ПРОГРАМА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ: «ЕНДОГЕНІЗАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙ» ТА ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА

Юрій Володимирович Ущаповський

Анотація


Формуванню єдиної програми наукових досліджень (парадигми) інституціоналізму перешкоджає відсутність єдності серед прихильників різних його течій щодо джерела інституційних обмежень для індивіда. Здійснюється пошук шляхів «ендогенізації інституцій» через окреслення місця економічної культури у формуванні інституційного середовища та єдиної парадигми сучасного інституціоналізму.

Автор підкреслює недосконалість концепції неоінституціоналізму, що зосереджується на екзогенному джерелі походження інституційних обмежень для індивіда. Виокремлюючи інституції від звичаїв, вони пояснюють інституції як різноманітні норми і правила поведінки. Скеровуючи напрямок пояснення від індивідів до інституцій, вони визнають онтологічний пріоритет за індивідуумом. Передбачається наявність своєрідного «природного стану», що є вільним від інституцій, а інституції з’являються лише в результаті взаємодії між індивідуумами.

Оскільки не лише інституції обмежують інтереси індивідів, але й індивіди формують інституційні обмеження, концепція «інституції», на думку автора, має враховувати її екзогенний та ендогенний характер. Найближче до втілення такої концепції знаходиться ідея «ендогенізації інституції» Д.Норта, яку автор підтримує. Таке тлумачення «інституції» має забезпечити ціннісні й світоглядні аспекти наукового пізнання, зробити людину не лише сліпим виконавцем, а й активним учасником еволюційних змін господарського життя.

Конкретна інституційна структура завжди складається зі сплетіння формальних правил і неформальних обмежень, специфічних для кожної культури, розділити які інколи досить складно. Автор розуміє інституційну структуру економіки як систему інституцій, яка через впорядкування повсякденного життя зменшує невизначеність взаємодії індивідів.

Неформальні інституції значно впливають на стійкий характер поведінки суб’єктів господарювання у сфері виробництва, обміну і споживання та є основою економічної культури народу. Економічну культуру можна розуміти як груповий досвід, оскільки вона є нагромадженням досвіду як суспільства в цілому, так і окремих його соціальних груп в адаптації господарської діяльності щодо соціального та природного середовища.

Автор доходить до висновку, що інституцією, яка поєднує інституційні обмеження екзогенного та ендогенного характеру щодо індивідуумів, може бути «економічна культура». Такий підхід дозволить розглядати економічну культуру як формотворчий елемент інституційного середовища в інституційній структурі економіки і як вихідний момент для проведення економічної політики через кодифікацію формальних правил поведінки індивідів.


Ключові слова


інституції; «ендогенізація інституцій»; інституційна структура економіки; методологія інституціоналізму; економічна культура; інституційне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Веблен Т. Теория праздного класса / Т.Веблен ; пер. с англ. вступ. статьи С.Г. Сорокиной ; общ. ред. В.В. Мотылева. – М. : Прогресс, 1984. – 368 с.

Вольчик В.В. Комплементарность и иерархия институтов в рамках хозяйственного порядка / В.В. Вольник // Наукові праці Донецького нац. тех. у-ту / Серія: економічна. – Донецьк, ДонТУ, 2009. – Вип. 37-1. – С. 35–41.

Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст : монографія / Т.В. Гайдай. – К. : «Київський університет», 2008. – 296 с.

Дементьев В.В. Институты: проблема определения понятия / В.В. Дементьев // Проблемы современной экономики и институциональная теория ; под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. – Донецк : ДонТУ, 2009. – С. 5–34.

Иншаков О.В. Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и классификации / О.В. Иншаков. – СОЦИС, 2003. – № 9.

Іншаков О.В. Інституція – ключ до розуміння економічних інститутів / О.В. Іншаков, Д.П. Фролов // Економічна теорія. – 2011. – № 1. – С. 52–62.

Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших дней / Р.Камерон. – М., 2001.

Кирдина С.Г. «X- и Y-экономики: институциональный анализ» / С.Г. Кирдина [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.Kirdina. ru.

Клейнер Г.Б. Новая институциональная экономика на пути к «сверхновой» / Г.Б. Клейнер // Российский журнал менеджмента. – 2006. – Т. 4. – № 1.

Липов В.В. Институциональная комплементарность социально-экономических систем : монографія / В.В. Липов. – Х. : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 484 с.

Лобко О.Б. Роль економічної культури в інституційному перетворенні економічних відносин / О.Б. Лобко // Вісник Полтавської держ. аграр. акад. – 2010. – № 3. – С. 195–198.

Лукашевич М.П. Соціологія економіки : навч. посібник / М.П. Лукашевич. – К. : Каравела, 2005. – 288 с.

Маслов А.О. Інституційна структура та її еволюція у творчості Дугласа Норта / А.О. Маслов // Формування ринкової економіки : зб наук. праць / Спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К. : КНЕУ, 2010 – С. 80–91.

Норт Дуглас Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Дуглас Норт ; пер. с англ. А.Н. Нестеренко ; пред. и науч. ред. Б.З. Мильнера. – М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с.

Норт Дуглас Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Дуглас Норт ; пер. з англ. І.Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

Пилипенко Г.М. Інституціональні чинники співвідношення державної та ринкової координації економічної діяльності : монографія / Г.М. Пилипенко. – Д. : Нац. гір. ун-т, 2012. – 293 с.

Піратовський Г.Л. Економічна культура як об’єкт наукових досліджень / Г.Л. Піратовський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12 (90). – С. 27–32.

Сур’як А.В. Основи економічної культури : навч. посібник / А.В. Сур’як. – К. : Кондор, 2004. – 256 с.

Сусоколов А.А. Культура и обмен: Введение в экономическую антропологию / А.А. Сусоколов. – М. : SPSL-«Русская панорама», 2006. – 446 с.

Ткач А.А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія : навч. посібник / А.А. Ткач. – К. : ЦУЛ, 2007. – 304 с.

Уильямсон О. Частная собственность и рынок капитала / О.Уильямсон. – ЭКО, 1993. – № 5 [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://ie.boom.ru/lectures/lectures10.htm.

Уильямсон О. Экономические институты капитализма / О.Уильямсон. – СПб. : Лениздат, 1996.

Филипенко А.С. Экономическое развитие: цивилизационный поход / А.С. Филипенко. – М., 2002.

Фуруботн Э.Г. Институты и экономическая теория: достижения новой институциональной экономической теории / Э.Г. Фуруботн, Р.Рихтер. – СПб., 2005.

Ходжсон Дж.М. Скрытые механизмы убеждения: институты и индивиды в экономической теории / Дж.М. Ходжсон // Terra economicus : сб. стат. рос. и зарубеж. экономистов нач. ХХІ века. – М. : Наука-Спектр, 2008.

Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Т.Эггертссон. – М. : Дело, 2001.

Aoki M. Indigenizing institutions and institutional changes / M.Aoki // Journal of Institutional Economics. – 2007. – Vol. 3. – № 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-144-151

Copyright (c) 2016 Юрій Володимирович Ущаповський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.