В.Н. Риск-менеджмент в коммерческом банке в условиях переходной экономики / В.Н. Жоваников // Деньги и кредит. – № 5. – С. 60–65.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2005. – 714 с.

Ивасенко А.Г. Банковские риски / А.Г. Ивасенко. – М. : «Вузовская книга», 1998. – 104 с.

Ілляшенко С.М. Економічний ризик : навч. посібник / С.М. Ілляшенко. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 220 с.

Кинев Ю.Ю. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий на этапе принятия решения / Ю.Ю. Кинев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 5. – С. 73–83.

Клейнер Г. Риски промышленных предприятий (как их уменьшить и компенсировать) / Г.Клейнер // Российский экономический журнал. – 1994. – № 5–6. – С. 85–92.

Кривов В. Проблема рисков при принятии управленческих решений / В.Кривов // Управление риском. – 2000. – № 4. – С. 15–17.

Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту : навч. посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів : Інтелект- Захід, 2003. – 352 с.

Лук’янова В.В. Економічний ризик : навч. посібник / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 462 с.

Масленченков Ю.С. Системное и ситуационное управление банковской деятельностью / Ю.С. Масленченков, Ю.Н. Тронин // Бизнес и банки. – 1998. – № 3. – С. 2–5.

Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання : навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 188 с.

Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций / Я.С. Мелкумов. – М. : ИКЦ «ДИС», 1997. – 367 с.

Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Найт ; пер. с англ. – М. : Дело, 2003. – 360 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 5-ое изд., перераб. и доп. – М. :ИНФРА-М, 2006. – 494 с.

Риск-анализ инвестиционного проекта : учебник / под ред. М.В. Грачевой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001.–351 с.

Рішняк І.В. Системний аналіз категорій ризику та невизначеності / І.В. Рішняк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9418/1/26.pdf.

Романченко О.В. До питання теорії економічного ризику / О.В. Романченко // Фінанси України. – 1997. – № 7. – С. 113–117.

Сердюкова И.Д. Управление финансовыми рисками / И.Д. Сердюкова // Финансы. – 1995. – № 12. – С. 6–9.

Серегин Е.В. Предпринимательские риски / Е.В. Серегин. – М. : Финансовая академия, 1994. – 364 с.

Стрельцов А. Оценка риска при обновлении производственного аппарата / А.Стрельцов, О.Цамутали // Управление риском. – 2000. – № 2. – С. 12–14.

Тронин Ю.Н. Можно ли управлять рисками? / Ю.Н. Тронин // Банковские технологии. – 2000. – № 3. – С. 60–63.

Управління ризиками банків : монографія: у 2 т. / А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін. ; за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.

Филин С. Неопределенность и риск. Место инновационного риска в классификации рисков / С.Филин // Управление риском. – № 4. – С. 25–30.

Хаймурзина Н.З. Подходы к определению понятия «риск» / Н.З. Хаймурзина // Экономические науки : ученые записки. – Ульяновск : Ульяновский гос. ун-т, 2003. – Ч. 1. – Вып. 7. – С. 76–79.

Хохлов Н.В. Управление риском : учеб. пособие / Н.В. Хохлов. – М. : Юнити-Дана, 2001. – 239 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-15

Як цитувати

Виговський, В. Г. (2015). РИЗИК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ТА УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (1(71), 201–209. https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-201-209

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ