DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-276-282

ПРО ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Ярослав Дмитрович Крупка

Анотація


Розкриваються особливості здійснення інвестиційних вкладень у туристичну галузь, їх фінансового забезпечення за рахунок різних джерел. Зважаючи на розгалуженість системи туристичних, додаткових і супутніх послуг, автором запропоновано кожен із об’єктів розцінювати як інвестиційний проект, який, в свою чергу, передбачає вкладення коштів та одержання від них певної вигоди. В статті наведено систему інвестування проектів, що включає взаємозв’язок форм інвестування (власні грошові та майнові вкладення інвесторів, кредитні та інші залучені ресурси, кошти від меценатів та добровільні пожертвування) та наслідків інвестування (прибуток від основної діяльності, супутні доходи, соціальні вигоди для громадян, інші вигоди для суспільства). З огляду на те, що кожен проект проходить кілька етапів з моменту його започаткування і до завершення, подано етапи реалізації інвестиційних проектів, що включають наступні фази: передінвестиційна, процес інвестування та контроль результатів і повернення капіталу на стадії експлуатації інвестиційних проектів. Запропоновано схему життєвого циклу проекту, на якій передбачено вихід з інвестиційного проекту, що відповідає трактуванню категорії інвестиційної діяльності міжнародним та національним стандартам бухгалтерського обліку та фінансової звітності. У статті, особлива увага звернена на відновлення об’єктів туристичного відвідування, обліку капітальних вкладень у них, а також здійснено спробу дати об’єктивну оцінку ефективності таких інвестицій на підставі облікової інформації.


Ключові слова


інвестиції; фінансування інвестицій; туризм; об’єкти туристичного відвідування; туристичні послуги; інформація; облік; ефективність інвестицій

Повний текст:

PDF

Посилання


Балашова Р.І. Розвиток туристичного підприємництва: теорія та практика : монографія / Р.І. Балашова. – Донецьк : Вебер, 2009. – 343 с.

Балченко З.А. Бухгалтерський облік в туризмі і і готелях України : навч. посібник / З.А. Балченко. – К. : КУТЕП, 2006. – 232 с.

Білецька І.М. Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні / І.М. Білецька // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. праць. – К. : КНТЕУ, 2011. – № 31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // tourlib.net/statti_ukr/ bilecka.htm.

Боднар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю : монографія / М.І. Боднар // - К.: КНЕУ, 2008. – 256 с.

Бордун О.Ю. Стан і перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України / О.Ю. Бордун, С.В. Білоус // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. – № 2 (4) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // tourlib.net/statti_ukr/ bordun2.htm.

Гавран В.Я. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері: дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2002. – 203 с.

Гнатюк Т.М. Розробка механізму управління інвестиційною діяльністю підприємств туристичної сфери : дис. канд. екон. наук : 08.06.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 178 с.

Грибова Л. Туризм: організація та облік / Л.Грибова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // dtkt.com. ua / show / 1cid0191.html.

Довбенко О.М. Податкове стимулювання інвестицій в туристичний комплекс країни / О.М. Довбенко // Формування ринкової економіки : науковий збірник КНЕУ, 2007. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // tourlib.net/statti_ukr/ dovbenko3.htm.

Закон України «Про туризм» Закон від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // zakon4.rada.gov.ua/laws/shov/324/95.

Колесник О.О. Оцінка інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні / О.О. Колесник // Економіка. Управління. Інновації. – 2011. – № 2 (6) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // tourlib.net/statti_ukr/ kolesnyk6.htm.

Крупка Я.Д. Облік інвестицій : монографія / Я.Д. Крупка. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 302 с.

Момот Т.В. Особливості організації бухгалтерського обліку підприємствами туристичної сфери / Т.В. Момот // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія : Економічні науки. – 2014. – № 1 (67). – С. 34–41.

Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні / А.А. Пересада. – К. : Лібра, 1998. –392 с.

Петрик О. Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій відповідно до міжнародних і національних стандартів / О.Петрик, І.Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 9. – С. 24–32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ярослав Дмитрович Крупка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.