DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-89-96

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Катерина Олександрівна Іванчук

Анотація


Забезпечення керованого руху підприємства від одного атрактора до іншого зі збереженням зони стійкого простору вимагає формування системи управління стійким економічним розвитком підприємства, що має за мету створення ефективного практичного інструментарію управління стійким економічним розвитком шляхом розробки ґрунтовного науково-теоретичного базису. Доведено необхідність здійснення управління стійким економічним розвитком на основі інтегрованого підходу нового типу, що враховує відмінності цілей, принципів, умов ухвалення рішень на оперативному, тактичному і стратегічному рівнях. Запропоновано і обґрунтовано здійснення управління розвитком підприємства з позицій стійкості на оперативному рівні переважно з використанням принципів процесного підходу; тактична платформа управління має бути сформована на основі функціонально-домінантного підходу; стратегічний вимір системи управління стійким розвитком має розглядатися крізь призму системного підходу.

Ефективна реалізація інтегрованого управлінського підходу вимагає дотримання низки принципів, які інтерпретуються автором з позицій елементного розвитку окремих підсистем підприємства та з позицій комплексно-узагальнюючого аспекту, що відображує єдність і цілісність системи управління стійким економічним розвитком. Виділено функції управління стійким економічним розвитком підприємства, що охоплюють блок загальних функцій та блок специфічних функцій, серед яких визначені гомеостатична, адаптивна та резистентна функції системи управління стійким розвитком.

Узагальненням зазначених теоретичних даних слугує система концептуальних положень управління стійким економічним розвитком. Відповідно до зазначених концептуальних положень, система управління стійким розвитком змістовно наповнює науково-теоретичне та методичне ядра, що виконують роль координуючих елементів між формуванням інших ядер концептуальної схеми – аналітичного та емпіричного, наповнення яких має відтворювати практичний інструментарій реалізації науково-теоретичного базису.


Ключові слова


система управління; стійкий економічний розвиток; інтегрований підхід до управління; принципи управління стійким розвитком; функції управління стійким розвитком.

Повний текст:

PDF

Посилання


Босак А.О. Передумови формування системного підходу до менеджменту / А.О. Босак, Б.Р. Рогальський, А.В. Босак // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка» / Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – 2011. – № 714. – С. 38–47.

Кутелев П.В. Технология реинжиниринга : учеб. пособие / П.В. Кутелев, И.В. Мишура. – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2003. – 176 с.

Новікова І.В. Організаційно-економічні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств зв’язку / І.В. Новікова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/EMB/ 2012_1/novikova.pdf.

Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – 3-тє вид., перер. і доп. – К. : Кондор, 2008. – 664 с.

Робсон М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / М.Робсон, Ф.Уллах ; пер. с англ. – М. : Аудит; ЮНИТИ, 1997. – 224 с.

Сидоренко В.Н. Системная динамика / В.Н. Сидоренко. – М. : Экономический факультет МГУ; ТЕИС, 1998. – 205 с.

Сокур С. Как строить систему управления: прагматичный поход / С.Сокур, О.Коваленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/ims/ims100.html.

Філіна С.В. Порівняльна характеристика основних підходів до управління / С.В. Філіна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://viem.edu.ua/konf2/art.php?id=1105.

Фролова Л.В. Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти : монографія / Л.В. Фролова. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2004. – 261 с.

Фролова Л.В. Формирование бизнес-модели предприятия : учебник / Л.В. Фролова, Е.С. Кравченко. – К. : Центр учеб. л-ры, 2012. – 384 с.

Холод Б.І. Системний підхід – основа сучасного управління діяльністю промислового підприємства / Б.І. Холод, О.М. Зборовська // Академічний огляд. – 2010. – № 1 (32). – С. 48–54.

Davenport T.H. Business innovation, Reengineering Work Through Information Technology / T.H. Davenport. – Boston, VF : Harvard Business School Press, 1993. – 285 p.

Hammer M. Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution / M.Hummer, J.Champy. – London : Nicholas Brealey Publishing, 1993. – 185 p.

Jacobson I. The object Advantage: Business Process Reengineering with Object Technology / I.Jacobson, M.Ericson, A.Jacobson. – New York : Addison-Wesley Publishing, 1995.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Катерина Олександрівна Іванчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.