ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАПІТАЛУ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ігор Михайлович Крупка Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-221-229

Ключові слова:

грошові перекази мігрантів, фінансовий ринок, інфраструктура фінансового ринку, фінансовий потенціал капіталу трудових мігрантів, інвестиційна поведінка мігрантів, економічне зростання, платіжний баланс, валютний курс, глобалізація

Анотація

У сучасному глобалізованому світі трудова міграція є важливим джерелом надходження грошових переказів та інших трансферів на батьківщину мігрантів, що розширює можливості країни для розвитку національної економіки й фінансового ринку зокрема. У зв’язку з трансформаційними змінами у вітчизняній економіці наприкінці ХХ ст. багато громадян стало трудовими мігрантами і нині обсяги їх грошових переказів перевищують надходження прямих іноземних інвестицій у країну.

В Україні до 2013 р. грошові перекази головно надходили через банківську систему, але останнім часом панівну роль відіграють міжнародні платіжні системи, а також доволі значний обсяг коштів надходить через неформальні канали. Для зростання ролі офіційної інфраструктури фінансового ринку в забезпеченні надходження капіталу мігрантів необхідно передусім зменшити ціну за переказ коштів.

Капітал вітчизняних трудових мігрантів, на жаль, спрямований головно на споживчий ринок, ринок нерухомості, а також у тіньовий сектор економіки. Інвестиційне спрямування мають фактично лише вкладення в нерухомість та власну справу. Трудові мігранти вкладають капітал у ті сфери економіки, які найменше відповідають стандартам інвестування та банківського кредитування. Водночас майже не використовують його на придбання акцій та облігацій, але доволі активно спрямовують у такий інструмент фінансового ринку як депозити. Незважаючи на значні зусилля уряду України, для залучення цих коштів у державний бюджет шляхом продажу різноманітних варіацій облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) відчутного успіху в сучасних умовах досягти не вдалося.

Сьогодні грошові перекази мігрантів дали можливість пом’якшити фінансову нестабільність, дефіцит платіжного балансу, вони сприяють зміцненню валютного курсу національної грошової одиниці та позитивно впливають на міжнародні кредитні рейтинги України. Проте ефективність заходів державної політики щодо інвестиційного спрямування зароблених мігрантами коштів є дуже низькою, що актуалізує пошук дієвих інструментів реалізації фінансового потенціалу капіталу мігрантів на розвиток вітчизняної економіки.

Вирішення проблеми ефективного використання їх капіталу вимагає здійснення реформ у податковій сфері, фінансовій політиці уряду, регулюванні підприємницької та інноваційної діяльності тощо. Створення відповідних соціально-економічних і правових умов надасть можливість спрямувати потенціал капіталу трудових мігрантів України на вітчизняний фінансовий ринок, розвиток національної економіки в умовах трансформаційних та глобалізаційних процесів.

Біографія автора

Ігор Михайлович Крупка, Львівський національний університет імені Івана Франка

I. Krupka

Посилання

Ватаманюк М.М. Особливості зовнішньої трудової міграції населення в Україні в умовах кризи та виходу з неї / М.М. Ватаманюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 165–171 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_14/165_Wat.pdf.

Гайдуцький А.П. Міграційний капіталів країнах, що розвиваються / А.П. Гайдуцький. – К. : УкрІНТЕІ, 2008. – 296 с.

Гайдуцький А.П. Економічний зміст і структура грошових переказів мігрантів / А.П. Гайдуцький // Економічна теорія. – 2008. – С. 32–39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ief.org.ua/Arjiv_ET/Gaydutskiy308.pdf.

Гальків Л.І. Статистичне оцінювання міграційних процесів в Україні у контексті втрат людського капіталу / Л.І. Гальків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 124–131.

Грошові перекази в Україну за 2014 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=73840.

Гулий О.І. Вплив переказів мігрантів на економіку країн Азії / О.І. Гулий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/node/889.

Державний борг / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=391243.

Козак Л.В. Економічна природа формування міграційного капіталу в Україні / Л.В. Козак // Сталий розвиток економіки : Всеукр. науково-виробн. журнал. – C. 44–50.

Концепція переходу України до сталого розвитку / Національна академія наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.mon.gov.ua/images/files/gromad_obg/2012/koncepcia.doc. ‎

Курій Л.О. Макро- і мікроекономічні наслідки впливу грошових переказів міжнародних трудових мігрантів на економічний і людський розвиток / Л.О. Курій // Вісник Запорізького нац. ун-ту : зб. наук. пр. / Економічні науки. – Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2012. – № 1 (13). – С. 161–165.

Майовець Є.Й. Вплив трудової міграції на розвиток підприємництва в Україні / Є.Й. Майовець, Л.В. Козак // Науковий вісник НЛТУ. – 2008. – Вип. 18.1. – С. 150–154 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/18_1/18_1_Majowec.pdf.

Міграція в Україні : Факти і цифри: вересень 2011 р. / Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iom.org.ua/ua/pdf/Facts&Figures_b5_ua_f.pdf.

Населення України. Трудова міграція в Україні / Е.М. Лібанова, О.В. Позняк, О.А. Малиновська та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 233 с.

Новини / Міністерство доходів та зборів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minrd.gov.ua/media-tsentr/.

Орловська Ю.В. Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів як джерело інвестиційних ресурсів української економіки / Ю.В. Орловська, І.Є. Рєліна // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2010. – № 1. – С. 375–378.

Паньків Х. Роль вітчизняних банків у забезпеченні переказу коштів трудових мігрантів Х.Паньків, Н.Присташ // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. – Ч. 2. – С. 129–134.

Пітюлич М.І. Проблеми трансформації грошових переказів трудових мігрантів у інвестиційні ресурси / М.І. Пітюлич, Т.Ю. Ковач // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 232–239.

Ривак О.С. Вплив приватних грошових переказів в Україну на соціальний та економічний розвиток держави / О.С. Ривак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 231–237.

Стаканов Р.Д. Трудова еміграція до та після світової кризи: перспективи та наслідки для економіки України / Р.Д. Стаканов // Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 верес. 2011 р.) ; упоряд. О.А. Малиновська. – К. : НІСД, 2011. – 344 с. – С. 72–82 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/content/ articles/files/Migration.new-7aaa8.pdf.

Тимків К. Трудові мільярди / К.Тимків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/toplist/~/2/2/301534.

Faini, Riccardo. Development, Trade, and Migration, Revue d’Économie et du Développement, Proceedings from the ABCDE Europe Conference, 1–2, 85–116. – 2002.

Isaku Endo and Marco Nicolì. Technology and remittance transfers: the (slow) revolution // The Guardian [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.theguardian.com/visa-partner-zone/2014/dec/15/technology-and-remittance-transfers-the-slow-revolution.

Jongwanich, Juthathip. Worker’s Remittances, Economic Growth and Poverty in Developing Asia and the Pacific Countries. UNESCAP Working Paper, WP/07/01. – 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unescap.org/pdd/ publications/workingpaper/wp_07_01.pdf.

Katseli L. Effects of migration on sending countries: what do we know? / L.Katseli, R.Lucas, T.Xenogiani // OECD Development Centre Working Paper № 250. – 2007. – 90 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/esa/population/ migration/turin/Symposium_Turin_files/P11_Katseli.pdf.

Migration and Development Brief 23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/ MigrationandDevelopmentBrief23.pdf.

Migration and Remittances [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20648762~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html.

Ratha, Dilip. Workers’ remittances: An important and stable source of external development finance. – Global Development Finance 2003, World Bank, Washington DC., P. 157–175 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org/INTRGDF/Resources/GDF2003-Chapter7.pdf.

Remittance prices worldwide: making markets more transparent [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://remittanceprices.worldbank.org/en.

Remittance prices worldwide : Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_january_2015.pdf.

Send me a number. Migrants’ remittances help ease poverty back home, but they are not a cure-all. The Economist 03-01-2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economist.com/node/10286141.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-14

Як цитувати

Крупка, І. М. (2015). ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАПІТАЛУ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ УКРАЇНИ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(72), 221–229. https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-221-229

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ