DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-159-164

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ У ЗАГАЛЬНІЙ ІЄРАРХІЇ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

Світлана Вікторівна Шастун

Анотація


Відповідно до вимог сучасної економіки на підприємствах значно зростає роль стратегічного управління доходами і, в першу чергу, формуванням доходів. У науковій літературі поняття «стратегія формування доходів» не є розкритим, тому у статті розглянуто та проаналізовано основні поняття, що є близькими за змістом до даної економічної категорії (стратегія аналізу доходів, стратегія доходу, стратегія розвитку доходів). Визначено роль та значення стратегії формування доходів у сучасній практиці господарювання та представлено авторське визначення поняття «стратегія формування доходів». Розглянуто й порівняно стратегію формування доходів та фінансову стратегію підприємства та доведено їх відмінність. Окреслено місце стратегії формування доходів в ієрархії стратегій підприємств та визначено сфери її впливу на всіх рівнях діяльності підприємства. Стратегію формування доходів охарактеризовано як міжрівневу, складовими якої є елементи всіх функціональних та ресурсних стратегій, а також встановлено прямий та зворотний зв’язок між зазначеною стратегією та корпоративними, конкурентними, функціональними й ресурсними стратегіями.

Ключові слова


доходи; формування доходів; стратегія; управління; фінансова стратегія; конкурентна стратегія; функціональна стратегія; корпоративна стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу : навч. посібник / Л.П. Дядечко. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 224 с.

Елсакова Е.А. Финансовая стратегия как элемент обеспечения финансовой устойчивости / Е.А. Елсакова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.science-education.ru/116-12644.

Кудіна О.М. Формування ресурсної стратегії підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : за спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за галузями діяльності) / О.М. Кудіна. – Харків, 2007. – 23 с.

Марцин В.С. Економіка торгівлі : підручник / В.С. Марцин. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 603 с.

Полянко В.В. Стратегія управління доходами торгових підприємств : дис. … канд. екон. наук : за спец. 08.07.05 «Економіка торгівлі і послуг» / В.В. Полянко. – Київський нац. торг.-економіч. ун-ет. – К., 2001. – 220 с.

Саєнко М.Г. Стратегія підприємства : підручник / М.Г. Саєнко. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 390 с.

Хорев А.И. Формирование стратегии предприятия / А.И. Хорев, А.Н. Морозов, Е.В. Сухоруков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lawmix.ru/bux/42088.

Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник/ З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

Шмиголь Н.М. Методологія управління непрямими доходами підприємства / Н.М. Шмиголь // Держава та регіони ; Серія : Економіка та підприємництво. – 2010. – № 5. – С. 170–177.

Шмиголь Н.М. Методологія управління прямими доходами підприємства / Н.М. Шмиголь // Держава та регіони ; Серія : Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 243–247.

Шмиголь Н.М. Управління доходами підприємств харчової промисловості : монографія / Н.М. Шмиголь. – Запоріжжя : Дике поле, 2011. – 303 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Світлана Вікторівна Шастун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.