DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-175-189

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ОСНОВА ЕКОНOМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Наталія Борисівна Проценко

Анотація


Мета дослідження полягає у висвітленні змісту та специфіки механізму управління інноваційними процесами на підприємствах, а також в обґрунтуванні регламентної системи управління інноваційним процесом і розробки комплексної системи управління інноваціями. Показана об’єктивна необхідність інноваційного забезпечення стійкого функціонування промислових підприємств, наведена запропонована авторами бальна оцінка інновацій за ступенем новизни та складністю вирішення завдання, розкрита сутність розробленої авторами регламентної системи управління інноваційним процесом на машинобудівному підприємстві на основі сіткової матриці. Це дасть можливість впровадити на промислових підприємствах більш раціональну модель управління інноваційно-інвестиційним розвитком виробництва. Автором запропонована класифікація інновацій за видами: технічні, технологічні, організаційні, управлінські, економічні, соціальні. Розроблена система показників, що характеризують рівень інноваційної активності промислових підприємств: загальна кількість впроваджених інновацій, масштаби застосування, відносний показник інтенсивності впровадження, значущість інновацій, приріст продуктивності за рахунок інновацій, зниження витрат матеріальних ресурсів за рахунок інновацій, зниження собівартості продукції, об’єм інноваційної продукції в загальному випуску.


Ключові слова


інновації; бальна оцінка інновацій; інноваційна активність; ефективність інновацій; регламентна система управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Большая книга о малом наномире : монография / В.И. Ляшенко, Н.В. Жихарев, К.В. Павлов, Т.О. Бережная. – Луганск : Альма-матер, 2008. – 531 с.

Жамойда А.А. Концепция конкурентоспособности товара / А.А. Жамойда // Вісник економічної науки України. – 2007. - № 2 (12). – С. 45–49.

Кокурин Д.И. Инновационная деятельность / Д.И. Кокурин. – М. : Экзамен, 2001. – 576 с.

Крылов Э.И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия / Э.И. Крылов, В.М. Власова, И.В. Журавкова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання / О.Лапко. – К. : НАН України, 1999. – 254 с.

Садеков А.А. Предпринимательство и устойчивое развитие : монография / А.А. Садеков. –−Донецк : ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2002. −420 с.

Садеков А.А. Управление устойчивым развитием методами стандартизации / А.А. Садеков. –−Донецк : ДонГУЭТ им. М.Туган-Барановского, 2003. –−182 с.

Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия / Т.Е. Унковская. – К. : Ґенеза, 1997. –326 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й.Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.

Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40 – IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Наталія Борисівна Проценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.