СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Олена Григорівна Денисюк, Оксана Юріївна Дерев'янко

Анотація


Узагальнено теоретичні підходи щодо визначення поняття «криза» та її класифікації, досліджено чинники виникнення кризових ситуацій у діяльності підприємств, обґрунтовано зміст та сутність процесу управління підприємствами в кризових ситуаціях. Як засвідчили результати досліджень, питання щодо чіткого висвітлення змісту понять «криза», «антикризове управління», його місця та ролі в економіці залишається недостатньо розробленим. У роботі визначено кризу підприємства як безпосередню загрозу його функціонуванню, а поняття «антикризове управління» – як сукупність принципів, форм і методів розробки та реалізації комплексу управлінських рішень, спрямованих на найбільш оперативне виявлення небезпеки кризи, діагностики причин її виникнення, а також на створення відповідних умов для своєчасного подолання кризи та відновлення життєздатності підприємства.

У результаті дослідження було визначено більш широкий спектр зовнішніх та внутрішніх чинників виникнення кризи на підприємствах.

Розглянуто послідовність здійснення функцій антикризового управління на підприємстві. Визначено можливу послідовність реалізації антикризових заходів на підприємствах із метою запобігання кризовим ситуаціям. Це сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності, дозволить визначити реальні обсяги одержання власних і залучених фінансових джерел, досягти збалансованого та гармонійного розвитку всіх аспектів діяльності підприємства та своєчасно здійснювати адаптивне управління з урахуванням змін у зовнішньому середовищі.


Ключові слова


криза; причини кризи; класифікація криз; чинники кризи; антикризове управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Антикризисное управление : учебник / З.М. Коротков, А.А. Беляев, Д.В. Валовой и др. ; под ред. З.М. Короткова ; Гос. ун-т упр. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 432 с.

Єлець О.П. Антикризова складова управління машинобудівним підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О.П. Єлець ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т».  Х., 2009.  20 c.

Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева ; за заг. ред. З.Є. Шершньової. – К. : КНЕУ, 2007. – 680 с.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 2. – 512 с.

Гудзь Т.П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств : монографія / Т.П. Гудзь. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – 166 с.

Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості, процента і грошей / М.Дж. Кейнс. – К. : Барви, 1998. – 210 c.

Koselleck R. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten / R.Koselleck. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1989.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : підручник / Л.О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 824 с.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / Л.О. Лігоненко, М.В. Тарасюк, О.О. Хіленко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 377 с.

Сorporete Crisis Mеnegement / Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers. – New York, USA, 2005. – 31 p.

Семенов А.Г. Фактори забезпечення фінансовими ресурсами підприємства в період економічної кризи / А.Г. Семенов, О.І. Павленко // Держава та регіони / Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 3. – С. 155–158.

Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством / С.Л. Ситник. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2000. – 503 с.

Уткин Э.А. Антикризисное управление / Э.А. Уткин. – М. : Ассоциация авторов и издателей «Тандем»; Экмос, 1997. – 400 с.

Цехмістрова Г.С. Фінансова криза на підприємстві, шляхи його оздоровлення / Г.С. Цехмістрова, Ф.П. Беда, О.М. Майсюра [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/soc_gum/Suek/2011_3/Beda.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-80-88

Copyright (c) 2016 Олена Григорівна Денисюк, Оксана Юріївна Дерев'янко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.