СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Катерина Олександрівна Бужимська Житомирський державний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4196-7993

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-100-104

Ключові слова:

модернізаційна система, процес модернізації, об’єкти та суб’єкти модернізації, інноваційно-технологічна модернізація, інструменти та механізми модернізації

Анотація

Обґрунтовано необхідність та розкрито сутність модернізаційної системи економіки як складової соціально-економічної системи країни та запропоновано її загальну схему. На основі системного аналізу виділенj основні складові модернізаційної системи: мета, зовнішнє та внутрішнє середовище, об’єкти та суб’єкти, стан та стадія розвитку, результати функціонування, інструменти та механізми. Характеристика основних елементів системи модернізації, надана в статті, дає можливість визначити причини неефективності її функціонування, проблеми розвитку, недорозвинені й відсутні елементи та окреслити перспективи подальшого розвитку системи.

Біографія автора

Катерина Олександрівна Бужимська, Житомирський державний технологічний університет

K.O. Buzhymska

Посилання

Геєць В.М. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання / В.М. Геєць // Економіка України. – 2015. – № 1. – С. 4–25.

Загорський В.С. Системний аналіз концепції сталого розвитку: монографія / В.С. Загорський, Є.М. Борщук ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 252 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 314 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://www.ukrstat.gov.ua.

Регіональні інноваційні системи: ідентифікація, оцінка, інститути та механізми розвитку : наук.-аналіт. доп. / Л.І. Федулова та ін. ; за ред. д-ра екон. наук Л.І. Федулової ; Нац. акад. наук України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – К., 2012. – 131 с.

Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України : монографія : у 3 т. / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, акад. НАН України В.П. Семи¬ноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є. Кваснюка ; Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України, Укр. форум. – К. : Фенікс, 2007. – Т. 2 : Інноваційно-технологічний розвиток економіки / В.П. Семиноженко та ін. – 2007. – 563 с.

Управління інноваційним розвитком підприємства : монографія / В.Г. Федоренко та ін. ; за заг. ред. В.Г. Федоренка, Л.І. Федулової ; Акад. муніцип. упр., Екон. шк. акад. УАН В.Г. Федоренка. – К. : ДКС центр, 2014. – 345 с.

Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку : колект. моногр. / В.М. Геєць та ін. ; за ред. д-ра екон. наук М.І. Скрипниченко ; Нац. акад. наук України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – К., 2012. – 717 с.

Федулова Л.І. Організація взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком економіки / Л.І. Федулова, І.Г. Яненкова // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 10. – С. 12–16.

Федун І.Л. Підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України за кризових дисбалансів економічного простору : монографія / І.Л. Федун ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки» НААН України. – Тернопіль : Крок, 2014. – 433 с.

Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : у 3 т. / за ред. д-ра екон. наук, проф. М.Д. Білик ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : ПанТот, 2012. – Т. 2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / М.Д. Білик та ін. – 2012. – 276 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-14

Як цитувати

Бужимська, К. О. (2015). СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МОДЕРНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКИ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(72), 100–104. https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-100-104