№ 2(72) (2015)

Вісник ЖДТУ. Серія:Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ ОЧІКУВАНЬ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ЙМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД PDF
Галина Валеріївна Берляк 3-11
ОСОБЛИВОСТІ ПАРТНЕРСТВА В АУДИТІ PDF
Валерій Петрович Бондар 12-20
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 21-26
РИЗИКИ ФАКТОРИНГОВОГО БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Зіновій Володимирович Гуцайлюк 27-32
СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ярослав Петрович Квач, Олена Геннадіївна Дроздова 33-40
ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Тетяна Юріївна Копотієнко 41-48
REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SMES SECTOR IN POLAND PDF (English)
B. Kotowska, T. Martyniuk 49-60
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Василь Іванович Кузь 61-64
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ PDF
Володимир Павлович Матвієнко, Лілія Анатоліївна Заводовська 65-70
РОЛЬ АУДИТУ ПОДАТКІВ ЯК СКЛАДОВОЇ АУДИТУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Тетяна Михайлівна Омелянчук, Богдан Володимирович Костюк 71-80
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча 81-85
ОЦІНКА ТА СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Василівна Сисюк 86-91

ЕКОНОМІКА

ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Анна Вікторівна Битківська 92-99
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська 100-104
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ігор Володимирович Бурачек, Ольга Федорівна Правда 105-109
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ PDF
Олександр Петрович Гуцал 110-117
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Віра Володимирівна Дубініна 118-127
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ PDF
Анатолій Олександрович Заїнчковський, Юлія Леонідівна Труш 128-133
КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ PDF
Вікторія Миколаївна Ільченко, Владислава Сергіївна Махітько 134-138
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ: ОРІЄНТАЦІЯ НА РИНОК PDF
Людмила Ярославівна Малюта, Лілія Миколаївна Мельник, Ольга Богданівна Погaйдак 139-145
ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ PDF
Халід Наіф Хілял Махір 146-151
ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ПІДХОДИ І ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ PDF
Ольга Петрівна Мельничук 152-161
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК: ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ PDF
Андрій Володимирович Михальчук, Ксенія Сергіївна Вербицька 162-168
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук, Юліанна Олегівна Кириєнко 169-174
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ЕКОНOМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Борисівна Проценко 175-189
СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ PDF
Анна Сергіївна Суходольська 190-197
ІНСТИТУЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ГОМЕОСТАТИЧНА СИСТЕМА PDF
Юрій Володимирович Ущаповський 198-204
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ» ТА «ІННОВАЦІЙНИЙ» РОЗВИТОК СФЕРИ ОСВІТИ PDF
Тетяна Сергіївна Яровенко 205-211

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОГО РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА РОЛЬ ТНК У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Віталій Вікторович Бондарчук 212-216
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ PDF
Ірина Георгіївна Гончаренко 217-220
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАПІТАЛУ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ УКРАЇНИ PDF
Ігор Михайлович Крупка 221-229
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС: НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 230-237

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ PDF
Валерій Миколайович Жук 238-242
ПОДАТКОВА РЕФОРМА УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА НАСЛІДКИ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич, Альона Анатоліївна Скуратівська 243-250
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олексій Володимирович Лисенок 251-258
ІСТОРІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ БІРЖІ ТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ГАЛИЧИНИ Й БУКОВИНИ PDF
Сергій Захарович Мошенський 259-268
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ольга Володимирівна Смагло 269-275
ПРО ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Ярослав Дмитрович Крупка 276-282
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ярославна Ігорівна Мулик 283-291