АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИХ ОЧІКУВАНЬ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ЙМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД

Галина Валеріївна Берляк

Анотація


Невизначеність під час прийняття інвестиційно-фінансових рішень виникає як через існуючу безліч альтернатив, що може обирати інвестор, так і через непідконтрольний йому стан зовнішнього середовища в момент реалізації рішення. Одним із етапів економічного аналізу є обґрунтування підприємством необхідного обсягу залучення інвестиційних ресурсів, що можливе на основі аналізу індикативних показників інвестиційної безпеки. Індикативні показники аналізу інвестиційної безпеки підприємства впливатимуть на розмір математичного очікування від реалізації інвестиційного проекту. Запропоновано ранжувати показники наведених блоків та встановити для кожного з них коефіцієнт впливу на стан математичних очікувань. Кожному із запропонованих індикаторів інвестиційної безпеки присуджено значення, сума яких за дотримання встановлених нормативів дорівнює 1. Це означає, що інвестор у результаті реалізації інвестиційного проекту отримає всю суму математичних очікувань. У разі, якщо хоча б один із індикативних показників не відповідає запропонованому нормативу, сума математичних очікувань зменшується пропорційно коефіцієнту впливу.

На основі дослідження запропоновано методику відображення фінансово-економічного стану підприємства в частині аналізу індикативних показників інвестиційної безпеки, що дозволяє судити про фінансовий добробут підприємства і наявність капіталу для поточного та подальшого розвитку, а також про можливість погашення боргів, зобов’язань з метою реалізації інвестиційного проекту.


Ключові слова


інвестиційна безпека; інвестиційна діяльність; ідентифікатор інвестиційної безпеки; математичне очікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Анализ финансовой отчетности : учеб. пособие / под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. − 2-ое изд., испр. и доп. − М. : ОМЕГА-Л, 2006. − 408 с.

Бортник Н.А. Учет и анализ издержек инновационной деятельности в системе контроллинга : учеб. пособие / Н.А. Бортник, А.Е. Туктарова ; под ред. д.е.н., проф. Е.С. Исаева. – Саратов : СГСЭУ, 2003. – 92 с.

Брадул О.М. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту корпорацій : монографія / О.М. Брадул. − К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. − 356 с.

Василенко О.В. Инновационный менеджмент / О.В. Василенко, В.Г. Шматько. – К. : ЦУЛ, 2003. – 440 с.

Волков И. Вероятностные методы анализа рисков / И.Волков, М.Грачева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/finanalysis/invest.

Дмитриев М.Н. Количественный анализ риска инвестиционных проектов / М.Н. Дмитриев, С.А. Кошечкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/finanalysis/invest.

Кошечкин С.А. Концепция риска инвестиционного проекта / С.А. Кошечкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/finanalysis/invest.

Лисовская И.А. Финансовый менеджмент : полный курс МВА / И.А. Лисовская. – М. : Рид Групп, 2011. – 352 с.

Лукасевич И.Я. Имитационное моделирование инвестиционных рисков / И.Я. Лукасевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.cfin.ru/finanalysis/invest.

Миллер Н.Н. Финансовый анализ в вопросах и ответах : учеб. пособие / Н.Н. Миллер. − М. : Велби ; Проспект, 2005. − 224 с.

Мошенський С.З. Економічний аналіз: підручник / С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с.

Недосекин А. Новый показатель оценки риска инвестиций / А.Недосекин, К.Воронов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cfin.ru/finanalysis/invest.

Побережна Н.М. Інвестиційна складова економічної безпеки / Н.М. Побережна // Вісник Нац. тех. ун-ту «ХПІ» / Серія : Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2013. – № 67. – С. 179–185 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2013_67_31.pdf.

Савицкая Г.В. Экономический анализ : учеб. пособие / Г.В. Савицкая. − 11-ое изд., испр. и доп. − М. : Новое знание, 2005. − 651 с.

Стадник В.В. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464 с.

Тарасевич Л.С. Теория корпоративных финансов : учебник / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – М. : Высшее образование, 2007. – 237 c.

Черванёв Д.М. Менеджмент инновационно инвестиционного развития предприятий Украины / Д.М. Черванёв, Л.И. Нейкова. – К. : КНЕУ, 1999. – 444 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-3-11

Copyright (c) 2016 Галина Валеріївна Берляк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.