DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-283-291

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ярославна Ігорівна Мулик

Анотація


Здійснено аналіз літературних джерел щодо характеристики категорії «фінансова стійкість» та визначено системи показників для її оцінки, що зазначені в працях вчених. Під час аналізу було встановлено неоднозначність думок вчених щодо визначення даної категорії та виділено основні підходи до трактування сутності поняття «фінансова стійкість». Розроблено модель методичного та обліково-аналітичного забезпечення оцінки стану фінансової стійкості як складової фінансової безпеки молокопереробних підприємств. Дана система складається з підходу до розрахунку комплексу показників фінансової стійкості, їх інформаційного забезпечення, обґрунтування впливу факторів та інформаційного забезпечення управління даними факторами. Визначено напрями зміни прогнозних значень показників фінансової стійкості в результаті зміни їх складових.

Ключові слова


фінансова безпека; фінансова стійкість; управління; обліково-аналітичне забезпечення; аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Mishkin F.S. Global Financial Instability: Framework, Events, Issues / F.S. Mishkin // Journal of Economic Perspectives. – 1999. – № 4 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.cepr.org/gei/6rep2.htm.

Schinasi G.J. Safeguarding financial stability: theory and practice / G.J. Schinasi. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2005. – 60 р.

Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности / М.С. Абрютина, А.В. Грачева. – М. : ДИС, 1998. – 256 с.

Артеменко В.Г. Финансовый анализ : учеб. пособие / В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 1999. – 365 с.

Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 218 с.

Фінансовий аналіз : навч. посібник / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К. : КНЕУ, 2005. – 592 с.

Бочаров В.В. Финансовый анализ : учеб. пособие / В.В. Бочаров. – СПб. : Питер, 2004. – 240 с.

Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз : навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 680 с.

Докієнко Л.М. Удосконалення процесу управління фінансовою стійкістю підприємств промисловості як необхідна передумова підвищення їх конкурентоздатності / Л.М. Докієнко // Вісник Нац. ун-ту водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 4 (28). – С. 76–90.

Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия : учебник / А.Н. Жилкина. – М. : Инфра-М, 2005. – 336 с.

Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова.— M. : OOO «ТК Велби», 2002. – 424 с.

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств : навч. посібник / Л.А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2004. – 365 с.

Макарьева В.И. Анализ хозяйственной деятельности организации / В.И. Макарьева, Л.В. Андреева. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 262 с.

Мамонтова Н.А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення : автореф. дис. … канд. екон. наук / Н.А. Мамонтова ; НАН України, Ін-т. економ. прогнозув. – К., 2001. – 16 с.

Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : монографія / М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 144 с.

Рубин Ю.Б. Инвестиционно-финансовый портфель / Ю.Б. Рубин, В.И. Солдаткин. – М. : СОМИНТЭК, 1993. – 397 с.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Минск : Перспектива, 1997. – 498 с.

Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 639 с.

Філімоненков О.С. Фінанси підприємства : навч. посібник / О.С. Філімоненков. – К. : Ніка-Центр, 2002. – 359 с.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю.С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566 с.

Чуев И.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебник для ВУЗов / И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева. – М. : ИТК «Дашков и Ко», 2006. – 368 с.

Шеремет А.Д. Финансы предприятий / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М. : ИНФРА–М, 1999. – 343 с.

Шеремет О.О. Фінансовий аналіз : навч. посібник / О.О. Шеремет. – К. : Кондор, 2005. – 196 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ярославна Ігорівна Мулик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.