DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-65-70

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ

Володимир Павлович Матвієнко, Лілія Анатоліївна Заводовська

Анотація


Розглянуто особливості організації обліку та процедури формування облікової політики банків. Комерційні банки є важливою ланкою економіки, тому в статті визначені основні фактори, що впливають на організацію бухгалтерського обліку та формування облікової політики. Наведена характеристика організаційної, методичної та технологічної складових організації обліку інноваційних банківських продуктів. Особливу увагу приділено організаційній структурі бухгалтерської служби та її змінам у зв’язку зі здійсненням інноваційної діяльності банками. У даній статті розглянуто склад облікової політики в частині інноваційних банківських продуктів. Використання визначених елементів організації обліку (в частині інноваційної діяльності) під час розробки Положення про облікову політику банку дозволить підвищити інформативність і пришвидшити надання відповідей на запити, здійснені під час управління інноваційною діяльністю банку, шляхом оптимізації інформаційного забезпечення в управлінні інноваційними процесами банку та ідентифікації активів і витрат на здійснення банківських інновацій.


Ключові слова


організація обліку; облікова політика; інноваційний банківський продукт

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамейцев П.В. Учетная политика коммерческого банка / П.В. Абрамейцев // Актуальные вопросы экономических наук. – Новосибирск : Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития научного сотрудничества». – 2012. – № 24-2. – С. 62–66.

Бондаренко Н.М. Теоретичні основи організації обліку на підприємстві / Н.М. Бондаренко // Науковий вісник Херсон. держ. ун-ту. – 2014. – Вип. 4. – С. 10–14.

Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку : підручник / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська ; за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. – 4-те вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2005. – 528 с.

Качмар О.В. Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві / О.В. Качмар // Ефективна економіка. 2014. № 9 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3367.

Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку : монографія / В.А. Кулик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. – 373 с.

Лист Міністерства фінансів України «Про облікову політику підприємства» від 21.12.05 р. № 31-34000-10-5/27793 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=58984&cat_id=34931.

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства ; затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_uchet_polit.aspx.

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України ; затверджене Постановою Правління НБУ від 30.12.1998 р. № 566 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0056-99.

Потемкин С.А. Техника и технология учётного процесса в кредитных организациях / С.А. Потемкин // Прикладная информатика. – 2009. – № 2 (20). – С. 10–17.

Сльозко Т.М. Організація обліку : навч. посібник / Т.М. Сльозко. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 224 c.

Спяк Г.І. Облікова політика в управлінні банком: організаційно-методичний аспект / Г.І. Спяк // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія»/ Серія : Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 392–397 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoa_2011_17_52.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Володимир Павлович Матвієнко, Лілія Анатоліївна Заводовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.