НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ

Автор(и)

  • Олександр Петрович Гуцал Хмельницький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-110-117

Ключові слова:

бюджетування витрат на персонал, функції бюджетування, етапи бюджетування, переваги та недоліки бюджетування

Анотація

Розглянуто призначення та мету бюджетування. Визначено основні функції бюджетування до яких належать такі функції, як: планування, прогнозування, інформаційно-аналітична, мотиваційна, координаційна, функція контролю та функція  залучення. В розрізі визначених функцій бюджетування окреслено їх сутність в бюджетуванні витрат на персонал. Виявлено основні переваги та недоліки бюджетування. Встановлено етапи впровадження та здійснення бюджетування на підприємстві. Бюджетування здійснюється за такими послідовними етапами: підготовчо-аналітичний; визначення бюджетних обмежень; складання проекту бюджету; обговорення і коригування  бюджетних показників; затвердження бюджету; аналіз та контроль за виконанням бюджету. Розглянуто бюджетну структуру організації, до якої належать бюджетний комітет, відділ бюджетного планування і аналізу, центри фінансової відповідальності.

Біографія автора

Олександр Петрович Гуцал, Хмельницький національний університет

O.P. Gutsal

Посилання

Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование : настольная книга по постановке финансового планирования / В.Е. Хруцкий, В.В. Гамаюнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 464 с.

Минченкова О.Ю. Управление персоналом : система бюджетирования / О.Ю. Минчекова, Н.В. Фёдорова. – М. : КНОРУС, 2008. – 224 с.

Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посібник / П.Й. Атамас. – 2-е вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 440 с.

Лук’янова В.В. Бюджетування витрат операційної діяльності : монографія / В.В. Лук’янова, О.В. Яковенко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 224 с.

Шаховская Л.С. Бюджетирование: теория и практика : учеб. пособие / Л.С. Шаховская, В.В. Хохлов, О.Г. Кулакова. – М. : КНОРУС, 2009. – 400 с.

Марич П.М. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посібник / П.М. Марич, Л.П. Коваль. Львів : 2010. – 250 c.

Добровський В.М. Управлінський облік : навч. посібник / В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова. – К. : Київ. нац. екон. ун-т, 2005. – 278 c.

Контроллинг : учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова ; под ред. A.M. Карминского, С.Г. Фалько. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.

Долішня Т.І. Бюджетування як один із інструме нтів ефективного формування та управління витратами / Т.І. Долішня // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 179–183.

Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала : учебник / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова. – М. : Альфа- Пресс. – 2006. – 560 с.

Куцик В.І. Роль бюджетування в управлінні підприємством / В.І. Куцик, Ю.О. Коляса // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4 (30). – С. 137–139.

Бугай В.З. Аспекти бюджетування в управлінні господарською діяльністю / В.З. Бугай, А.В. Бугай // Вісник Запорізького нац. ун-ту / Серія : «Економічні науки», 2010. – № 4 (8). – С. 10–16.

Давидович I.Є. Контролінг : навч. посібник / І.Є. Давидович. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 552 с.

Лисьонкова Н.М. Основи бюджетування на підприємстві / Н.М. Лисьонкова, О.А. Єрмоленко // Комунальне господарство міст / Серія : «Економічні науки». – зб. наук. пр. – № 100. – С. 220–226.

Калініна О.М. Етапи розробки і впровадження бюджетування / О.М. Калініна // Економіка та упр. п-вами машинобуд. галузі: пробл. теорії та практики. – 2010. – № 1. – С. 57–64.

Хорнгрен Ч. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Хорнгрен, Д.Фостер ; пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 416 с.

Друри К. Управленческий и производственный учет. Вводный курс : учеб. для студентов вузов / К.Друри. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 735 с.

Гуцал О.П. Теоретико-методологічні основи бюджетування витрат на персонал / О.П. Гуцал // Наукові праці Кіровоград. нац. тех. ун-ту. / Економічні науки. – 2014. – Вип. 25. – С. 365–371.

Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук ; Терноп. нац. екон. ун-т. – К. : Центр навч. л-ри, 2010. – 304 c.

Малый экономический словарь / под. ред. А.Н. Азрилияна. – М. : Ин-т новой экономики, 2000. – 1088 с.

Ілляшенко Т.О. Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств / Т.О. Ілляшенко, К.В. Ілляшенко, М.В. Скобенко // Вісн. Сум. держ. ун-ту. / Серія : Економіка. – 2012. – № 3. – С. 36–44.

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посібник / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2000. – 412 с.

Кузьмін О.Є. Бюджетування на підприємстві : навчальний посібник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 312 с.

Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування / М.Д. Білик // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 97–109.

Шим Д. Основы бюджетирования и більше : Справочник по составлению бюджетов / Д.Шим, Г.Сигел ; пер. с англ. – М. : Вершина, 2007. – 368 с.

Федулова Л.І. Сучасні концепції менеджменту : навч. посібник / Л.І. Федулова ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 536 с.

Квасницька Р.С. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» / Р.С. Квасницька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bookss.in.ua/book_finansi-i-kredit_753/4_tema-2.-byudzhetne-organizovuvannya.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-14

Як цитувати

Гуцал, О. П. (2015). НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(72), 110–117. https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-110-117