DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-97-101

ЗМІНА ПАРАДИГМИ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Інна Михайлівна Куліш

Анотація


Розглянуто еволюцію підходів до розуміння конкуренції в Україні. Показано, що саме конкуренція є рушійною силою та інструментом прогресу. Виділено основні шляхи для її посилення та надання соціального характеру в нашій державі, оскільки в сучасних умовах саме це є запорукою розвитку інноваційного виробництва та підвищення значення окремої особистості. Запропонована графічна схема формування попиту на товари в умовах конкуренції. Показано, що внаслідок масового маніпулювання свідомістю споживачів, у сучасних умовах вища якість товару не є передумовою формування попиту на нього. Досліджено сучасні форми конкуренції, пов’язані з розвитком глобального інформаційного суспільства та поширенням мережі Інтернет, показано, що вони перебувають у постійній динаміці, яка зумовлена швидким обміном інформацією. Розглянуті методи роботи фірм, що спеціалізуються на створенні позитивного/негативного іміджу для товарів і послуг в Інтернеті. Наголошено на необхідності державного контролю за цією діяльністю, а отже, внесенні змін у законодавство щодо захисту прав споживачів. Наголошено на доцільності вивчення світового досвіду захисту споживачів від Інтернет-маніпулювання.


Ключові слова


конкуренція; інноваційність; конкурентоспроможність; методи конкурентної боротьби; глобальне інформаційне суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильева Е.В. Экономическая теория : консп. лекций / Е.В. Васильева, Т.В. Макеева. ―М. : Юрайт, 2009. ―192 с.

Білецька Л.В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка) : навч. посібник / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. – 2-ге вид. перероб. та доп. ―К. : Центр навч. л-ри, 2009. ―688 с.

Економічна теорія: макро- і мікроекономіка : навч. посіб. для вузів / під ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина. ―К. : Видавничий дім «Альтернатива», 2003. ―606 с.

Зомбарт В. Война и капитализм : собрание сочинений в 3-х т. / В.Зомбарт. – СПб. : «Владимир Даль», 2008. – Т. 3. ―480 с.

Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство / И.Киршнер ; пер. с англ. ; редкол. А.Н. Романова и др. ―М. : Юнити-Дана, 2001. ―239 с.

Костюк В.С. Економічна теорія : навч. посібник / В.С. Костюк, А.М. Андрющенко, І.П. Борейко. ―К. : Центр навч. л-ри, 2009. ―282 с.

Курс экономической теории : учебник / М.И. Плотницкий, Э.И. Лобкович, М.Г. Муталимов и др. ; под. ред. М.И. Плотницкого. – Мн. : Интерпрессервис; Мисанта, 2003. ―496 с.

Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма : полное собрание сочинений в 55 т. / В.И. Ленин. – изд. 5. – М. : Издательство полит. л-ры. – Т. 27. ―643 с.

Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учеб. пособие / И.М. Лифиц. –― 2-ое изд., перераб. и доп. ―М. : Высшее образование ; Юрайт-Издат, 2009. ―460 с.

Мизес Л. Либерализм в классической традиции / Л.Мизес ; пер. с англ. А.В. Куряева. –―М. : ООО «Социум» ; ЗАО «Издательство «Экономика», 2001. ―239 с.

Мочерний С.В. Економічна теорія / С.В. Морчерний.— К. : ВЦ «Академія», 1999. ―656 с.

Основи економічної теорії : навч. посібник. ―Житомир, 2004. ―314 с.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения : избранное / Д.Рикардо ; пер. П.Клюкин. – М. : Эксмо, 2007. ―960 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А.Смит. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с.

Уразов А.У. Основи економічної теорії : навч. посібник / А.У. Уразов, І.В. Саух, П.В. Маслак. ―Житомир. ―314 с.

Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок / Ф.Хайек ; пер. с англ. О.А. Дмитриевой ; под ред. Р.И. Капелюшникова. – Челябинск : Социум, 2011. – 394 с.

Хайек фон. Ф.А. Познание, конкуренция и свобода / Ф.А. фон Хайек ; пер. С.Мальцева.―– СПб. : Пневма, 1999. ―287 с.

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер ; пер. В.С. Автономова. –―М. : Прогресс, 1982. ―455 с.

Экономическая теория : учебник / под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой. ―М. : Экзамен, 2005. – 592 с.

Hayek F.A. Competition as a Discovery Procedure / F.A. Hayek // The Quarterly Journal of Austrian Economics, 2002. ―Vol. 5. ―№ 3. ―Р. 9–23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Інна Михайлівна Куліш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.