DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-198-204

ІНСТИТУЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ГОМЕОСТАТИЧНА СИСТЕМА

Юрій Володимирович Ущаповський

Анотація


Інституція економічної культури є складною гомеостатичною системою. Важливість економічної культури для розуміння господарської поведінки людини і для концептуальних засад парадигми інституціоналізму передбачає її вивчення у площині системного підходу. У статті з’ясовується місце економічної культури як системної інституції в контексті формування єдиної парадигми сучасного інституціоналізму.

Автор підкреслює необхідність теорії і методології системного підходу в інституціоналізмі, що забезпечує перехід від лінійного аналізу до нелінійного, від одновимірного — до багатомірного, від дослідження переважно явищ координації до вивчення субординації та інших складних форм взаємодії. Дослідження економічної культури здійснюється на основі принципів загальної теорії систем (системності та ізоморфізму).

Оскільки економічна культура є відносно самостійною системою у площині системи культури, що має власний склад елементів, структуру як форму зв’язків між ними; вирізняється функціями елементів і цілісності, єдністю внутрішнього і зовнішнього середовища; підпорядковується певним законам розвитку як цілісності, так і її складових, то проаналізовані загальносистемні властивості економічної культури: цілісність, ієрархічність та інтегративність.

Здійснено декомпозицію структури економічної культури в розрізі  регулювання господарської поведінки людини, що найкраще відповідає інституційному підходу. Підкреслено вагомість цінності у господарській діяльності людини та  виокремлення рівнів економічної культури на основі економічних взаємодій.

На основі ціннісно-нормативного підходу проведено структурний аналіз основних елементів економічної культури в площині запропонованого Д.Нортом поділу інституцій за рівнем їх формалізації у нормах права на формальні й неформальні. Серед інституцій, що створюють неформальні обмеження у соціально-економічній діяльності індивіда чи групи, виокремлено: звичаї, традиції, норови, міфи, релігійні та політичні норми, мораль; а серед тих інституцій, що встановлюють формальні правила, підкреслюються корпоративні норми.

Автор приходить до висновку, що структурний аналіз основних елементів економічної культури розкриває недосконалість принципу методологічного індивідуалізму в концептуальних підходах неоінституціоналізму. А тому, визнання онтологічного пріоритету за індивідом у формуванні інституційних обмежень господарської поведінки є недостатнім та вимагає у парадигмі інституціоналізму враховувати обмеження, що накладає на індивіда економічна культура.    


Ключові слова


системний підхід; загальна теорія систем; економічна культура; цінність; ціннісно-нормативний підхід; інституції; господарська поведінка; неформальні обмеження; формальні правила; методологія інституціоналізму; інституційне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: монографія / Т.В. Гайдай. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 296 с.

Гусейнов А.И. Соционормативная сфера культуры / А.И. Гусейнов // Вопросы философии. – 2008. – № 8. – С. 39–50.

Костюк В.Н. Изменяющиеся системы / В.Н. Костюк. – М. : Наука, 1993. – 352 с.

Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты : учебник для студентов вузов / Я.И. Кузьминов, К.А. Бендукидзе, М.М. Юдкевич. – М. : Изд. дом. ГУ ВШЭ, 2006. – ХL. – 442 c.

Культурология. Энциклопедия : в 2-х т. / глав. ред. и автор проекта С.Я. Левит. – М. : РОССПЭН, 2007. Т. 1. – 1392 с.

Липов В.В. Институциональная комплементарность социально-экономических систем : монография / В.В. Липов. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. – 484 с.

Норт Даглас Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Даглас Норт ; пер. з англ. І.Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

Парсонс Т. О социальных системах / Т.Парсонс ; под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Белановского. – М. : Академический проект, 2002. – 832 с.

Пилипенко Г.М. Інституціональні чинники співвідношення державної та ринкової координації економічної діяльності : монографія / Г.М. Пилипенко. – Д. : Нац. гірнич. ун-т, 2012. – 293 с.

Садовский В.Н. Основания общей теории систем / В.Н. Садовский. – М. : Наука, 1974. – 279 с.

Уайт Л. Избранное: Наука о культуре / Л.Уайт ; пер. с англ. – М. : РОССПЕН, 2004. – 960 с.

Ходжсон Дж.М. Скрытые механизмы убеждения: институты и индивиды в экономической теории / Дж.М. Ходжсон // Terra economicus : сб. стат. рос. и зарубеж. экономистов нач. ХХІ века. – М. : Наука-Спектр, 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Юрій Володимирович Ущаповський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.