DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-110-119

ТИПОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ігор Іванович Світлишин

Анотація


Вимір та оцінювання ефективності функціонування підприємств аграрного сектору традиційно здійснюється шляхом застосування лише окремих її видів, що стосуються переважно операційної діяльності. При цьому інвестиційна та фінансова діяльність як невід’ємна складова господарського процесу підприємства залишаються поза увагою. Крім того, в науковій літературі та практичній діяльності дослідження ефективності зосереджується на стадіях «виробництво–обмін», а стадії «розподілу» і «споживання» на рівні підприємства не розглядаються. Це спотворює результати виміру та оцінювання ефективності і робить недієвими пропозиції щодо її зростання. Виходячи з чого, розроблено підхід до виявлення і систематизації основних видів ефективності функціонування підприємств аграрного сектору, що дає змогу забезпечити комплексність і системність під час її виміру та оцінювання. Підхід базується на моделі, яка системно відображає всі стадії і види господарської діяльності підприємства. Інтерпретовано ключові риси ефективності на кожній стадії та у розрізі видів господарської діяльності підприємства.


Ключові слова


ефект; витрати; ефективність; підприємство; господарська діяльність; продуктивність; дохідність; капіталомісткість; відносний приріст капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Армстронг М. Управление эффективностью работы / М.Армстронг, А.Бэрон ; пер. с англ. – 2-ое изд. – М. : Hippo Publishing, 2007. – 384 с.

Гаркавий В.К. Статистика : підручник / В.К. Гаркавий. – К. : Вища школа, 1995. – 306 с.

Гудкова В.П. Оцінка ефективності функціонування і розвитку підприємств пасажирського транспорту / В.П. Гудкова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2014. – № 1. – С. 62–66 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/piprp_2014_1_16.pdf.

Дідур Г.І. Ефективність сільсько-господарського виробництва та її визначення в ринкових умовах / Г.І. Дідур // Аграрний вісник Причорномор’я : зб. наук. пр. Одеського держ. аграрного ун-ту. – 2007. – Вип. 37. – С. 91–94.

Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / П.Друкер ; пер. с англ. – М. : ФАИР-Пресс, 1998. – 388 с.

Економічна енциклопедія : наук. вид. у 3-х т. / редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – Т. 1. – 864 с.

Коваль З.О. Оцінювання ефективності вартісно-орієнтованого управління підприємством в екосистемі інновацій / З.О. Коваль // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. ; відп. ред. О.Є. Кузьмін. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – C. 348–357.

Мазур И.И. Эффективный менеджмент / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерготте ; под. общ. ред. И.И. Мазура. – М. : Высшая школа, 2003. – 555 с.

Наумов О.Б. Визначення економічної ефективності виробництва за узагальнюючими показниками / О.Б. Наумов // Економіка АПК. – 2000. – № 5. – С. 39–42.

Пархомець М.К. Економічний механізм розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК Західного регіону України / М.К. Пархомець. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 328 с.

Підгорний А.Н. Ефективність виробництва – головний показник результативності функціонування сільськогосподарського підприємства / А.Н. Підгорний // Продуктивність агропромислового виробництва / Економічні науки. – 2014. – Вип. 25. – С. 126–131 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pav_2014_25_21.pdf.

Побережна Н.М. Ефективність використання виробничого потенціалу: теоретичний та практичний аспекти / Н.М. Побережна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 3. – С. 212–220 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2012_3_23.pdf.

Рац О.М. Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування машинобудівного підприємства / О.М. Рац // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2012. – № 4. – С. 100–112 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eupmg_2012_4_11.pdf.

Савенко Н.В. Економічна сутність ефективності виробництва підприємства і аналіз підходів до її визначення / Н.В. Савенко // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 153–162.

Савчук В. Эффективность маркетинга / В.Савчук // Стратегия. – 2004. – № 8. – С. 33–38.

Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-р.

Удосконалення методів оцінки ефективності діяльності підприємства / С.Я. Салига, К.С. Салига, Л.І. Кирилова, О.В. Скачкова. – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2007. – 56 с.

Хачатуров Т.С. Экономика предприятия / Т.С. Хачатуров, Г.З. Суша, Г.К. Оноприенко. – М. : Высшая школа, 2008. – 370 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ігор Іванович Світлишин

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.