DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-238-242

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Валерій Миколайович Жук

Анотація


Досліджено процес формування облікової політики, що містить сукупність принципів, методів і процедур спостереження, групування та узагальнення фактів фінансово-господарської діяльності підприємства. Розглянуто основні фактори, що впливають на формування облікової політики підприємства. Встановлено елементи облікової політики стосовно основних об’єктів обліку суб’єкта туристичної діяльності, інформацію про які необхідно наводити у положенні (наказі) про облікову політику.


Ключові слова


облікова політика; організація бухгалтерського обліку; туристична сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабіч В.В. Основні передумови та чинники, які впливають на облікову політику підприємства / В.В. Бабіч // Фінанси, облік і аудит. – 2012. – № 19. – С. 238–245.

Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит / Т.В. Барановська. – Нац. аграр. ун-т. – К., 2005 – 21 с.

Букало Н.А. Облікова політика й розкриття інформації у фінансовій звітності / Н.А. Букало // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Л.Українки. – 2011. – № 12. – С. 118–121.

Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова. – 2-ге вид., доп і перероб. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 576 с.

Дубініна М.В. Формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах / М.В. Дубініна, О.В. Боєва // Облік і фінанси. – 2014. – № 4 (66). – С. 17–23.

Єфремова А.А. Учетная политика предприятия: содержание и формирование / А.А. Єфремова. – М. : Книжный мир, 2000. – 478 с.

Житній П.Є. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства / П.Є. Житній // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 2. – С. 38–44.

Житній П.Є. Принципи формування облікової політики / П.Є. Житній // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 4. – С. 25–28.

Коротаев С.Л. Оптимизация учетной политики субъектов хозяйствования республики Беларусь : автореф. дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика / С.Л. Коротаев. – Минск, 2001 – 22 с.

Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с.

Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку : монографія / В.А. Кулик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. – 373 с.

Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства : Наказ Міністерства аграрної політики України від 17.12.2007 р. № 921.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_020.

Озеран В.О. Формування облікової політики щодо витрат на підприємствах лісового господарства / В.О. Озеран, М.Ю. Чік // Науковий вісник Ужгород. нац. ун-ту / Серія : Економіка. – 2010. – № 29. – Ч. 1. – С. 123–127.

Пилипів Н.І. Облікова політика в системі управління газотранспортними підприємствами / Н.І. Пилипів // Вісник Тернопільського нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 3. – С. 147–158.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290.

Положение по бухгалтерскому учету 1/98 «Учетная политика организации» : Приказ Министерства финансов Российской федерации от 09.12.1998 г. № 60.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

Пушкар М.С. Облікова політика і звітність : навч. посібник / М.С. Пушкар. – Т. : Карт-бланш, 2003. – 141 с.

Пушкар М.С. Теорія та практика формування облікової політики : монографія / М.С. Пушкар, М.Т. Щирба. – Тернопіль : Карт-бланш, 2009. – 260 с.

Рошко Н.Б. Організація обліку у суб’єктів туристичної діяльності / Н.Б. Рошко // Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9 (33). – Ч. 4. – С. 343–353.

Синиця Т.В. Актуальні проблеми формування облікової політики підприємств / Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко // Бізнес-Інформ. – 2012. – № 12. – С. 201–203.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Валерій Миколайович Жук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.