DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-74-79

УЗАГАЛЬНЕННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПОНЯТТЯ «КРИЗА НА ПІДПРИЄМСТВІ»

Катерина Сергіївна Головач

Анотація


Досліджено підходи до визначення поняття «криза на підприємстві», виділено її основні типи та узагальнено систему зовнішніх і внутрішніх кризових факторів, що впливають на функціонування підприємства. Доведено необхідність ідентифікації типів криз за основними ознаками та особливостями для подальшого виваженого антикризового управління діяльністю підприємства. Розглянуто сутність та складові системи факторів, що діють на функціонування суб’єкта господарювання та за відповідних умов можуть спричинити появу кризової ситуації на підприємстві. Проаналізувавши систему чинників, визначено, що зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) фактори кризи діють системно, при цьому посилюючи ефект впливу на діяльність підприємства. Основним для здійснення правильного та успішного виходу підприємства з кризової ситуації є впровадження превентивного антикризового управління, але для цього необхідно з’ясувати всі притаманні саме даному типу кризи причини, ознаки та особливості.


Ключові слова


криза; антикризове управління; кризові фактори; типологія криз; криза на підприємстві

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И.Ансофф. – СПб. : Питер, 1999. – 416 с.

Бажутин А.С. Концептуальные и методологические основы определения понятия «кризиса» / А.С. Бажутин // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. – 2008. – Вып. 2. – С. 5–17.

Балдин К.В. Антикризисное управление: макро- и микро уровень : учеб. пособие / К.В. Балдин, В.С. Зверев, А.В. Рукосуев. – 2-ое изд. – М. : Издат.-торг. корпорация «Дашко и Ко», 2007. – 280 с.

Бурий С.А. Антикризове управління та управлінські рішення – проблеми підприємств малого бізнесу : монографія / С.А. Бурий, Д.С. Мацеха. – Хмельницький : ТОВ «Тріада–М», 2006. – 93 с.

Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий : монография / В.А. Василенко. – К. : Центр учеб. л-ры, 2005. – 648 с.

Даніч В.М. Визначення кризового стану підприємства / В.М. Даніч, Н.О. Пархоменко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С. 208–218.

Есакова А.М. Место антикризисного управления в общей стратегии фирмы. Проблемы и опыт антикризисного управления / А.М. Есакова // Сб. матер. Всерос. научно-практ. конф. – Пенза, 2001. – С. 37–40.

Жадько А.О. Поняття «кризи» на підприємстві та необхідність ідентифікації її причин як визначальний фактор успішності підприємницької діяльності / А.О. Жадько // Восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціум. Наука. Культура» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/zhadko–ao–ponyattya–krizi–na–pidpriemstvi–ta–neobhidnist–identifikatsiyi–yiyi–prichin–yak–viznachalniy–faktor–uspishnosti–pidpriemnitskoyi–diyalnosti/.

Жарковская Е.П. Антикризисное управление : учебник / Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский. – М. : Омега–Л, 2004. – 336 с.

Захаров В.Я. Антикризисный менеджмент: стратегии развития промышленных предприятий в России / В.Я. Захаров // Инновации. – 2006. – № 5. – С. 80–82.

Иванов Г.П. Банкротство: Стратегия и тактика выживания. Как избежать банкротства / Г.П. Иванов, В.А. Кашкин. – М. : Междунар. институт ранних исследований, 1993. – 316 с.

Іванюта С.М. Антикризове управління : навч. посібник / С.М. Іванюта. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 288 с.

Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості, процента і грошей / Дж.М. Кейнс. – К. : Барви, 1998. – 210 c.

Кухта П.В. Кризи, їх причини та наслідки / П.В. Кухта // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1439.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / Л.О. Лігоненко, М.В. Тарасюк, О.О. Хіленко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 377 с.

Подольська В.О. Фінансовий аналіз : навч. посібник / В.О. Подольська. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 488 с.

Редькін Д.О. Методичні підходи до оцінки масштабів кризи на підприємствах АПВ / Д.О. Редькін, І.П. Островська // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 5 (10). – С. 38–45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economics.opu.ua/files/archive/2013/n5.html.

Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 560 с.

Топій І.І. Теоретичний підхід до трактування поняття «криза» та виокремлення притаманних їй особливостей / І.І. Топій, І.Ю. Кондрат // Економічний простір. – 2013. – № 71. – С. 84–91.

Туган-Барановский М.И. Избранное: периодические промышленные кризисы. История английских кризисов / М.И. Туган-Барановский. – М. : Наука ; РОССПЭН, 1997. – 574 с.

Тупкало В.М. Системний підхід до антикризового управління / В.М. Тупкало, Н.О. Бурбело // Зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С. 499–503.

Хіт Р. Кризовий менеджмент для керівників : пер. з англ. / Р.Хіт. – К. : Наук. думка, 2002. – 566 с.

Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / А.Д. Чернявський. – К. : МАУП, 2006. – 256 с.

Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством : навч.-метод. посібник / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. – К. : КНЕУ, 2004. – 196 с.

Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 335 с.

Barton L. Crisis in organizations: Managing and Communicating in the Heat of Chaos / L.Barton // Cincinnati, Ohio : South–Western, 1993. – P. 2.

Forgue B. Nouvelles approaches de la gestion des crises / B.Forgue // Rev francaise de gestion. – Paris. – 1996. – № 108. – P. 72–73.

Grenner L. Evolution and Revolution as Organization Grow / L.Grenner // Harvard Business Revew, August. – 1972. – P. 52.

Lagadec P. Un nouveau champ de responsabilite’ pour les dirigeants / P.Lagadec // The Virtual Corporation. – New York, 1993 ; Rev francaise de gestion. – Paris, 1996. – № 108. – Р. 110.

Mitroff I.I. Crisis Management: A Diagnostic Guide for improving Your Organization’s Crisis-Preparedness / I.I. Mitroff, C.M. Pearson. – San Francisco : Jossey-Bass, 1993. – 116 р.

Rouх-Dufort Ch. Crises: des possibilite’ iaprentissage pour entreprise / Ch. Rouх-Dufort // Rev franсaise de gestion. – Paris. – 1996. – № 108. – Р. 81.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Катерина Сергіївна Головач

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.