№ 2(72) (2015)

Вісник ЖДТУ. Серія:Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ ОЧІКУВАНЬ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ЙМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД PDF
Галина Валеріївна Берляк
ОСОБЛИВОСТІ ПАРТНЕРСТВА В АУДИТІ PDF
Валерій Петрович Бондар
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
РИЗИКИ ФАКТОРИНГОВОГО БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Зіновій Володимирович Гуцайлюк
СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ярослав Петрович Квач, Олена Геннадіївна Дроздова
ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Тетяна Юріївна Копотієнко
REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SMES SECTOR IN POLAND PDF (English)
B. Kotowska, T. Martyniuk
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Василь Іванович Кузь
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ PDF
Володимир Павлович Матвієнко, Лілія Анатоліївна Заводовська
РОЛЬ АУДИТУ ПОДАТКІВ ЯК СКЛАДОВОЇ АУДИТУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Тетяна Михайлівна Омелянчук, Богдан Володимирович Костюк
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча
ОЦІНКА ТА СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Василівна Сисюк

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Анна Вікторівна Битківська
СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ігор Володимирович Бурачек, Ольга Федорівна Правда
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ PDF
Олександр Петрович Гуцал
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Віра Володимирівна Дубініна
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ PDF
Анатолій Олександрович Заїнчковський, Юлія Леонідівна Труш
КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ PDF
Вікторія Миколаївна Ільченко, Владислава Сергіївна Махітько
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ: ОРІЄНТАЦІЯ НА РИНОК PDF
Людмила Ярославівна Малюта, Лілія Миколаївна Мельник, Ольга Богданівна Погaйдак
ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПІДВИЩЕННЯ PDF
Халід Наіф Хілял Махір
ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ПІДХОДИ І ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ PDF
Ольга Петрівна Мельничук
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК: ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ PDF
Андрій Володимирович Михальчук, Ксенія Сергіївна Вербицька
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук, Юліанна Олегівна Кириєнко
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ЕКОНOМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Наталія Борисівна Проценко
СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ PDF
Анна Сергіївна Суходольська
ІНСТИТУЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ГОМЕОСТАТИЧНА СИСТЕМА PDF
Юрій Володимирович Ущаповський
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ» ТА «ІННОВАЦІЙНИЙ» РОЗВИТОК СФЕРИ ОСВІТИ PDF
Тетяна Сергіївна Яровенко

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОГО РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ТА РОЛЬ ТНК У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Віталій Вікторович Бондарчук
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ PDF
Ірина Георгіївна Гончаренко
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАПІТАЛУ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ УКРАЇНИ PDF
Ігор Михайлович Крупка
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС: НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ PDF
Валерій Миколайович Жук
ПОДАТКОВА РЕФОРМА УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА НАСЛІДКИ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич, Альона Анатоліївна Скуратівська
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олексій Володимирович Лисенок
ІСТОРІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ БІРЖІ ТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ГАЛИЧИНИ Й БУКОВИНИ PDF
Сергій Захарович Мошенський
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ольга Володимирівна Смагло
ПРО ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Ярослав Дмитрович Крупка
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ярославна Ігорівна Мулик